Inhalt

Imigracja z krajów spoza Unii Europejskiej

Standard Content Module
Z dniem 1 lipca 2011 roku wykwalifikowani pracownicy z całego, świata zainteresowani migracją do Austrii, uzyskali taką możliwość dzięki systemowi karty "Rot-Weiß-Rot" (Karta Czerwona-Biała-Czerwona). System ten opiera się na określonych kryteriach (system punktowy) i umożliwia wykwalifikowanym pracownikom z krajów trzecich (w stosunku do osób z krajów Unii Europejskiej, Islandii, Liechtensteinu, Norwegii i Szwajcarii obowiązuje inny system) i członkom ich rodzin imigrację na stałe do Austrii. Karta "Rot-Weiß-Rot" jest skierowana do następujących grup osób:
listen

System karty "Rot-Weiß-Rot" pozwala osobom  spoza Unii Europejskiej na bezpośrednie rozpoznanie - w oparciu o obiektywne kryteria - czy mają szansę na imigrację i pod jakimi warunkami. System punktowy bazuje na następujących kryteriach:

 • Kwalifikacje
 • Doświadczenie zawodowe
 • Znajomość języków
 • Wiek
 • Studia w Austrii (w przypadku osób o szczególnie wysokich kwalifikacjach)

Karta "Rot-Weiß-Rot" jest ważna 24 miesięcy i pozwala na zatrudnienie u pracodawcy, dla którego o nią wnioskowano. Następnie można złożyć wniosek o przyznanie karty "Rot-Weiß-Rot", która zapewnia jej właścicielowi swobodny dostęp do rynku pracy.

Osoby migrujące do Austrii na podstawie karty "Rot-Weiß-Rot" nie muszą zdawać przed przyjazdem egzaminu ze znajomości języka niemieckiego (nie podlegają obowiązkowi „Niemiecki przed przeprowadzką"). Znajomość języka niemieckiego lub angielskiego pozwala jednak na zgromadzenie punktów.

Członkowie rodziny pracowników, którzy migrują na podstawie karty "Rot-Weiß-Rot" nie podlegają obowiązkowi oceny punktowej i otrzymują kartę "Rot-Weiß-Rot" z natychmiastowym wolnym dostępem do rynku pracy. W odniesieniu do członków rodziny obowiązują zasady akcji „Niemiecki przed przeprowadzką".

Również na poziomie Unii Europejskiej stworzono uregulowania dotyczące migracji wykwalifikowanych pracowników, stosowane w każdym kraju Unii Europejskiej. W Austrii dokumentem regulacyjnym została „Niebieska Karta UE".

W stosunku do imigrantów o szczególnie wysokich kwalifikacjach obowiązujące są następujące, atrakcyjne warunki ramowe:

 • Nie muszą oni przed przyjazdem wykazywać posiadania ofert pracy.
 • Po uzyskaniu minimalnej liczby punktów (co najmniej 70 - 100 punktów) otrzymują 6-miesięczną wizę, pozwalającą na poszukiwanie pracy na miejscu w Austrii (wiza „job-seeker").
 • Jeżeli w ciągu tych 6 miesięcy znajdą miejsce pracy odpowiadające ich kwalifikacjom, uzyskają bez dalszego badania rynku pracy kartę "Rot-Weiß-Rot".

System punktowy dla osób o szczególnie wysokich kwalifikacjach (PDF, 0.1MB) oprócz ogólnych kryteriów takich, jak doświadczenie zawodowe, znajomość języków i wiek, kładzie duży nacisk na specjalne kwalifikacje i umiejętności szczególnie poszukiwane na austriackim rynku pracy.

Od 2019 roku w zawodach, w których widoczne jest zwiększone zapotrzebowanie na pracowników minimalna liczba punktów zmniejszona może zostać, w drodze rozporządzenia, do 65.

