English
Inhalt

Austrian GreenTech Leader EVN Macedonia

On the occasion of the UN Climate Change Conference in Glasgow, ADVANTAGE AUSTRIA wishes to highlight Austria as a GreenTech leader. Austrian companies are active worldwide in finding sustainable and climate-friendly technologies. As North Macedonia is striving towards decarbonisation of the energy sector, we would like to present the investments in renewable energy by EVN Macedonia.

© ADVANTAGEAUSTRIA
© ADVANTAGEAUSTRIA
listen

EVN Macedonia is the nation-wide electricity distribution company of North Macedonia suppling more than 700.000 households and half of the business customers. Beside that EVN also produces electricity completely out of renewable resources with 11 hydro powerplants and 3 Solar Power plants. The first of these PV power plant went into operation one year ago and has an installed capacity of 1,5 MW and the annual generation is 2 GWh, which is the equivalent of the annual consumption of about 300 households. As a project, it is unique from the technological aspect, as EVN introduced the use of bifacial panels for the very first time in North Macedonia. The result is a higher efficiency in the amount of 10-20% higher energy production.

See below the video featuring EVN as Austrian GreenTech Leader in North Macedonia.

По повод конференцијата на ОН за климатски промени која ќе се одржи во Глазгов, ADVANTAGE AUSTRIA би сакала да ја истакне Австрија како лидер на GreenTech. Австриските компании се активни ширум светот во изнаоѓање на одржливи и прифатливи технологии за климата. Бидејќи Северна Македонија се стреми кон декарбонизација на енергетскиот сектор, би сакале да ги претставиме инвестициите во обновливите извори на енергија од страна на ЕВН Македонија.

ЕВН Македонија е компанија за дистрибуција на електрична енергија во Северна Македонија кое снабдува повеќе од 700.000 домаќинства и половина од деловните корисници. Покрај тоа, ЕВН произведува и електрична енергија целосно од обновливи извори со 11 хидроцентрали и 3 соларни централи. Првата од овие фотоволтаични централи  стапи во употреба пред една година и е со инсталирана моќност од 1,5 MW и годишното производство е 2 GWh, што е еквивалент на годишната потрошувачка на околу 300 домаќинства. Како проект, тој е уникатен од технолошки аспект, бидејќи ЕВН за прв пат  воведе употреба на двострани панели во Северна Македонија. Резултатот е поголема ефикасност во износ од 10-20% поголемо производство на енергија.

Подолу можете да го погледнете видеото во кое ЕВН е австриски лидер на GreenTech во Северна Македонија. 

video abspielen