Inhalt

Dovozné predpisy

Standard Content Module
V Rakúsku platia nariadenia o obaloch, dovozné predpisy a colný systém Európskej únie. Tieto ustanovenia EU sú v zásade liberálne. V prehľade Vám ukážeme, čo pri tom musíte brať do ohľadu.  
listen

Obaly z potravín, vína, textilu a chemikálií, ale aj iných výrobkov, musia spĺňať predpisy o vyznačovaní a obaloch.

Značka CE

Značka CE potvrdzuje zhodu so základnými, Európskou úniou zakotvenými bezpečnostnými normami pre.
nasledovné tovary:

 • stroje
 • stavebné materiály
 • telekomunikačné zariadenia
 • zdravotnícke zariadenia
 • športový tovar
 • hračky
 • výbušné látky

Označenie CE možno získať od výrobcu alebo jeho importéra v EU. S výrobkami označenými CE je možné voľne obchodovať a predávať ich vo všetkých štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru bez toho, aby bola v krajine určenia potrebná ďalšia skúška tovaru.

Rakúske colné predpisy

Prístupom do EU Rakúsko prevzalo colné predpisy a colný systém Európskeho spoločenstva. V rámci európskeho vnútorného trhu nie sú žiadne clá. Ako colná únia má EU spoločné vonkajšie clá.

Colné tarify

Priemerné importné clá EU sú cca 4%. Cca 60 % všetkého tovaru je však možné dovážať do EU oslobodené od cla. Rakúska colná tarifa vychádza z TARIC, integrovaného tarifu EU. Colnú povinnosť môže EU aj zrušiť, ak sa v prípade importovaných tovarov jedná o produkty, ktoré sa v EU nevyrábajú.

Preferenčné clá

Generalized System of Preferences (GSP) stanovuje podmienky preferenčných ciel pre import z rozvojových krajín. Ďalej jestvuje celý rad mimoriadnych dohôd medzi členskými štátmi EU a rozvojovými krajinami. Aby bolo možné uplatniť si tieto preferenčné clá, musí byť predložené osvedčenie o pôvode.

Informácie

Všeobecné informácie o colných predpisoch získate tu:

Bundesministerium für Finanzen (Spolkové ministerstvo financií)Johannesgasse 5
1010 Vienna
Austria

+43 1 51433-0
https://www.bmf.gv.at/en/

Zentrale Auskunftstelle der österreichischen Zollverwaltung (Centrálne informačné stredisko Rakúskej colnej správy)


Zollamt Klagenfurt Villach (Colný úrad Klagenfurt Villach)

Ackerweg 19
9500 Villach
Austria

+43 50 233 740
+43 50 233-5964053
zollinfo@bmf.gv.at
https://www.bmf.gv.at/en/topics/customs.html

Špeciálne informácie k colnému pokračovaniu poskytuje: Competence Center Zoll

Informácie k colným a dovozným predpisom EU:

Vzorky

Bezcolný import vzoriek bez komerčnej hodnoty je možný. Potrebné môže byť príslušné označenie alebo znehodnotenie. Pre časovo obmedzený dovoz do Rakúska je možné využiť Carnet ATA.

Predpisy EU týkajúce sa importu sú principiálne liberálne. Avšak jestvuje niekoľko výnimiek a reštrikčných opatrení:

 • dovozné kvóty
 • antidumpingové clá
 • embargá UN

Mimoriadne pravidlá platia pri istých výrobkoch, ako napr.:

 • textil
 • železo a oceľ 
 • poľnohospodárske výrobky
 • vojnový materiál
 • takzvané tovary dual-use

ako aj v obchodovaní a Čínou.

Informácie o importných kvórach a dovozných licenciách Vám poskytne:

Spolkové ministerstvo práce a hospodárstvaStubenring 1
1011 Vienna
Austria

+43 1 71100-0
+43 1 71100 8386
service.wirtschaft@bmaw.gv.at
https://www.bmaw.gv.at/en.html

Importné licencie pre poľnohospodársky tovar

Pre niektoré poľnohospodárke výrobky sú potrebné importné licencie. Tieto produkty sú stanovené v katalógu tovarov. Okrem toho je potrebné zohľadniť mimoriadne predpisy pri obaloch a označovaní etiketami.

Licencie vystavuje:

Agrarmarkt Austria - AMADresdner Straße 70
1200 Vienna
Austria

+43 1 33151 0
office@ama.gv.at
https://www.ama.at/

Colné prehlásenie

Aby mohli tovary z krajín mimo EU voľne cirkulovať v Rakúsku a tým aj na trhu EU, musí sa vystaviť colné prehlásenie. Deklarant musí sídliť v spoločenstve. Colná deklarácia musí byť podaná na colnom úrade, na ktorom bude tovar za krátku dobu predložený, alebo už predložený bol.

Výnimky:

 • tranzit alebo tovary prechodného dovozu
 • dodávky, ktorých celková hodnota nepresiahne štatistický prah EUR 1.000

Ďalšie dokumenty

Pre dovezenie tovaru o oblasti mimo EU do Rakúska sa musia predložiť ďalšie dokumenty.

Obchodná faktúra

Obchodná faktúra spravidla pozostáva z úplného popisu importovaných tovarov:

 • hmotnosť
 • rozmery
 • množstvo

a z údajov:

 • ku krajine pôvodu
 • k prepravcovi
 • k príjemcovi a
 • ku krajine vývozu.

Colnému úradu sa musia predložiť dve kópie obchodnej faktúry spoločne s nákladným leteckým listom alebo prepravným listom.

Osvedčenie o pôvode tovaru

Pri tovaroch, pre ktoré sa poskytujú preferenčné clá, je potrebné osvedčenie o pôvode tovaru. V prípade textilu platia ďalšie informačné predpisy. Pre niektoré tovary sa môže požadovať potvrdenie o nepreferenčnosti.

Mimoriadne ustanovenia

Pri dovoze určitých výrobkov sa musia predložiť licencie a rôzne potvrdenia, ako osvedčenia o zdravotnom stave rastlín a veterinárne osvedčenia. Druhy zvierat, ktorým hrozí vymretie, sa nesmú importovať. Preprava živých zvierat podlieha špeciálnym pravidlám.

listen
Content Navigation

Posledná aktualizácia : 22. august 2022