Inhalt

Prisťahovalci z krajín mimo EÚ

Standard Content Module
Od 1. júla 2011 umožňuje migráciu do Rakúska pre kvalifikovaných záujemcov o pracovné miesta z celého sveta systém „Rot-Weiß-Rot – Karte“ (červeno-bielo-červená karta). Tento prisťahovalecký systém založený na určitých kritériách (bodovací systém) umožňuje kvalifikovaným pracovným silám z tretích štátov (pre osoby z krajín EÚ, Islandu, Lichtenštajnska, Nórska a Švajčiarska platí iný systém) a ich rodinným príslušníkom natrvalo sa prisťahovať do Rakúska. „Rot-Weiß-Rot – Karte“ je určená pre nasledujúce skupiny:
listen

Prostredníctvom systému „Rot-Weiß-Rot – Karte“ môžu záujemcovia z krajín mimo EÚ na základe objektívnych kritérií okamžite zistiť, či a za akých podmienok sa môžu prisťahovať. Bodovací systém je založený na nasledujúcich kritériách:

 • Kvalifikácia
 • Pracovné skúsenosti
 • Jazykové znalosti
 • Vek
 • Štúdium v Rakúsku (u mimoriadne kvalifikovaných osôb)

Rot-Weiß-Rot – Karte“ je časovo vymedzená na 24 mesiacov a umožňuje zamestnať sa u zamestnávateľa, pre ktorého bola vyžiadaná. Následne možno požiadať o „Rot-Weiß-Rot – Karte plus / Červeno-Bielo-Červenú Kartu plus", ktorá garantuje držiteľovi neobmezený prístup na pracovný trh.

Osoby, ktoré sa do Rakúska prisťahujú prostredníctvom systému „Rot-Weiß-Rot – Karte“, nemusia pred príchodom preukazovať žiadne znalosti nemeckého jazyka (nepodliehajú podmienke „Nemecky pred príchodom“). Vďaka znalostiam nemeckého alebo anglického jazyka však možno nazbierať ďalšie body.

Rodinní príslušníci pracovníkov, ktorí sa prisťahujú prostredníctvom „Rot-Weiß-Rot – Karte“, nepodliehajú žiadnej povinnosti splnenia kvót a získavajú „Rot-Weiß-Rot – Karte plus“ s okamžitým voľným prístupom na pracovný trh. Rodinní príslušníci musia dodržať podmienku „Nemecky pred príchodom".

Aj na úrovni Európskej únie boli zostavené nariadenia pre prisťahovalcov týkajúce sa vysokokvalifikovaných pracovných síl, ktoré sa presadili v každej z krajín EÚ. V Rakúsku sa tak stalo prostredníctvom „modrej karty EÚ" .

Pre mimoriadne kvalifikovaných prisťahovalcov platia nasledujúce atraktívne rámcové podmienky:

 • Nemusíte vopred preukázať ponuku pracovného miesta.
 • Ak dosiahnete minimálny počet bodov (minimálne 70 zo 100 bodov), získate 6-mesačné vízum, aby ste si mohli priamo na mieste, v Rakúsku, nájsť zamestnanie („job-seeker-Visum“ ).
 • Ak si počas 6 mesiacov nájdete prácu zodpovedajúcu vašej kvalifikácii, dostanete „Rot-Weiß-Rot – Karte“ bez ďalšieho prieskumu pracovného trhu.

Bodovací systém pre mimoriadne kvalifikovanú pracovnú silu (PDF, 0.1MB) zahŕňa okrem všeobecných kritérií, ako sú pracovné skúsenosti, jazykové znalosti a vek, aj mimoriadne kvalifikácie a schopnosti, ktoré sú na rakúskom pracovnom trhu veľmi žiadané.

Od roku 2019 môže byť na základe nariadenia znížený minimálny počet bodov pre určité profesie s nedostatkom zamestnancov na 65.

Pre rok 2019 to platí pre tieto profesie:

 • diplomovaný inžinier / diplomovaná inžinierka - elektrotechnika silnoprúd
 • diplomovaný inžinier / diplomovaná inžinierka - strojárstv
 • diplomovaný inžinier / diplomovaná inžinierka - spracovanie dát
 • diplomovaný inžinier / diplomovaná inžinierka - elektrotechnika slaboprúd a telekomunikácie
 • diplomovaný inžinier / diplomovaná inžinierka - iné špecializované profesie
 • diplomovaný inžinier / diplomovaná inžinierka - ekonómia
 • daňové poradenstvo / audítorstvo / správa majetku
 • lekár / lekárka

O „job-seeker-Visum" možno požiadať na príslušnom rakúskom veľvyslanectve alebo konzuláte.

Ak si príchod nevyžaduje vízum, možno tiež žiadosť o „Rot-Weiß-Rot – Karte“ podať počas bezvízového pobytu priamo v Rakúsku.

Informujte sa o postupe podania žiadosti a predbežne si pomocou online počítadla bodov overte, či spĺňate požadované kritériá.

