Inhalt

Priseljevanje iz držav zunaj EU

Standard Content Module
Od 1. julija 2011 omogoča sistem Rot-Weiß-Rot - Karte (rdeče-belo-rdeča kartica) priseljevanje zainteresiranih kvalificiranih delavcev z vsega sveta v Avstrijo. Ta sistem priseljevanja, ki ga določajo merila (točkovni sistem), kvalificiranim delavcem iz tretjih držav (za osebe iz držav EU, Islandije, Liechtensteina, Norveške in Švice velja drug sistem) ter njihovim družinskim članom omogoča dolgoročno priseljevanje v Avstrijo. Kartica Rot-Weiß-Rot – Karte je namenjena v nadaljevanju navedenim skupinam oseb.
listen

S sistemom kartice Rot-Weiß-Rot - Karte lahko interesenti iz držav zunaj EU na podlagi objektivnih meril takoj ugotovijo, ali in pod katerimi pogoji se lahko priselijo. Točkovni sistem temelji na naslednjih merilih:

 • kvalifikaciji,
 • delovnih izkušnjah, 
 • znanju jezikov,
 • starosti,
 • študiju v Avstriji (pri visokokvalificiranih).

Kartica Rot-Weiß-Rot - Karte je omejena na 24 mesecev in omogoča zaposlitev pri delodajalcu, za katerega je bila zaprošena. Potem lahko zaprosite za kartico rdeča-bela-rdeča plus (Rot-Weiß-Rot - Karte plus), ki imetniku zagotavlja prost dostop do trga dela.

Osebam, ki se v Avstrijo priselijo na podlagi kartice Rot-Weiß-Rot - Karte, pred vstopom v državo ni treba dokazovati znanja nemščine (niso podvrženi določbi "Nemščina pred prihodom"). Vendar pa z znanjem nemščine ali angleščine lahko pridobijo točke.

Družinski člani delavcev, ki se priselijo na podlagi kartice Rot-Weiß-Rot - Karte plus, niso podvrženi kvoti in prejmejo kartico Rot-Weiß-Rot - Karte plus s takojšnjim prostim dostopom do trga dela. Za družinske člane je treba upoštevati določbe "Nemščina pred prihodom".

Tudi na ravni Evropske unije so uredili določila za priseljevanje kvalificiranih delavcev, ki so jih uvedli v vsaki državi EU. V Avstriji se je to zgodilo z modro kartico EU.

Za posebej visokokvalificirane priseljence veljajo naslednji atraktivni okvirni pogoji:

 • Ni jim treba dokazati ponudbe o zaposlitvi. 
 • Če dosežejo potrebno minimalno število točk (vsaj 70 izmed 100 točk), prejmejo šestmesečni vizum, da si lahko v Avstriji poiščejo službo (vizum "job-seeker").
 • Če v šestih mesecih najdejo delovno mesto, ki ustreza njihovi kvalifikaciji, jim bo brez nadaljnjega preverjanja trga dela priznana kartica Rot-Weiß-Rot – Karte.

Točkovni sistem za posebej visokokvalificirane (PDF, 0.1MB) je poleg splošnih meril, kot so delovne izkušnje, jezikovno znanje in starost, usmerjen v posebne kvalifikacije in sposobnosti, za katere je na avstrijskem trgu dela močno povpraševanje.

Od leta 2019 velja, da se za določene poklice, kjer obstaja velika potreba po delovni sili, minimalno število točk lahko zmanjša na 65.

V letu 2019 velja to za naslednje poklice:

 • Diplomirani inženir energetike
 • Diplomirani inženir strojništva
 • Diplomirani inženir obdelave podatkov
 • Diplomirani inženir šibkega toka in telekomunikacij
 • Diplomirani inženir (posebnih smeri)
 • Diplomant poslovne administracije
 • Poklicni računovodja
 • Zdravni

Prošnjo za vizum "job-seeker" je mogoče vložiti pri pristojnem avstrijskem veleposlaništvu ali konzulatu.

Če je prihod možen brez vizuma, lahko vložite prošnjo za kartico Rot-Weiß-Rot - Karte med bivanjem brez vizuma tudi neposredno v Avstriji.

Pozanimajte se o postopku za oddajo vloge in s spletnim izračunom točk ugotovite, ali izpolnjujete zahtevana merila.

V Avstriji je velikokrat povpraševanje po določenih poklicih zelo veliko, tako da na teh področjih pride do primanjkljaja kvalificiranih delavcev. Strokovni delavci z vsega sveta imajo na teh področjih dobre zaposlitvene možnosti. S kartico Rot-Weiß-Rot - Karte je omogočeno, da se na preprosti način priselite v Avstrijo in tukaj opravljate poklicno delo, ki ustreza vašim kvalifikacijam.

