Inhalt

Przepisy importowe

Standard Content Module
W Austrii obowiązują rozporządzenia dotyczące opakowań, przepisy importowe i system celny Unii Europejskiej, które są zasadniczo liberalne. Pokażemy Państwu w przejrzystym zestawieniu, na co musicie Państwo zwrócić uwagę.
listen

Opakowania artykułów spożywczych, win, tekstyliów i chemikaliów, a także innych produktów, muszą spełniać normy dotyczące oznakowania i opakowania.

Znak CE

Znak CE potwierdza zgodność z podstawowymi ustalonymi przez Unię Europejską normami bezpieczeństwa dla następujących towarów:

 • Maszyny
 • Materiały budowlane
 • Urządzenie telekomunikacyjne
 • Sprzęt medyczny
 • Artykuły sportowe
 • Zabawki
 • Materiały wybuchowe

Oznakowanie CE może być pozyskane przez producenta lub jego importera z Unii Europejskiej. Produkty oznakowane znakiem CE mogą być przedmiotem handlu we wszystkich państwach europejskiej przestrzeni gospodarczej, bez konieczności przeprowadzania w kraju docelowym dalszych badań produktu.

Austriackie przepisy celne

Z chwilą przystąpienia do Unii Europejskiej Austria przejęła przepisy importowe i system celny Wspólnoty Europejskiej. W obszarze europejskiego rynku wewnętrznego nie ma ceł. Unia Europejska jako unia celna posiada wspólne cło zewnętrzne.

Taryfa celna

Przeciętne cło importowe Unii Europejskiej wynosi ok. 4%. Jednak ok. 60% wszystkich towarów można sprowadzać do Unii Europejskiej bez cła. Austriacka taryfa celna bazuje na TARIC, zintegrowanej taryfie Unii Europejskiej. Cła mogą być znoszone również przez Unię Europejską, jeśli importowane produkty nie są produkowane w Unii.

Cła preferencyjne

System ceł preferencyjnych “Generalized System of Preferences (GSP)“ określa warunki dla ceł preferencyjnych na import z krajów rozwijających się. Dodatkowo występuje szereg umów specjalnych między państwami członkowskimi Unii Europejskiej i krajami rozwijającymi się. Przy wykorzystywaniu ceł preferencyjnych należy przedłożyć świadectwo pochodzenia towaru.

Informacje

Ogólne informacje o przepisach celnych otrzymacie Państwo w:

Bundesministerium für Finanzen (Federalne Ministerstwo Finansów)Johannesgasse 5
1010 Vienna
Austria

+43 1 51433-0
https://www.bmf.gv.at/en/

Zentrale Auskunftstelle der österreichischen Zollverwaltung (Centralne Biuro Informacyjne Austriackiej Administracji Celnej)


Zollamt Klagenfurt Villach

Ackerweg 19
9500 Villach
Austria

+43 50 233 740
+43 50 233-5964053
zollinfo@bmf.gv.at
https://www.bmf.gv.at/en/topics/customs.html

Informacji szczegółowych dotyczących procedury celnej udziela: Celne Centrum Kompetencyjne

Informacje dotyczące cła i przepisów importowych Unii Europejskiej:

Próbki 

Możliwy jest bezcłowy import próbek nieposiadających wartości handlowej. Konieczne jest przy tym odpowiednie oznakowanie lub pozbawienie wartości. Dla tymczasowego wwozu do Austrii można posłużyć się karnetem ATA.

Przepisy importowe Unii Europejskiej są zasadniczo liberalne, poza pewnymi wyjątkami i restrykcjami:

 • Kwoty importowe
 • Cła antydumpingowe
 • Embarga Unii Europejskiej

Specjalne regulacje występują dla pewnych produktów, jak np.

 • Tekstylia
 • Żelazo i stal 
 • Produkty rolnicze
 • Materiały wojenne
 • Tak zwane towary „dual-use”

oraz w handlu z Chinami.

Informacji dotyczących kwot importowych i licencji importowych udziela

Ministerstwo Gospodarki i PracyStubenring 1
1011 Vienna
Austria

+43 1 71100-0
+43 1 71100 8386
service.wirtschaft@bmaw.gv.at
https://www.bmaw.gv.at/en.html

Licencje importowe dla towarów rolniczych Güter

Dla niektórych towarów rolniczych konieczne są licencje importowe. Towary te są ustalone w katalogu towarów. Oprócz tego należy przestrzegać odrębnych przepisów dotyczących opakowania i etykietowania.

Licencje są wystawiane przez:

Agrarmarkt Austria - AMADresdner Straße 70
1200 Vienna
Austria

+43 1 33151 0
+43 1 33151 199
office@ama.gv.at
https://www.ama.at/

Deklaracja celna

Aby umożliwić swobodny obrót w Austrii, i tym samym na rynku Unii Europejskiej, towarami z krajów nienależących do Unii Europejskiej, należy złożyć deklarację celną. Składający deklarację musi posiadać siedzibę na terenie wspólnoty. Deklaracja celna musi być doręczona Urzędowi Celnemu, do którego towary, nawet na krótko, będą lub były zgłoszone.

Wyjątki:

 • Towary tranzytowe lub towary chwilowego wwozu
 • Dostawy, których całkowita wartość nie przekracza progu statystycznego 1.000 Euro

Dalsze dokumenty

Dla przesłania towarów spoza Unii Europejskiej do Austrii muszą być przedłożone dalsze dokumenty.

Faktura

Faktura zwykle zawiera kompletny opis importowanych towarów:

 • Ciężar
 • Wymiary
 • Ilość

oraz z danych:

 • dotyczących kraju pochodzenia
 • dotyczących spedytora
 • dotyczących odbiorcy i
 • dotyczących kraju eksportującego

Dwie kopie faktury muszą być złożone do władz celnych razem z konosamentem lotniczym lub listem przewozowym.

Świadectwo pochodzenia

Dla towarów, którym przyznawane są cła preferencyjne, konieczne jest świadectwo pochodzenia. W odniesieniu do tekstyliów istnieją dodatkowe przepisy. Dla niektórych towarów może być konieczne świadectwo braku preferencji.

Przepisy szczególne

Przy imporcie określonych produktów muszą być przedłożone licencje i inne świadectwa, takie jak świadectwa zdrowia roślin i zaświadczenia weterynaryjne. Nie wolno importować gatunków zwierząt zagrożonych wymarciem. Transport żyjących zwierząt podlega specjalnym regulacjom.

listen
Content Navigation

Ostatnia aktualizacja: : 22. sierpnia 2022