Inhalt

Podmienky

Standard Content Module
Podmienky zaručujúce bezproblémový priebeh obchodovania: Budeme Vás informovať zostavení dohôd, ako sú bežné v Rakúsku, o tvorbe cien a o platobných podmienkach.
listen

V ponuke pre rakúskeho kupujúceho by ste mali uviesť nasledovné informácie:

 • presný popis tovaru:
 • cena vrátane rabatov v EUR alebo USD
 • dodacie podmienky v zmysle Incoterms
 • ilustrované reklamné brožúry
 • vzorky výrobkov nie sú pri spotrebných tovaroch obvyklé
 • dodacia lehota
 • maximálne množstvá dodávok
 • doba platnosti ponuky

Ponuka by mala byť v nemeckom alebo anglickom jazyku.

Cena môže byť uvedená tak v EUR ako aj v USD. Tovar sa často ponúka DDP (Delivery Duty Paid) alebo DDU (Delivery Duty Unpaid) a CIF (Cost Insurance Freight). Odporúčame Vám používať INCOTERMS.

Potvrdenie

Po zadaní objednávky očakávajú rakúske firmy potvrdenie ich objednávky dodávateľom. Ak by sa v objednávke zmenili podmienky ponuky, musí dodávateľ tieto výslovne potvrdiť.

Zmluva

Zmluvy s rakúskym kupujúcim môžu byť z formálnej a obsahovej stránky veľmi voľné. Obsahové ohraničenia v zmluvách sú predovšetkým na ochranu zákazníka.

Forma

Zmluvy môžu byť uzatvorené písomne a aj ústne, podstatné je prejavenie vôle. Pri uzatvorení zmlúv sa však odporúča forma písomná.

Prechod vlastníctva a dodacie podmienky

Prechod vlastníctva sa uskutočňuje pri kúpe tovaru resp. predaji tovaru nie s podpísaním zmluvy, ale s odovzdaním tovaru kupujúcemu alebo napr. prepravcovi. Pre stanovenie pravidiel dodacích podmienok odporúčame používať Incoterms.

Platobný styk prebieha v rámci liberálnych devízových predpisov prostredníctvom bankového a poštového styku bezproblémovo. Nejestvujú žiadne obmedzenia. Lehoty splatnosti sa spravidla stanovujú individuálne a v jednotlivých odvetviach sú tieto rozdielne. Ako smerné hodnoty si môžete pozrieť nasledovné lehoty splatnosti:
        
 • do desiatich dní od vystavenia faktúry so skontom
 • do 30 dní od vystavenia faktúry netto

Často sa od dodávateľa očakáva potvrdenie zadanej objednávky. Obyčajne sa dojedná výhrada vlastníctva. Znamená to toľko, že tovar zostáva až do jeho úplného zaplatenia majetkom predávajúceho.

Na zabezpečenie pohľadávok sú Vám k dispozícii viaceré nástroje zaistenia pohľadávky. Výhrada vlastníctva je veľmi rozšírená a slúži v prvom rade zaisteniu pohľadávky kúpnej ceny predávajúceho voči kupujúcemu. 

Výhrady vlastníctva

Predávajúci zostáva pri výhrade vlastníctva až do jeho úplného zaplatenia majiteľom tovaru. Výhrada vlastníctva sa môže dojednať neformálne, dôrazne sa však odporúča forma písomná. V prípade konkurzu kupujúceho má predávajúci právo požadovať tovar zaistený výhradou vlastníctva späť.

Ďalšie možnosti zaistenia pohľadávky

Ďalšími veľmi často využívanými právnymi formami zaistenia pohľadávky sú:

 • poskytnutie zábezpek (záloh)
 • vyhlásenie patronátu
 • bankové ručenie
 • prevod vlastníckych nárokov (cesia)
 • hypotéky.

Incoterms sú štandardizované dodacie podmienky, ktoré majú podporovať jednoduché a celosvetovo jednotné kúpne a prepravné dojednania. Vydal a ďalej ich vyvíjal  International Chamber of Commerce (ICC) si sídlom v Paríži.

Incoterms regulujú vo vzťahu predávajúci – kupujúci v podstate: kto organizuje prepravu, kto za ňu zaplatí náklady a kto znáša riziko, ak sa počas prepravy niečo stane. Dojednaním sa stanú súčasťou Vašej komplexnej zmluvy o exportej resp. importe, a preto musia byť zosúladené so všetkými ostatnými právnymi ustanoveniami Vašej zmluvy.

Incoterms neobyčajne uľahčujú medzinárodný obchod a podporujú obchodníkov z rôznych krajín v tom, aby „hovorili jednou rečou“. K najznámejším Incoterms patria XW (Ex Works), CIF (Cost Insurance and Freight) alebo napríklad DDU (Delivered Duty Unpaid). najaktuálnejšia verzia Incoterms je z roku 2020.

Viac informácií o Incoterms nájdete na domovskej stránke ICC Austriaalebo v angličtine na www.iccwbo.org 

listen

Posledná aktualizácia : 20. jún 2022