W roku 2019 są to następujące zawody:

 • Absolwenci studiów na kierunku energetyka
 • Absolwenci studiów na kierunku maszynoznawstwo
 • Absolwenci studiów na kierunku przetwarzanie danyc
 • Absolwencji studiów na kierunku teletechnika i inżynieria komunikacj
 • Absolwenci studiów inżynierskich nie przypisani gdzie indziej
 • Absolwenci studiów na kierunku zarządzanie
 • Powiernicy gospodarczy
 • Lekarze

Wniosek o wizę „job seeker" można złożyć w odpowiedniej ambasadzie lub konsulacie austriackim.

Jeżeli możliwy jest wjazd do Austrii bez wizy, wniosek o kartę "Rot-Weiß-Rot" można złożyć również bezpośrednio w Austrii w trakcie pobytu.

Tutaj znajdują się informacje na temat procedury składania wniosku , zaś tutaj przy użyciu licznika punktów online można wstępnie sprawdzić, czy spełnia się kryteria.

Określone zawody są w Austrii bardzo poszukiwane, natomiast brakuje wykwalifikowanych pracowników. Dlatego specjaliści z całego świata mają szansę zatrudnienia w tych zawodach. Za pośrednictwem karty "Rot-Weiß-Rot" można w sposób uproszczony osiedlić się w Austrii i wykonywać tu zawód odpowiadający kwalifikacjom.

Co roku na podstawie zapotrzebowania na rynku pracy sporządza się i następnie publikuje listę zawodów deficytowych. Od 2019 roku zawody, w których występują problemy z pozyskaniem pracowników w poszczególnych krajach związkowych, mogą być określane w rozporządzeniu w sprawie pracowników wykwalifikowanych (Fachkräfteverordnung).

Specjaliści z krajów spoza Unii Europejskiej mogą złożyć wniosek o kartę "Rot-Weiß-Rot” pod następującymi warunkami:

Wniosek o kartę "Rot-Weiß-Rot" można złożyć w odpowiedniej ambasadzie austriackiej lub konsulacie za granicą , bądź też bezpośrednio na terenie Austrii - szczególnie, jeżeli możliwy jest wjazd bez wizy.

Tutaj znajdują się informacje na temat procedury składania wniosku, zaś tutaj przy użyciu licznika punktów online można wstępnie sprawdzić, czy spełnia się kryteria.

Osoby spoza Unii Europejskiej mogą stawiać pierwsze kroki na różnorodnym, austriackim rynku pracy również w ramach niszy dla imigrantów „pozostali pracownicy kluczowi". Przyjazd dzięki karcie "Rot-Weiß-Rot" jest możliwy dla międzynarodowych pracowników kluczowych po spełnieniu następujących warunków:

 • Wykażą, że mają ofertę pracy z wymaganą płacą minimalną. Przysługujące regularnie dodatki, ryczałty (np. za pracę w nadgodzinach) i świadczenia rzeczowe mogą być wliczane do pensji brutto.
  Wynagrodzenie minimalne za rok 2019:
  • dla osób poniżej 30. roku życia: EUR 2.610 brutto na miesiąc
  • dla osób powyżej 30. roku życia EUR 3.132 brutto na miesiąc
 • Osiągnięcie minimalnej liczby punktów (co najmniej 55 - 90 punktów) w systemie punktowym dla pozostałych pracowników kluczowych (PDF, 0.1MB) .
 • Urząd ds. Obsługi Rynku Pracy w ramach badania rynku pracy ustala, czy na austriackim rynku nie ma odpowiedniego pracownika na stanowisko pracy, o które stara się imigrant.

Wniosek o kartę "Rot-Weiß-Rot" można złożyć w odpowiedniej ambasadzie austriackiej lub konsulacie za granicą, bądź też bezpośrednio na terenie Austrii - szczególnie, jeżeli możliwy jest wjazd bez wizy.

Tutaj znajdują się informacje na temat procedury składania wniosku, zaś tutaj przy użyciu licznika punktów online można wstępnie sprawdzić, czy spełnia się kryteria.

