Inhalt

Tipy a užitočné informácie

Standard Content Module
Ak uvažujete o práci v Rakúsku, vynára sa iste množstvo otázok, ktoré zďaleka presahujú samotnú problematiku zamestnania, a zahŕňajú oblasti, akými sú bývanie, zdravotná starostlivosť, sociálne zabezpečenie a iné. Na nasledujúcich stranách nájdete užitočné informácie, kontakty a odkazy, ktoré by vám mali pomôcť pri hľadaní odpovedí na tieto dôležité otázky.
listen

Zdravotná starostlivosť

Lekárska starostlivosť v Rakúsku je vynikajúca. Rakúsky systém zdravotníctva patrí medzi najlepšie na svete.
Tu získate prehľad o rakúskom nemocenskom poistení, vrátane povinného poistenia, spolupoistenia rodinných príslušníkov a služieb lekárskej starostlivosti v Rakúsku. Rakúske sociálne zabezpečenie vám ponúka podrobné informácie o zdravotnej starostlivosti, povinnostiach a službách zdravotných poisťovní.

Pracovný trh

Ako vyzerá situácia na rakúskom pracovnom trhu a aké vysoké sú odmeny a mzdy? Aké sú najbežnejšie pracovné modely, aké práva a povinnosti má zamestnanec a čo znamená sociálne partnerstvo.

Tu nájdete všetky potrebné informácie o pracovnom trhu, pracovnom práve, modeloch zamestnania, odmenách a mzdách alebo dovolenke.

Webová stránka EURES európskeho portálu pre mobilitu pracovníkov poskytuje informácie o konkurzoch na pracovné miesta v celej Európskej únii. Zoznam sprostredkovateľov zamestnania a pracovných portálov v Rakúsku nájdete na webovej stránke úradu pre služby trhu práce AMS, ústredného orgánu pre záujemcov o prácu v Rakúsku (k dispozícii iba v nemeckom jazyku).

Jazyk – výučba nemčiny

Viacjazyčná webová stránka sprachportal.integrationsfonds.atponúka početné možnosti učiť sa po nemecky online, resp. zlepšiť Vaše aktuálne jazykové znalosti. Výučbový materiál a cvičenia sú k dispozícii bezplatne. Okrem iného nájdete na tejto webovej stránke aj kontakty na všetky certifikované jazykové inštitúty nemčiny v Rakúsku a mnohých ďalších krajinách na celom svete.

Vzdelanie a ďalšie vzdelávanie

Rakúsko sa môže pochváliť celosvetovo uznávaným systémom vzdelávania, ktorý sa vyznačuje úzkou spoluprácou medzi ekonomickou oblasťou a vzdelávaním. Popri ponuke klasického rakúskeho školstva existuje aj celý rad medzinárodných škôl s ďalšími vyučovacími jazykmi.

Uznanie vzdelania a pracovných kvalifikácii

Formálne uznávanie kvalifikácií alebo vzdelania získaného v zahraničí, ako sú maturitné vysvedčenia a univerzitné diplomy, môže zvýšiť vaše šance na uplatnenie sa na pracovnom trhu. Na stránke http://www.berufsanerkennung.at/en nájdete príslušné kontaktné miesto pre uznanie vašej pracovnej kvalifikácie alebo vzdelania.

ENIC NARIC AUSTRIA je oficiálnym kontaktným miestom pre všetky otázky uznávania zahraničných dokladov v oblasti vysokoškolského vzdelania a zodpovedá za medzinárodné uznávanie akademických diplomov a titulov.

Daň

Fyzické osoby s trvalým alebo bežným pobytom v Rakúsku podliehajú so všetkými svojimi zahraničnými príjmami rakúskej dani z príjmu.

Spolkové ministerstvo financií poskytuje podrobné informácie o rakúskom daňovom systéme všeobecne a tiež zvlášť o zdaňovaní zamestnancov. Pre vás môžu byť dôležité aj existujúce zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia!

Bývanie

Aké drahé je bývanie v Rakúsku a ako si nájsť byt? V medzinárodnom meradle sa Rakúsko vyznačuje v oblasti bývania dobrým pomerom nákladov a výnosov. Tu nájdete informácie a ďalšie odkazy o hľadaní ubytovania, nájme, vlastníctve a ohlasovacích povinnostiach.

Úradné postupy v Rakúsku

oesterreich.gv.at , je internetová platforma rakúskych úradov, ktorá vám pomôže zorientovať sa v úradných postupoch v Rakúsku.

Strediská Expat Center pomáhajú zahraničným zamestnancom a ich rodinným príslušníkom v prípravnej fáze a po príchode do Rakúska poskytnutím úvodných informácií, kontaktov na úrady, ako aj individuálnym poradenstvom o živote a práci v Rakúsku. Často organizujú aj podujatia, ktoré umožňujú vytvorenie kontaktov s medzinárodnou komunitou.

Expat Center Vienna

Stredisko Expat Center slúži ako prvé kontaktné miesto pre medzinárodné kľúčové pracovné sily ako sú manažéri, podnikatelia, výskumníci, vedci a diplomati. Expatrioti a ich rodinní príslušníci tu získavajú bezplatne a v súlade s tzv. princípom „one stop shop“ prvotné informácie a individuálne poradenstvo ušité na mieru o všetkých potrebách každodenného života. Stredisko organizuje workshopy a podujatia, ktorých cieľom je poskytnúť prvé pomocné kroky v novom domove. Ďalším významným cieľom je sprostredkovanie kontaktu s viedenským obyvateľstvom a samotnou komunitou expatriotov.

CINT Club International - Center of excellence and service for expatriates and their families

CINT podporuje expatriotov členských spoločností CINT v Štajersku v priebehu rôznych fáz ich „príchodu". Odborné a kľúčové pracovné sily členských spoločností získavajú služby zo strany CINT v oblastiach jazyka, bývania, zdravotnej starostlivosti, vzdelávania, administrácie, sociálnych sietí, voľného času a kultúry.

Welcome2Upper Austria Service Centre - an institution of Upper Austria Technology and Marketing company

Stredisko Welcome2Upper Austria Service Center podporuje medzinárodné kvalifikované pracovné sily a ich rodiny v Hornom Rakúsku prostredníctvom individuálneho poradenstva ušitého na mieru v oblastiach povolení na pobyt a zamestnanie, školstva, služieb potrebných pri usadení sa (kúpa domu, bankové služby, jazykové znalosti, atď.). Stredisko Service Center organizuje workshopy, podujatia a pravidelné stretnutia expatriotov a ponúka interkultúrne poradenstvo.

Carinthian International Club (CIC)

Stredisko Carinthian International Club pomáha kvalifikovaným zahraničným pracovníkom z oblasti priemyslu a vzdelávacích inštitúcií poskytovaním informácií, služieb a aktívnej siete pri príchode do Korutánska. Služby obsahujú viacjazyčné informačné uvítacie balíčky, stretnutia na vytvorenie kontaktných sietí s ďalšími expatriotmi, voľnočasové aktivity a jazykové tandemy, teda výučbu nemeckého jazyka s miestnym obyvateľom.

listen