Inhalt

Yleiskatsaus

Standard Content Module
Itävallassa on jo vuosia ollut käytössä ARA-konsernin hoitama kierrätysjärjestelmä ja jätteiden polttojärjestelmä, joilla raaka-aineet hyödynnetään kestävällä tavalla. Myös vedenlaadun seurantamenetelmien maailmanlaajuinen markkinajohtaja on kotoisin Itävallasta. Ympäristötekniikalla on tässä rikkaiden luonnonvarojen ja koskemattoman luonnon maassa pitkät perinteet ja sillä on myös hyvä asema taloudessa. Yksi työpaikka ympäristötekniikan alalla luo kaksi muuta työpaikkaa perinteiseen teollisuuteen.
listen

Ympäristötekniikkaa on lähes jokaisessa kotitaloudessa, kaikissa kunnallisissa tiloissa, jokaisessa julkisessa rakennuksessa ja kaikissa tuotantolaitoksissa. Se on hyvin usein näkymätöntä, vielä useammin sitä pidetään itsestään selvänä, ja joskus se huomataan vasta, kun sitä ei (enää) ole. Suurin osa alan itävaltalaisista yrityksistä on pk-yrityksiä, jotka sijoittavat tiiviin osaamisensa ympäristötekniikassa menestyksekkäästi kaikkialla maailmassa sijaitseviin asiakkaisiinsa – viennin osuus niiden myynnistä on yli 80%.

Energia- ja ympäristötekniikassa on kyse luonnonvarojen säästämisestä sekä ilmaston ja ympäristön kannalta kestävistä ratkaisuista. Itävallassa on ainutlaatuinen keskittymä innovaatio-, teknologia- ja markkinajohtajia uusiutuvien energiamuotojen ja ympäristöteknologioiden alalla. Jo 1970-luvun alussa täällä alettiin ymmärtää, kuinka tärkeä tekijä ympäristönsuojelu on yhteiskunnallisella ja poliittisella tasolla elämänlaadun kannalta. Sen vuoksi asiakkaat maailmalaajuisesti löytävät Itävallasta teknologisesti kypsiä ratkaisuja tulevaisuuden kysymyksiin, joita ovat esimerkiksi

  • jätehuolto, kierrätys, jätteenpoltto, biogeenisen jätteen käsittely
  • ilmanlaadun hallinta ja mittaaminen
  • vesihuolto, vedenkäsittely, juomaveden puhdistus

Toimiala on innovatiivinen sekä vientiin suuntautunut ja yritykset pyrkivät aina löytämään käytännöllisiä ratkaisuja. Kestävä kehitys ja pyrkimys pitää materiaalit kiertokulussa on toimialalle erityisen tärkeätä.

Taloustekijänä ympäristötekniikka

Itävallan ympäristötekniikan toimiala koostuu suureksi osaksi pienistä ja keskisuurista yrityksistä ja toimiallalla on kova tekninen kehitys. Tätä dynamiikkaa edistetään myös kohdennetuilla lakisääteisillä toimenpiteillä. 

Ekoinnovaatiot vaikuttavat välittömästi ja positiivisesti talouteen, ja siitä hyötyvät itävaltalaisten asiantuntijoiden asiakkaat. Erityisesti kierrätyksessä on uusia ratkaisuja, jotka vauhdittavat kokonaisia elinkeinoelämän aloja. Itävallassa lasin, paperin, metallin ja biogeenisten materiaalien uudelleenkäyttö on korkealla tasolla. Yhdyskuntajätteen uudelleenkäyttöaste on noin 60 %. Itävaltalaisilla yrityksillä on tietotaitoa siihen tarvittavaan teknologiaan, logistisiin ja organisatorisiin prosesseihin ja palveluihin. 

Historia tulevaisuuden teknologian tukena

Jo yli 100 vuoden ajan itävaltalaiset yritykset ovat olleet ajan hermolla innovatiivisilla ekologisilla teknologioillaan. Kaplan-turbiini, jonka itävaltalainen insinööri Viktor Kaplan kehitti vuonna 1913, on vielä nykyäänkin liikkeellepaneva teknologia vesivoiman alalla. Aurinkolämpö aloitti voittokulkunsa Itävallasta, ja itävaltalaisia kierrätysteknologioita ja -järjestelmiä käytetään kaikkialla maailmassa. 

Vuosituhannen vaihteeseen saakka itävaltalaisten yritysten kehitystyön painopisteenä oli vesiensuojelu, ilmanlaadun hallinta ja jätehuolto. Tänä päivänä näiden alojen hyväksi havaitut teknologiat ovat kysyttyjä maailmanlaajuisesti. Ajankohtaisia aihealueita, joiden parissa itävaltalaiset yritykset työskentelevät, ovat kierrätysprosessien ja kiertotalouden jatkuva optimointi, innovatiiviset lähestymistavat vedenkäsittelyssä ja biologisessa vedenpuhdistuksessa. 

Tietovetoista teknologiaa ympäristön puolesta

Koulutuksella on ympäristötekniikassa suuri rooli, sillä ympäristötekniikka tarvitsee monien alojen ammattilaisia. Yksi esimerkki Itävallan panostuksesta asiantuntijamäärän lisäämiseen on alan ammattilaisille  tarkoitettu bioresurssi koulutus Grazin teknillisessä yliopistossa.  Tämä teknillinen yliopisto on kehittänyt kaksi uutta maisterintutkintoa bioresurssien alalta yhdessä  viidestä eri maasta tulevan 13 tiede- ja liikekumppanin kanssa, joihin lukeutuu esimerkiksi Green Tech Cluster Styria. Eurooppalainen kestävien energiainnovaatioiden verkosto, lyhyesti "eseia", tukee teollisuuden uusin ammattiprofiilien "biojalostamoinsinööri" ja "bioresurssien arvoketjupäällikkö" kehittämistä.