Samodzielni pracownicy kluczowi

Na wizerunek gospodarki austriackiej znaczny wpływ mają silne przedsiębiorstwa o wysokim eksporcie i innowacyjności. Usytuowanie w sercu Europy sprawia, że Austria jest punktem wypadowym i łącznikiem między krajami uprzemysłowionymi w Europie Zachodniej a rynkami rozwijającymi się w Europie Środkowej i Wschodniej. Przyjeżdżający z całego świata przedsiębiorcy czerpią korzyści z wysokiej konkurencyjności i międzynarodowego charakteru państwa, którym jest Austria.

Na podstawie karty "Rot-Weiß-Rot" samodzielni pracownicy kluczowi spoza Unii Europejskiej mogą przyjechać i założyć firmę na terenie Austrii.

Samodzielni pracownicy kluczowi pochodzący spoza UE mogą podjąć działalność gospodarczą, gdy ma ona szczególne znaczenie dla szerokorozumianej gospodarki lub określonego regionu. W szczególności, gdy jej prowadzenie

 • zawiązane jest z inwestycjami kapitałowych w Austrii o wartości przynajmniej EUR 100 000 lu
 • przyczynia się do utworzenia nowych miejsc pracy lub zachowania już istniejących.

Powyższe warunki muszą zostać ujęte w planie biznesowym i potwierdzone pisemnym orzeczeniem Urzędu ds. Obsługi Rynku Pracy (AMS).

Wniosek o kartę "Rot-Weiß-Rot" można złożyć w odpowiedniej ambasadzie austriackiej lub konsulacie za granicą, bądź też bezpośrednio na terenie Austrii - szczególnie, jeżeli możliwy jest wjazd bez wizy.

Tutaj znajdują się szczegółowe informacje na temat karty Rot-Weiß-Rot dla samodzielnych pracowników kluczowych.

Twórcy startupów

Od października 2017 twórcy startupów, jako wykwalifikowana kadra pracownicza z zagranicy, zostaną włączeni do systemu Rot-Weiß-Rot Karte i zostanie dla nich stworzony odrębny system punktowy (PDF, 0.1MB) .

Młodzi przedsiębiorcy mogą otrzymać kartę Rot-Weiß-Rot, jeśli spełnią opisane poniżej wymogi:

 • uzyskają minimalną liczbę punktów (50 z 85 punktów)
 • stworzą innowacyjne produkty, usługi, procesy lub technologie i wprowadzą je na rynek
 • przedstawią spójny biznesplan, na podstawie którego powstanie przedsiębiorstwo
 • wnioskodawca odgrywać będzie aktywną rolę w zarządzaniu firmą
 • przedłożą potwierdzenie wysokości kapitału zakładowego na kwotę EUR 50 000 (w tym co najmniej połowa kapitału własnego)

Po dwóch latach przedsiębiorca będzie mógł przejść do programu Rot-Weiß-Rot-Karte plus – pod warunkiem spełnienia następujących wymogów:

 • zatrudnianie przynajmniej dwóch pełnoetatowych pracowników
 • faktyczny osobisty znaczący wpływ na zarząd
 • uzyskanie obrotu rocznego na poziomie EUR 200 000 lub zapewnienie finansowania na poziomie przynajmniej EUR 100 000.
 • faktyczne oferowanie lub rozwijanie innowacyjnego produktu lub usługi.

Istnienie powyższych przesłanek weryfikowane jest na podstawie pisemnej opinii Urzędu ds. Obsługi Rynku Pracy (AMS). W momencie przejścia do Rot-Weiß-Rot-Karte plus twórca startupu uzyskuje nieograniczony dostęp do rynku pracy. Jeśli nie zostaną spełnione wymogi przejścia do systemu Rot-Weiß-Rot-Karte plus, twórca startupu może po dwóch latach złożyć wniosek o pozwolenie na pobyt.