V Rakúsku existuje veľký dopyt po určitých povolaniach, pri ktorých pretrváva nedostatok kvalifikovaných pracovných síl. Odborníci z celého sveta majú preto v týchto odvetviach dobré možnosti uplatnenia. Prostredníctvom „Rot-Weiß-Rot – Karte“ majú možnosť uľahčeného príchodu do Rakúska a môžu tu vykonávať povolanie zodpovedajúce svojej kvalifikácii.

Každoročne sa na základe dopytu na pracovnom trhu zostavuje a zverejňuje zoznam nedostatkových povolaní.Od roku 2019 môžu byť nariadením určené ďalšie profesie s nedostatkom zamestnancov dodatočne pre jednotlivé spolkové krajiny.

Kvalifikované pracovné sily z krajín mimo EÚ môžu požiadať o „Rot-Weiß-Rot – Karte“ za nasledujúcich podmienok:

O „Rot-Weiß-Rot – Karte“ možno požiadať buď na príslušnom rakúskom veľvyslanectve, resp. konzuláte v zahraničí alebo priamo v Rakúsku, najmä ak je možný bezvízový príchod.

Informujte sa o postupe podania žiadosti a predbežne si pomocou online počítadla bodov overte, či spĺňate požadované kritériá.

Osoby z krajín mimo EÚ sa môžu na pestrom rakúskom pracovnom trhu realizovať aj v rámci možnosti „iné kľúčové pracovné sily“. Prisťahovanie prostredníctvom „Rot-Weiß-Rot – Karte“ je pre medzinárodné kľúčové pracovné sily možné za nasledujúcich podmienok:

 • Preukážete sa ponukou pracovného miesta s požadovanou minimálnou mzdou. Pravidelné príslušné príplatky, paušály (napr. paušály za nadčasy) a vecné príjmy sa môžu započítať do hrubej mzdy.
  Minimálna mzda na rok 2019:
  • pre osoby mladšie ako 30 rokov 2.610 EUR brutto mesačne
  • pre osoby staršie ako 30 rokov 3.132 EUR brutto mesačne
 • Dosiahli ste minimálny požadovaný počet bodov (minimálne 55 z 90 bodov)v bodovacom systéme pre iné kľúčové pracovné sily (PDF, 0.1MB) .
 • Úrad práce zisťuje v priebehu prieskumu pracovného trhu (postup pri náhradných pracovných silách), či nie je pre danú pracovnú pozíciu k dispozícii žiadna iná vhodná pracovná sila na rakúskom pracovnom trhu.

O „Rot-Weiß-Rot – Karte“ možno požiadať buď na príslušnom rakúskom veľvyslanectve, resp. konzuláte v zahraničí alebo priamo v Rakúsku, najmä ak je možný bezvízový príchod.

Informujte sa o postupe podania žiadosti a predbežne si pomocou online počítadla bodov overte, či spĺňate požadované kritériá.

Samostatne zárobkovo činné kľúčové pracovné sily

Rakúske hospodárstvo sa vyznačuje silným podnikateľským prostredím s vysokým vývozom a inovatívnosťou. Rakúsko sa ako krajina v srdci Európy stáva ústredným bodom pre priemyselné krajiny západnej Európy a rastúce trhy v strednej a východnej Európe. Začínajúci podnikatelia z celého sveta môžu úspešne profitovať z dobrých konkurenčných podmienok a medzinárodného charakteru Rakúska.

Prostredníctvom „Rot-Weiß-Rot – Karte“ je pre samostatne zárobkovo činné pracovné sily z krajín mimo EÚ možné prisťahovať sa a založiť si podnikanie v Rakúsku.

Kľúčové pozície možno obsadiť samostatno zárobkovo činnými osobami vtedy, ak ich zamestnanie má významný pozitívny dopad buď pre konkrétny región, alebo pre hospodárstvo ako také. Toto platí predovšetkým, ak obsadenie pozície:

 • sa uskutočňuje v kontexte kapitálovej investície do Rakúska vo výške minimálne 100 000 EUR, aleb
 • prispieva k tvorbe nových pracovných miesto, alebo k zabezpečeniu existujúcich pracovných miest.

Splnenie uvedených kritérií musí byť jasne preukázané v podnikateľskom pláne a potvrdené kladným písomným stanoviskom Rakúskeho úradu práce (AMS).

O „Rot-Weiß-Rot – Karte“ možno požiadať buď na príslušnom rakúskom veľvyslanectve, resp. konzuláte v zahraničí alebo priamo v Rakúsku, najmä ak je možný bezvízový príchod.

Tu nájdete podrobnosti o „Rot-Weiß-Rot – Karte“ pre samostatne zárobkovo činné kľúčové pracovné sily.

Zakladatelia startupov

Od októbra 2017 sa zakladatelia startupov zaraďujú do systému červeno-bielo-červených kariet („Rot-Weiß-Rot - Karte"), a platí pre nich vlastný bodovací systém (PDF, 0.1MB) .

