Inhalt

Imigracja z krajów Unii Europejskiej

Standard Content Module
Wielkim osiągnięciem Unii Europejskiej jest swobodny przepływ pracowników. Obywatele Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz Szwajcarii i członkowie ich rodzin mogą migrować swobodnie do wybranego kraju Unii Europejskiej lub EOG i podejmować tam pracę. Pracownicy z tych krajów mają wolny dostęp do austriackiego rynku pracy i nie potrzebują pozwolenia, aby podjąć tutaj zatrudnienie.
listen

Obywatele UE lub EOG (państwa należące do Unii Europejskiej oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia) i Szwajcarzy mogą korzystać z przywilejów, które daje swoboda przedsiębiorczości i swobodny przepływ pracowników. Mają możliwość osiedlania się na dłuższy czas na terenie Austrii bez dodatkowych pozwoleń i budowanie tu swojego życia. Aby skorzystać z tego udogodnienia należy spełniać jeden z trzech warunków:

  • Należy podjąć pracę na terenie Austrii lub prowadzić tam własną działalność gospodarczą.
  • Trzeba wykazać posiadanie środków do życia wystarczających na utrzymanie siebie i członków rodziny oraz posiadanie kompleksowego ubezpieczenia zdrowotnego dla wszystkich.
  • Trzeba podjąć na terenie Austrii kształcenie i udowodnić posiadanie wystarczających środków do życia oraz kompleksowego ubezpieczenia zdrowotnego dla siebie i swojej rodziny.

W razie spełniania powyższych warunków najpóźniej po 3 miesiącach trzeba zgłosić się do odpowiedniego Urzędu ds. Pobytu [Aufenthaltsbehörde], aby uzyskać zaświadczenie o zameldowaniu.

Również względem członków rodziny obywateli UE / EOG i Szwajcarów obowiązują uproszczone procedury migracyjne na teren Austrii.

Obywateli nowych państw członkowskich Unii Europejskiej obowiązują zasady przejściowe (patrz niżej). Ponieważ w stosunku do nich zastosowanie znajdują wyjątkowe uregulowania w zakresie swobodnego przepływu pracowników, potrzebują oni jeszcze pozwolenia zgodnie z ustawą o zatrudnianiu cudzoziemców [Ausländerbeschäftigungsgesetz]. Najważniejsze warunki udzielenia pozwolenia na pracę to:

  • Odpowiednia oferta pracy.
  • Przyszły pracodawca wnioskuje o pozwolenie na pracę we właściwym lokalnie oddziale Urzędu ds. Obsługi Rynku Pracy.
  • Urząd ds. Obsługi Rynku Pracy stwierdza na podstawie badania rynku pracy, że na konkretne stanowisko brak jest na austriackim rynku pracy innego odpowiedniego kandydata.

Porozumienie przejściowe obowiązuje jeszcze w stosunku do następujących krajów:

  • Chorwacja od 1.7.2013 r.