Inhalt

 Warunki

Standard Content Module
Warunki gwarantujące bezproblemowy przebieg działalności handlowej: Informujemy Państwa o praktykach w zakresie sporządzenia kontraktów, kształtowaniu się cen i o warunkach płatności w Austrii.
listen

W ofercie do austriackiego nabywcy powinniście Państwo zamieścić następujące informacje: 

 • Precyzyjny opis towaru:
 • Cena łączenie z rabatem w Euro lub USD
 • Warunki dostawy zgodnie z Incoterms
 • Broszury reklamowe z ilustracjami
 • Próbki produktu są powszechnie przyjęte dla towarów konsumpcyjnych
 • Termin dostawy  
 • Maksymalne ilości dostawy
 • Okres ważności oferty


Oferta powinna być sporządzona w języku niemieckim lub angielskim. 

Kalkulacja ceny może być wykonana zarówno w Euro, jak również w USD. Często oferuje się towary DDP (Delivery Duty Paid) lub DDU (Delivery Duty Unpaid) i CIF (Cost Insurance Freight). Radzimy Państwu zastosować INCOTERMS.

Potwierdzenie

Po wykonaniu zamówienia, firmy austriackie oczekują potwierdzenia zamówienia przez dostawcę. Jeśli w zamówieniu zostałyby zmienione warunki oferty, dostawca musi to jednoznacznie potwierdzić.

Umowa

Umowy z austriackim nabywcą mogą być zawierane bardzo swobodnie pod względem formy i treści. Ograniczenia pod względem treści umów występują przede wszystkim w celu ochrony konsumentów.

Forma

Umowy mogą być zawierane pisemnie, jak również ustnie; istotne jest oświadczenie woli. Jednakże przy zawieraniu umów zaleca się formę pisemną.

Przejście własności i warunki dostawy

Podczas zakupu towarów lub sprzedaży towarów przejście własności nie odbywa się poprzez podpisanie umowy, lecz w drodze przekazania towarów do nabywcy lub przewoźnika. Dla uregulowania warunków dostawy zaleca się zastosowanie warunków Incoterms.

Obrót płatniczy odbywa się bezproblemowo w ramach liberalnych przepisów dewizowych w obrocie bankowym i pocztowym. Nie występują żadne ograniczenia. Terminy płatności uzgadniane są z reguły indywidualnie i są różne w zależności od branży.

Jako przykłady orientacyjne podajemy niżej następujące terminy płatności:

 • w ciągu 10 dni od dnia wystawienia rachunku ze skontem
 • w ciągu 30 dni od dnia wystawienia rachunku netto

Często od dostawcy oczekuje się potwierdzenia zlecenia. Często uzgadnia się zastrzeżenie własności. Oznacza to, że towar pozostaje własnością sprzedającego aż do pełnej zapłaty.

Istnieje wiele instrumentów zabezpieczenia Państwo roszczeń. Zastrzeżenie własności jest szeroko rozpowszechnione i służy w pierwszym rzędzie do zabezpieczenia roszczenia ceny sprzedaży sprzedającego względem kupującego. 

Zastrzeżenia własności

W razie zastrzeżenia własności sprzedający pozostaje właścicielem towaru, aż do całkowitej zapłaty. Zastrzeżenie własności może być uzgodnione nieformalnie, jednakże doradza się usilnie formę pisemną. W przypadku upadłości kupującego sprzedający ma prawo otrzymać z powrotem towar zabezpieczony zastrzeżeniem własności.

Dalsze możliwości zabezpieczenia roszczeń

Dalszymi często stosowanymi formami prawnymi zabezpieczenia roszczeń są:

 • Poręczenie majątkowe (zastaw)
 • Deklaracje patronackie
 • Poręczenia bankowe
 • Przekazanie roszczeń prawnych (cesja)
 • Hipoteka

Incoterms, to standaryzowane klauzule dostaw, służące osiągnięciu nieskomplikowanej i jednolitej na całym świecie realizacji zakupów i transportu. Klauzule te zostały opracowane, wydane i uzupełnione przez International Chamber of Commerce (ICC) z główną siedzibą w Paryżu. 

Warunki Incoterms regulują stosunki sprzedawca-kupujący w ich głównych zarysach: kto organizuje transport, kto ponosi koszty i kto ponosi ryzyko, jeśli w trakcie transportu coś się nie uda. Dzięki porozumieniu, stają się one częścią składową umowy eksportowej lub.importowej, i dlatego muszą być zharmonizowane ze wszystkimi innymi klauzulami prawnymi Państwa umowy. 

Warunki Incoterms znacznie ułatwiają handel międzynarodowy, pomagając handlowcom z różnych krajów mówić „tym samym językiem". Do najbardziej znanych warunków Incoterms należą: EXW (Ex Works), CIF (Cost Insurance and Freight) lub np. DDU (Delivered Duty Unpaid). Aktualna wersja Incoterms pochodzi z roku 2020.

Więcej informacji dotyczącej Incoterms znajdziecie Państwo na stronie internetowej ICC Austrialub w języku angielskim na stronie www.iccwbo.org

listen

Ostatnia aktualizacja: : 20. czerwca 2022