Inhalt

Pregled

Standard Content Module
Avstrija je središče in osrednje stičišče prometnih tokov po Evropi. Zaradi svoje geografske lege ima velik pomen kot logistična točka. Ugodna, multimodalna povezava z mednarodnim omrežjem prometne infrastrukture po cesti, tirih, morju in zraku je pomemben dejavnik za uspeh avstrijskih transportnih podjetij in logističnih ponudnikov. Avstrijska logistična panoga se ponaša z inovativnimi koncepti in tehnologijami za mobilnost prihodnosti, zlasti na področju okolju prijaznih transportnih rešitev za prevoz blaga. Tudi na področju prometne telemetrije, gradnje žičnic in tirnih vozil je Avstrija v svetovnem vrhu.
listen

Zmogljiva, zanesljiva in dobro povezana prometna infrastruktura je predpogoj za mobilnost gospodarskega blaga in ljudi. Promet in mobilnost sta odločilna faktorja za razvoj gospodarskih lokacij. Logistika obsega tista področja, ki urejajo in optimizirajo tokove informacij, oseb in materiala. Za proizvajajočo industrijo in turističnim sektorjem dosega ta branža vrhunsko pozicijo v narodnem gospodarstvu. 11.000 podjetij neposredno zaposluje 160.000 oseb, letni promet znaša približno 34 milijard EUR. 

Logistična branža sestoji večinoma iz špediterjev, ponudnikov transporta, pretovora, skladiščne logistike, logistične tehnologije in prometnih podjetij. K branži šteje devet resorjev: kopenski promet Evropa, letalski tovor, pomorski tovor, hitra in paketna pošta, vodenje dobavne verige, zelena logistika, carina, nevarni tovor, pravo in zavarovanje.  

Spremembe v svetovnem trgovanju, spletno nakupovanje, prometne omejitve zaradi varovanja podnebja in okolja ter digitalizacija postavljajo nova merila. Zaradi globalizacije se mednarodni pomen Avstrije v tej branži iz leta v leto povečuje. 

Mednarodno razgibano

Infrastruktura na kopnem, v zraku in na vodah je v Avstriji zelo dobro urejena in ustreza visokim mednarodnim standardom. Avstrijski logistiki postavljajo merila pri rešitvah ob upoštevanju ekonomskih in ekoloških vidikov. 32% celotnega blaga je v Avstriji prepeljanega po železnici. To je v primerjavi z ostalo EU 14% večji delež modalne razdelitve. Intenzivno so podprti tudi koncepti za uporabo podatkov prometne telemetrije, optimizacija transportnih poti in mobilne naprave.

Avstrijski ponudniki transportnih storitev so zaradi svojih dolgoletnih izkušenj in svoje visoke usmerjenosti k strankam mednarodno zelo cenjeni. Tudi avstrijsko angažiranje pri načrtovanju in izvedbi prometnih koridorjev, trud glede močnega mednarodnega sodelovanja z namenom poenotenja tehničnih in pravnih okvirnih pogojev ter politična varnost, možnost načrtovanja in zanesljivost za uporabnike ter tuje investitorje pripomorejo k dobremu slovesu avstrijske logistične branže. 

Poti v prihodnost

Konkurenca na mednarodnih tržiščih, cenovni pritisk na stroške in naraščajoče zahteve strank glede cene, kvalitete, časa in okoljske prijaznosti zahtevajo nove, inovativne logistične koncepte. Ustvarjanje splošno veljavnih, produktno in časovno fleksibilnih kakor tudi prilagodljivih verig ustvarjanja vrednosti, vključno z dobavitelji, trgovci in končnimi potrošniki, postavlja gospodarstvo pred velike izzive. Avstrijski logistiki imajo rešitve. 

  • Modalna razdelitev: Avstrijska industrija se v vedno večji meri spreminja v ponudnika večmodalnih, globalnih in fleksibilnih logističnih rešitev.
  • Avstrija gradi svojo strategijo za trajnostne in okolju prijazne logistične rešitve in nosilce prometa.
  • Železnica je kot nosilec prometa pri večmodalnih logističnih konceptih vedno pomembnejša. 
  • Ladje kot transportno sredstvo predvsem pri prevozu blaga: Avstrija se spreminja v strokovnjaka za logistične rešitve na področju Donave.
  • Pospešuje se izgradnja logističnih centrov, cargo centrov, središč dejavnosti, logističnih terminalov za pretovor in razbremenitev cest za krajši čas skladiščenja in transferja.
  • Inovativne rešitve zaradi uporabe digitalizacije in IT za optimiziranje procesov prometnih tokov in uporaba oblačne tehnologije.
  • Avstrijka branža logistike se posveča logistiki končnega potrošnika in upošteva zahteve strank glede stroškov in kratkih dobavnih rokov, npr. pri spletnih trgovinah.