Inhalt

Normy

Standard Content Module
Towary, które dostarczane są na rynek austriacki, muszą odpowiadać przepisom prawnym obowiązującym w Austrii. Oprócz ustaw i rozporządzeń przedsiębiorstwa eksportujące do Austrii powinny być również zapoznane z normami (ÖNORMEN), które dotyczą ich produktów. Znajomość tych norm ułatwia dostęp do rynku.
listen

Normy, to – klarownie napisane – „reguły techniczne“, wyznaczające ogólnie uznane standardy dla produktów i usług.Regulują one przykładowo

· Wymagania wobec produktów,

w celu zapewnienia przydatności użytkowej, kompatybilności, bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i ochrony środowiska,

· Procedury i przebiegi,

np. dotyczące fachowego wykonania prac lub przydziału zleceń,

· Metody badań i metody pomiaru,

aby umożliwić dotrzymanie wartości granicznych lub wymagań,

· Definicje,

aby z pomocą jednolitej terminologii ułatwić porozumienie między partnerami biznesowymi, z klientami, placówkami kontrolnymi i władzami.

 

Normy

- ułatwiają porównywalność produktów i usług,

- zapewniają racjonalne przebiegi planowania i produkcji,

- eliminują prace rutynowe

- i usuwają przeszkody w handlu – na poziomie krajowym, europejskim i międzynarodowym i ułatwiają tym samym dostęp do rynku.

Normy są zasadniczo „zaleceniami kwalifikacyjnymi“, a nie normami prawnymi.

Oznacza to, że ich zastosowanie jest dobrowolne, jednak bliskie zaleceniom kwalifikacyjnym.

.

Treść norm jest więc opracowywana w procesie dialogu i dążenia do konsensusu wśród ekspertów w zakresie danej dziedziny wiedzy. To właśnie tu specjaliści wnoszą swoją wiedzę, swoje zainteresowania i swoje doświadczenie oraz definiują to, co jest „normą“. Każda norma, przed publikacją, podlega procedurze publicznej oceny, aby zagwarantować jej akceptowalność i praktyczną przydatność


Szczegóły na stronie:

www.on-norm.at/publish/norm_grundlagen.html

W szczególnych przypadkach ustawodawca austriacki (państwo federalne lub kraje związkowe) może ustanowić normy, lub ich części, jako wiążące – w postaci ustawy lub rozporządzenia. Wówczas dotrzymanie tych norm jest obowiązkowe.Dotrzymywanie norm może być również ustalone kontraktowo między konkrahentami.

.

Pomoc w dotrzymaniu ustaw

Normy są w wielu dziedzinach ważnym uzupełnieniem przepisów ustawowych i ułatwiają producentom i eksporterom/importerom spełnienie ramowych warunków prawnych. Dotyczy to szczególnie Norm Europejskich (EN) – w Austrii "ÖNORMEN" – które w wielu przypadkach opracowuje się na zlecenie Komisji Europejskiej, tak aby producenci lub. importerzy mogli w praktyce spełniać podstawowe wymagania dyrektyw europejskich oraz uzyskać pewność, że ich produkt może wejść do obrotu. 

Dyrektywy europejskiesą przekształcane w Austrii
- tak samo jak we wszystkich innych państwach Unii Europejskiej – w prawo krajowe. Normy Europejskie (zharmonizowane) są zatem instrumentem, który pomaga w dotrzymaniu ramowych warunków prawnych. Tylko tak można wprowadzić towary na rynek austriacki, i tym samym na rynek europejski („oznakowanie CE“).

 Normy zapewniają bezpieczeństwo
W normach ustalone są wymagania dotyczące produktów i usług, jak również metod kontroli. Normy gwarantują bezpieczeństwo produktu, dla użytkownika końcowego, jak również dla producenta i importera – w przypadkach uszkodzeń lub przy problemach z odpowiedzialnością za produkt.


Jakie występują normy

W Austrii obowiązuje obecnie (stan na czerwiec 2007) ponad 20.000 norm (ÖNORMEN). Ponad 80 procent tych norm są to normy pochodzenia europejskiego i międzynarodowego – to znaczy: są one identyczne we wszystkich państwach UE i EFTA, dzięki czemu usuniętych zostało wiele technicznych barier handlowych wewnątrz EWR Europejskiej Przestrzeni Gospodarczej.

Normy występują w prawie wszystkich dziedzinach gospodarki, od „a” do „z”. Przegląd wszystkich branż, z przynależnymi obowiązującymi normami, znajdziecie Państwo na stronie internetowej Austriackiego Instytutu Normalizacyjnego.
Odnośnie zbiorów normalizacyjnych

Gdzie otrzymacie Państwo normy?