Mladí podnikatelia so zámerom založiť firmu môžu získať Rot-Weiß-Rot –Karte (červeno-bielo-červenú kartu), ak splnia tieto predpoklady:

 • dosiahnutie minimálneho počtu bodov (50 z 85 bodov)
 • vývoj inovatívnych výrobkov, služieb, metód alebo technológií a ich zavedenie na trh
 • predloženie presvedčivého obchodného plánu pre založenie a prevádzku spoločnosti
 • vykonávanie aktívnej funkcie vo vedení spoločnosti žiadateľom
 • preukázanie kapitálu vo výške 50 000 eur (z toho minimálne polovica vlastného kapitálu)

Po dvoch rokoch má zakladateľ startupu možnosť prejsť na Rot-Weiß-Rot – Karte plus (červeno-bielo-červenú kartu plus) - pri splnení týchto predpokladov:

 • zamestnávanie minimálne dvoch zamestnancov na plný úväzok
 • reálny osobný vplyv na vedenie spoločnosti
 • dosiahnutie ročného obratu vo výške minimálne 200 000 eur alebo zabezpečenie financovania vo výške minimálne 100 000 eur
 • reálne ponúkanie alebo vyvíjanie inovatívneho výrobku alebo služby.

Splnenie predpokladov overí prostredníctvom písomného odborného posudku rakúsky úrad práce Arbeitsmarktservice (AMS). Prechod na červeno-bielo-červenú kartu plus zaručuje zakladeteľovi startupu  neobmedzený prístup na pracovný trh. Ak nie sú predpoklady pre červeno-bielo-červenú kartu plus splnené, môže zakladateľ startupu po dvoch rokoch požiadať o povolenie na usadenie bez časového obmedzenia.

O červeno-bielo-červenú kartu je možné požiadať na príslušnom rakúskom veľvyslanectve prípadne konzuláte v zahraničí, alebo priamo v Rakúsku, najmä ak je možný bezvízový vstup do krajiny.

Mladí ľudia z celého sveta prichádzajú do Rakúska, aby využili študijnú ponuku univerzít a vysokých odborných škôl. Počas štúdia získavajú odborné poznatky v danom študijnom programe a oboznamujú sa s jazykom, kultúrou a svetom práce. So svojimi nadobudnutými schopnosťami a vedomosťami predstavujú pre rakúsku ekonomiku obrovský potenciál.

Pre absolventov štúdia z krajín mimo EÚ tu platia jednoduchšie podmienky na získanie „Rot-Weiß-Rot – Karte“ a zamestnania.

 • Po ukončení štúdia môžu v Rakúsku zostať ďalších 12 mesiacov, aby si mohli nájsť prácu, ak úplne ukončili minimálne 2. stupeň diplomového štúdia, bakalárske, magisterské alebo doktorandské PhD. štúdium na rakúskej univerzite, vysokej odbornej škole alebo akreditovanej súkromnej univerzite.
 • O „Rot-Weiß-Rot – Karte“ môžu požiadať, ak dokážu predložiť ponuku pracovného miesta, ktorá zodpovedá ich úrovni vzdelania a ktorá im zaručuje predpísanú minimálnu mzdu.
  Minimálna mzda pre rok 2019: 2.349 EUR brutto mesačne
 • Nemusia prejsť bodovacím systémom a odpadá aj postup pri náhradných pracovných silách zo strany Rakúskeho úradu práce.

O „Rot-Weiß-Rot – Karte“ možno požiadať priamo v Rakúsku počas 12-mesačného pobytu. Bližšie informácie nájdete na portáli pre migráciu.

Možnosti zamestnania počas štúdia:

Študenti z krajín mimo EÚ majú možnosť už počas štúdia získať skúsenosti z praxe a pracovať až 20 hodín týždenne.

V rámci udelenia povolenia na zamestnanie (žiadosť podáva zamestnávateľ) sa neaplikuje postup pri náhradných pracovných silách. Tým odpadá hlavná prekážka pri udelení povolenia na zamestnanie.

„Rot-Weiß-Rot – Karte“ umožňuje medzinárodným pracovným silám a ich rodinám budovať spoločný život v Rakúsku.

Rodinní príslušníci majiteľov „Rot-Weiß-Rot – Karte“, resp. „modrej karty EÚ" môžu požiadať o takzvanú „Rot-Weiß-Rot – Karte plus“. Táto karta im taktiež umožňuje prisťahovať sa do Rakúska:

 • Prisťahovanie rodinných príslušníkov nie je obmedzené (nie je podmienené kvótou).
 • Okamžite získavajú voľný prístup na pracovný trh.
 • Musia však už pred príchodom preukázať znalosti nemeckého jazyka na úrovni A1 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky(„Nemecky pred príchodom").
 • Pre rodinných príslušníkov mimoriadne kvalifikovaných pracovných síl a majiteľov „modrej karty EÚ“ neplatí podmienka „Nemecky pred príchodom“. Pred príchodom nemusia povinne preukázať znalosti nemeckého jazyka.

O „Rot-Weiß-Rot – Karte“ možno požiadať buď na príslušnom rakúskom veľvyslanectve, resp. konzuláte v zahraničí alebo priamo v Rakúsku, najmä ak je možný bezvízový príchod.

Tu sa môžete informovať o konkrétnych krokoch pri podaní žiadosti.