Srpski/Crnogorski
Inhalt

 Preduslovi

Standard Content Module
Preduslovi za neometano odvijanje poslova. Kako se u Austriji sklapaju ugovori, oblikuju cene i kakvi su uslovi plaćanja.
listen

U ponudi  austrijskom kupcu trebalo bi da su navedene sledeće informacije:

 • Precizan opis robe
 • Cena uključujući i rabat u EUR ili USD
 • Uslovi isporuke shodno međunarodnim propisima o trgovini Incoterms
 • Ilustrovane reklamne brošure
 • Uzorci proizvoda su kod potrošnih dobara uobičajene
 • Rok isporuke
 • Maksimalno isporučive količine
 • Rok važenja ponude

Ponuda bi trebalo da bude sročena na nemačkom ili engleskom jeziku. 

Cena može da bude izražena u EUR ili u USD. Često se robe nude DDP (Delivery Duty Paid – prodavac isporučuje robu na sopstveni rizik i snosi troškove do imenovanog mesta u zemlji uvoza) ili DDU (Delivered Duty Unpaid – prodavac snosi sve troškove sem troškova uvoza i carine) i CIF (prodavac snosi troškove transporta, kao i troškove osiguranja transporta). Mi Vam savetujemo da koristite INCOTERMS.


Potvrda

Po izvršenoj narudžbini, austrijske firme očekuju potvrdu svoje porudžbine od strane isporučioca. Ukoliko su se uslovi porudžbine iz ponude promenili, isporučilac ovo mora jasno da potvrdi.

Ugovor

Ugovori sa austrijskim kupcem mogu da budu zaključeni u vrlo slobodnoj formi i sadržaju. Ograničenja kod sadržaja ugovora postoje pre svega zbog zaštite potrošača.

Forma

Ugovori mogu da budu zaključeni usmeno, ali i pismeno, bitna je samo izjava volje. Pri zaključivanju ugovora se preporučuje pismena forma.

Prenos vlasništva i uslovi isporuke

Prilikom kupoprodaje roba ne prelazi u vlasništvo kupca prilikom potpisivanja ugovora, već prilikom primo- predaje robe  kupcu ili  prevozniku. Kod regulisanja uslova isporuke se takođe preporučuje primena  Incoterms.

Platni promet se odvija u skladu sa liberalnim deviznim propisima o bankarskom i poštanskom saobraćaju bez problema. Ne postoje ograničenja. Rokovi plaćanja se po pravilu  ugovaraju individualno i razlikuju se po branšama.

Kao smernice mogu da posluže sledeći rokovi plaćanja:

 • U roku od 10 dana po dostavljanju računa sa skontom
 • U roku od 30 dana po dostavljanju neto računa

Uglavnom se od isporučioca očekuje da potvrdi dodeljeni nalog. Često se u ugovor postavlja klauzula o zadržavanju prava svojine na robu do konačne isplate (Eigentumsvorbehalt). To znači da roba do potpune isplate ostaje u vlasništvu prodavca.

Za osiguranje Vašeg potraživanja stoji Vam na raspolaganju više instrumenata za osiguranje potraživanja. Zadržavanje imovine je široko rasprostranjeno i služi prvenstveno kao sredstvo za obezbeđivanje potraživanja prodajne cene prodavca prema kupcu. 

Zadržavanje prava svojine

Prodavac uz zadržavanje prava svojine na robu ostaje do potpune isplate vlasnik robe. Zadržavanje prava svojine na robu  može da se dogovori neformalno, ali se  preporučuje pismena forma. U slučaju stečaja kupca, prodavac ima  pravo na povraćaj imovine koja je bila zaštićena stavkom o zadržavanju prava svojine.

Dodatne mogućnosti osiguravanja naplate potraživanja

Druge često upotrebljavane pravne forme osiguravanja naplate potraživanja su :

 • Kapara
 • Objava patronata
 • Bankarsko jemstvo
 • Prenos pravne saglasnosti (cesija)
 • Hipoteka

Incoterms (Međunarodni uslovi trgovine) su standardizovane klauzule za isporuku sa namenom da obezbede nekomplikovan i širom sveta jedinstven proces kupovine i transporta. Izrađuje, izdaje i razvija ih Međunarodna  trgovinska komora  International Chamber of Commerce (ICC) sa sedištem u Parizu.

Incotermsi  u poslovnom odnosu prodavac – kupac određuju ko je zadužen za transport, ko plaća troškove za njega i ko snosi rizik ako tokom transporta nešto krene naopako. Kroz dogovor Vi postajete sastavni deo Vašeg kompleksnog izvoznog ili uvoznog ugovora i morate da harmonizujete sa pravnim klauzulama Vašeg ugovora.

Incotermsi u mnogome olakšavaju međunarodnu trgovinu i pomažu poslovnim ljudima iz različitih zemalja da govore „istim jezikom“. Među najpoznatije Incotermse spadaju EXW (Ex Works), CIF (Cost Insurance and Freight) ili na primer DDU(Duty Delivered Unpaid). Aktuelna verzija Incotermsaje iz godine 2020.

Više informacija o Incotermsima naći ćete na sajtu ICC Austriaili na engleskom jeziku pod www.iccwbo.org

listen

Osveženo: : 20. June 2022