Możecie Państwo przez godzinę
 bezpłatnie poszukiwać norm on-line w sklepie internetowym Webshop Austriackiego Instytutu Normalizacyjnego
 www.on-norm.at/shop
Należy wprowadzić do pola wyszukiwania pożądane hasło, numer dokumentu, tytuł dokumentu lub jego części

Do dyspozycji znajduje się około 200.000 dokumentów, które można je nabyć w pełnym wydaniu za zwrotem kosztów. W tym
- wszystkie normy ÖNORMEN oraz reguły ON (ONR),
- wszystkie normy europejskie w języku niemieckim i angielskim (EN),
- wszystkie normy międzynarodowe (ISO, IEC) oraz
- szereg norm zagranicznych (np. DIN – również w języku niemieckim i angielskim)

Więcej informacji na stronie
 www.on-norm.at/publish/export_recherche.html


W Austrii w zakresie prac normalizacyjnych kompetentny jest Austriacki Instytut Normalizacyjny ON
 www.on-norm.at. Instytut ten ma ustawowe prawo (Ustawa normalizacyjna 1971) opracowywania infrastruktury i organizacji w celu prowadzenia prac normalizacyjnych.
 

Jednak samych norm nie opracowuje Instytut ON, lecz około 5.500 ekspertów, którzy współpracują ze sobą w około 200 komitetach normalizacyjnych. Eksperci wywodzą się z różnych gałęzi gospodarki, administracji, nauki, placówek kontrolnych oraz organizacji konsumenckich i opracowują treść norm według uznanych na całym świecie zasad.
Szczegóły na stronie
 www.on-norm.at/publish/mitarbeit_in_komitee.html

Menedżerowie Komitetu ON
- są odpowiedzialni za bezproblemowy przebieg prac Komitetu ON (Komitetów ON) i Grup Roboczych (AGs),
- koordynują współpracę ekspertów austriackich w Komitecie Technicznym (TCs) Europejskich lub Międzynawowych Organizacji Normalizacyjnych
- i pozostają w stałym kontakcie z kontrahentami we wszystkich krajach świata.

Linki do Organizacji Normalizacyjnych na
 http://www.on-norm.at/publish/normung_links.html

ON Standards


Dipl.-Ing. Dr. Karl Grün

Heinestraße 38
1020 Wien
Österreich

+43 1 213 00-714
+43 1 213 00-722
karl.gruen@on-norm.at
http://www.on-norm.at/publish/norm_ansprechpartner.html

Normowanie jest procesem dynamicznym. Nowe normy są opracowywane stosownie do zapotrzebowania ze strony gospodarki, administracji i społeczeństwa. Istniejące normy są regularnie sprawdzane, aktualizowane i – w razie potrzeby – dopasowywane do nowego poziomu techniki.


Dlatego jest sprawą ważną, aby dokładnie orientować się, jakie normy lub które ich wydania pozostają obecnie w mocy. W tym celu Austriacki Instytut Normalizacyjny oferuje różne możliwości informacyjne:


Oprócz internetowego sklepu on-line Instytutu ON, korzystać można z abonamentów licznych branż, serwisów typu Update oraz systemów zarządzania normami on-line. Oprócz tego, Instytut ON oferuje wybraną literaturę fachową i oprogramowanie, które ułatwia stosowanie norm.

Normy definiują wymagania jakościowe dotyczące produktów i usług, regulują przebiegi i procesy oraz ustalają metody badania. Jeśli producent lub oferent może wiarygodnie wykazać, że jego produkt / jego usługa spełnia wszystkie wymagania normy, istnieje możliwość certyfikacji.


Austriacki Instytut Normalizacyjny oferuje
 możliwość certyfikacjizgodności produktów z normami, np. system „ÖNORM ... geprüft“. Inne oznaczenia zgodności wydawane przez Instytut Normalizacji ON obejmują: ON Certified Product, ON Certified Service, ON Certified Person, Keymark, CENCER

Instytut Normalizacji ON jest również kompetentną placówką, uprawnioną do wystawiania certyfikatów zgodności Unii Europejskiej oraz certyfikatów kontroli produkcji we własnym zakresie, jako warunek uzyskania oznakowania CE dla produktów budowlanych.

ON CERT


Dipl.-Ing. Wolfgang Höhnl

Heinestraße 38
1020 Wien
Österreich

+43 1 213 00-524
+43 1 213 00-520
wolfgang.hoehnl@on-norm.at
http://www.on-norm.at/publish/kontakt_on_cert.html


listen

Autor: Dr. Johannes Stern
Źródło: Austrian Standards Institute © Austrian Standards International