O przyznanie karty Rot-Weiß-Rot można zwrócić się do austriackiej ambasady lub konsulatu za granicą lub wystąpić o nią bezpośrednio w Austrii, szczególnie jeśli możliwy jest wjazd bez wizy.

Młodzi ludzie z całego świata przyjeżdżają do Austrii w celu skorzystania z oferty edukacyjnej uniwersytetów i wyższych szkół zawodowych. W trakcie studiów zdobywają fachową wiedzę przekazywaną na danym kierunku studiów i poznają język, kulturę oraz rynek pracy. Uzyskane umiejętności i wiedza stanowią dla austriackiej gospodarki bardzo duży potencjał.

Absolwentów studiów pochodzących spoza Unii Europejskiej obowiązują prostsze zasady uzyskiwania karty "Rot-Weiß-Rot" i podjęcia pracy na terenie Austrii. 

 • Po zakończeniu studiów absolwent może pozostać przez 12 miesięcy w Austrii w celu poszukiwania pracy, jeżeli zakończył przynajmniej drugą część studiów dyplomowych lub ukończył studia licencjackie, magisterskie lub doktoranckie na uniwersytecie państwowym, wyższej szkole zawodowej lub akredytowanym uniwersytecie prywatnym.
 • Wniosek o kartę "Rot-Weiß-Rot" można złożyć, gdy dysponuje się ofertą pracy odpowiadającą poziomowi wykształcenia i które gwarantuje ustawową płacę minimalną.
  Wynagrodzenie minimalne za rok 2019: 2.349 euro brutto miesięcznie
 • Urząd ds. Obsługi Rynku Pracy nie musi obliczać liczby punktów ani przeprowadzać kontroli rynku.

Wniosek o kartę "Rot-Weiß-Rot" można złożyć bezpośrednio w Austrii, w trakcie 12-miesięcznego pobytu. Więcej informacji znajduje się na portalu imigracyjnym .

Możliwości zatrudnienia w czasie studiów:

Studenci z krajów spoza UE mogą zbierać praktyczne doświadczenie zawodowe już podczas studiów i podjąć pracę do 20 godzin tygodniowo.

W trakcie procedury udzielania pozwolenia na pracę (wniosek składa pracodawca) nie przeprowadza się badania rynku pracy. Tym samym omija się najważniejszą przeszkodę przy udzielaniu pozwolenia na pracę.

Karta "Rot-Weiß-Rot" pozwala specjalistom z innych krajów i ich rodzinom zbudować nowe, wspólne życie w Austrii.

Członkowie rodziny posiadaczy karty "Rot-Weiß-Rot" lub „Niebieskiej Karty EU" mogą złożyć wniosek o tak zwaną kartę "Rot-Weiß-Rot plus". Dzięki niej mogą przyjechać do Austrii:

 • Liczba przyjeżdżających członków rodziny nie jest limitowana (ilościowo).
 • Mają oni natychmiastowy dostęp do rynku pracy.
 • Przed przyjazdem muszą się jednak wykazać znajomością języka niemieckiego na poziomie A1 zgodnie z Klasyfikacją Rady Europy Poziomu Biegłości Językowej („Niemiecki przed przeprowadzką").
 • Względem członków rodzin pracowników o szczególnych kwalifikacjach i posiadaczy Niebieskiej Karty UE nie obowiązują wymogi związane z „Niemieckim przed przeprowadzką". Nie muszą oni przed przyjazdem zdawać egzaminu kwalifikacyjnego z języka niemieckiego.

Wniosek o kartę "Rot-Weiß-Rot" można złożyć w odpowiedniej ambasadzie austriackiej lub konsulacie za granicą, bądź też bezpośrednio na terenie Austrii - szczególnie, jeżeli możliwy jest wjazd bez wizy.

Tutaj znajdują się informacje na temat konkretnych działań w ramach składania wniosku.

Content Navigation