Inhalt

Impressum

Standard Content Module
listen

Oświadcznie w oparciu o § 25 ustawy o mediach

Siedziba

Austriacka Izba Gospodarcza / Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ)
ADVANTAGE AUSTRIA
Wiedner Hauptstraße 63
1045 Vienna
Austria
contact@advantageaustria.org

Upoważniony reprezentant: dr Harald Mahrer, Prezydent

Zakres działania

ADVANTAGE AUSTRIA to sieć biur działających na całym świecie, stanowiących punkty kontaktowe dla firm austriackich poszukujących partnerów biznesowych. Funkcjonująca pod auspicjami Austriackiej Izby Gospdarczej sieć ADVANTAGE AUSTRIA to największy usługodawca austriacki w obszarze handlu zagranicznego. ADVANTAGE AUSTRIA reprezentuje zrzeszone w Izbie firmy austriackie jako ustawowy reprezentant ich interesów w kraju oraz za granicą.

Założenia edytorskie strony

Realizacja celów przedstawionych jako zakres działania.


Z uwagi na cechy techniczne internetu nie możemy ręczyć za autentyczność, poprawność i kompletność udostępnionych na stronie informacji. Nie możemy także brać odpowiedzialności za dostępność oraz prawidłowe funkcjonowanie strony i zamieszczonych na niej treści.

Wszelka odpowiedzialność za szkody pośrednie, bezpośrednie i inne, niezależnie od przyczyn ich powstania, wynikłe z wykorzystania danych i informacji lub ich brakiem jest, w oparciu o prawo, wykluczona.

Treść strony chroniona jest prawami autorskimi. Zamieszczone informacje przeznaczone są do użytku osobistego. Każde inne wykorzystanie danych, a zwłaszcza ich zapisywanie w bazach danych, powielanie, przekazywanie osobom trzecim w całości lub we fragmentach lub inne ich wykorzystanie w celach komercyjnych bez zgody instytucji uprawnionej jest zabronione. Określone treści platformy udostępniane są przez partnerów kooperacyjnych. Wyróżnione są one zalinkowanymi logami i nie odzwierciedleją opinii Austriackiej Izby Gospodarczej.
Hiperlinki do strony www.advantageaustria.org są mile widziane. Zabrania się łączenia pojedynczych stron do ramek zewnętrznych. 

Uwaga dotycząca równego traktowania płci

Wszystkie dane, sposób pisowni na stronie www.advantageaustria.org oraz dokumenty do pobrania są neutralne pod względem płci i tak powinny być interpretowane. Przykładowo słowo "dostawca" odnosi się zarówno do kobiet, jak i mężczyzn. Zrezygnowaliśmy z rozróżnienia płci ze względu na lepszą czytelność tekstu.

Ostatnia aktualizacja: : 01. kwiecień 2021