Inhalt

Pregled

Standard Content Module
Austrija je jedna od najšumovitijih zemalja u Europi. Drvna industrija je jedan od najvećih austrijskih poslodavaca, orijentirana na izvoz i međunarodno uspješna. Tvrtke su uglavnom tradicionalna poduzeća s velikom fleksibilnošću i puno mogućnosti za inovacije i primjenu novih tehnologija.
listen

O zdravlju i održavanju šuma u Austriji brigu vode već generacijama većinom privatni vlasnici šuma. Više od 280.000 ljudi živi od šumarstva i/ili od sektora koji počivaju na šumama kao što je industrija papira. 

Godišnji promet drvnog sektora iznosi oko 10 milijardi eura, dok izvoz iznosi nešto malo više od 9 milijardi eura. Na taj je način drvna industrija, pokraj turizma, najvažniji pribavitelj deviza. 

Sektor je raznovrstan i obuhvaća pilane, građevinski sektor, industriju namještaja, drvnu industriju, industriju drvnih kompozita i industriju skija. 

Proizvodi i usluge

Austrija je jedan od najznačajnijih izvoznika drva i drvne građe u svijetu. Iz Austrije, međutim, dolazi i papir, sječka/biomasa kao i prerađeni proizvodi od drva, primjerice građevno drvo i namještaj. Osim toga, austrijski šumarski strojevi i usluge na području šumarstva međunarodno su priznati. Austrijska industrija celuloze i papira daljnji je bitan dio drvnog sektora.

Materija budućnosti

Drvo je obnovljivo dobro i višenamjenski građevni materijal. Sve veći značaj drva kao građevnog materijala doveo je posljednjih godina do novih metoda. Drvo se dokazalo kao materijal za vanjsku uporabu, prije svega zbog svog vrlo dugog životnog vijeka i malih zahtjeva glede održavanja. Modificirano drvo ima široku paletu različitih oblika vanjske primjene, primjerice, za fasade, prozore i zidove za zvučnu izolaciju.

Isto tako, austrijski proizvođači montažnih kuća, drvenih kuća i šupa uspješni su u cijelome svijetu zahvaljujući svojim kvalitativno vrhunskim proizvodima.

Austrijski proizvođači drvenih podova izvoze svoje visokokvalitetne proizvode prije svega u Švicarsku, Njemačku i Italiju. Češka Republika, Španjolska, Velika Britanija i Rusija su snažna rastuća tržišta. Jedno poduzeće iz Austrije, osnovano 1831. godine, spada među 10 vodećih europskih proizvođača parketa. 

Industrija papira i prerada papira

Austrijska industrija papira i celuloze koncentrira se na održivost i maksimalnu novostvorenu vrijednost. Investicije u modernizaciju strojeva i postrojenja omogućile su poduzećima da u potpunosti prijeđu na ekološki održivu proizvodnju. Većina austrijskih poduzeća u okviru sektora za preradu papira djeluju na europskom tržištu, na Srednjem istoku i na mediteranskom prostoru. 

Strojevi, oprema, pribor

Visoki tehnički standardi i know-how u ovom sektoru austrijske proizvodnje strojeva dokazali su se na međunarodnom tržištu. Austrijski ponuditelji ne samo da proizvode strojeve nego i isporučuju i module, alate i automatizaciju kako bi kupcima zajamčili najvišu kvalitetu i maksimalnu produktivnost. Dobro obrazovana stručna radna snaga, visoki standardi kvalitete i suradnja s proizvođačima u drugim zemljama samo su neki od čimbenika uspjeha. Tako je, primjerice, jedno austrijsko poduzeće jedini kompletni ponuditelj na području lančanih pila, a udio izvoza u poslovanju iznosi preko 90%.

Istraživanje i razvoj

Austrijska stručna znanja o drvu osigurala su visoke tehničke standarde ove inovativne industrije. Ona jamče kvalitativno vrhunske proizvode za kupce u zemlji i inozemstvu. Više austrijskih institucija koje su se specijalizirale za istraživanje drva i koje su orijentirane na praksu radi na razvoju novih stvari za međunarodna tržišta.