Na podlagi potrebe na trgu dela se letno izdela in objavi seznam deficitarnih poklicev. Od leta 2019 dalje se lahko v uredbi o kvalificirani delovni sili (Fachkräfteverordnung) določijo tudi dodatni deficitarni poklici za posamezne zvezne dežele.

Strokovni delavci iz držav zunaj EU lahko zaprosijo za kartico Rot-Weiß-Rot - Karte pod naslednjimi pogoji:

Vlogo za izdajo kartice Rot-Weiß-Rot - Karte lahko vložite pri pristojnem avstrijskem veleposlaništvu oz. konzulatu v tujini ali pa neposredno v Avstriji, posebej, če je mogoč prihod v državo brez vizuma.

Pozanimajte se o postopku za oddajo vloge in s spletnim izračunom točk preverite, ali izpolnjujete zahtevana merila.

Osebe iz držav zunaj EU lahko na raznovrsten avstrijski trg dela vstopijo tudi v okviru možnosti priseljevanja pod naslovom "drugi ključni delavci". Priseljevanje s kartico Rot-Weiß-Rot – Karte je za mednarodne ključne delavce možno pod naslednjimi pogoji:

 • Dokazujete, da vam je bilo ponujeno delovno mesto s potrebno minimalno plačo. Redne dodatke, pavšale (npr. za nadure) in stvarne dodatke je treba vračunati v bruto plačo.
  Minimalna plača v letu 2019 je:
  • za delavce, mlajše od 30 let: 2.610 evrov bruto na mesec;
  • za delavce, starejše od 30 let: 3.132 evrov bruto na mesec.
 • Dosegli ste potrebno najmanjše število točk (vsaj 55 od 90 točk) točkovnega sistema za ključne delavce (PDF, 0.1MB) .
 • Zavod za zaposlovanje pri preverjanju trga dela (postopek za nadomestne delavce) ugotovi, da na avstrijskem trgu dela ni primernih delavcev za to delovno mesto.

Vlogo za izdajo kartice Rot-Weiß-Rot - Karte  lahko vložite pri pristojnem avstrijskem veleposlaništvu oz. konzulatu v tujini ali pa neposredno v Avstriji, posebej, če je prihod v državo možen brez vizuma.

Pozanimajte se o  postopku za oddajo vloge in preverite s spletnim izračunom točk, ali izpolnjujete zahtevana merila.

Samozaposleni ključni delavci

Avstrijsko gospodarstvo zaznamujejo močna podjetja z visokim deležem izvoza in pomembnimi inovacijskimi sposobnostmi. Lokacija v osrčju Evrope Avstriji omogoča, da postaja pomembno stičišče med industrijskimi državami Zahodne Evrope in trgi z visoko stopnjo rasti v Srednji ter Vzhodni Evropi. Novi podjetniki bodo tudi v prihodnje profitirali po zaslugi konkurenčnih pogojev in mednarodnega značaja gospodarske lokacije Avstrije.

Samozaposleni ključni delavci iz držav zunaj EU se lahko priselijo in ustanovijo podjetje v Avstriji s kartico Rot-Weiß-Rot - Karte.

Ključne položaje lahko zapolnijo samozaposleni državljani držav nečlanic EU, kadar to predstavlja dobrobit za določeno regijo ali širše gospodarstvo. Zlasti, ko:

• se zaposlitev zgodi v kontekstu kapitalske naložbe v Avstriji v vrednosti najmanj 100.000 EUR, ali
• ko zaposlitev prispeva k ustvarjanju novih delovnih mest oziroma zagotavljanju obstoječih.

Da so ti pogoji izpolnjeni, mora biti jasno prikazano v poslovnem načrtu in pisno potrjeno s pozitivno oceno Avstrijskega zavoda za zaposlovanje (AMS).

Vlogo za izdajo kartice Rot-Weiß-Rot - Karte lahko vložite pri pristojnem avstrijskem veleposlaništvu oz. konzulatu v tujini ali pa neposredno v Avstriji, posebej, če je prihod v državo možen brez vizuma.

Tukaj lahko najdete podrobnejše informacije glede  kartice Rot-Weiß-Rot - Karte za samozaposlene ključne delavce.

Ustanovitelji start-up podjetij

Od oktobra 2017 bodo ustanovitelji start-up podjetij kot kvalificirani priseljenci vključeni v kartični sistem rdeča-bela-rdeča (Rot-Weiß-Rot – Karte). Za njih bo vpeljan lastni sistem točkovanja (PDF, 0.1MB) .

Mladi podjetniki z namenom ustanavljanja lahko pridobijo kartico rdeča-bela-rdeča (Rot-Weiß-Rot – Karte) ob izpolnjevanju sledečih predpostavk:

 • doseganje minimalnega števila točk (50 od 85 točk)
 • razvoj inovativnih izdelkov, storitev, postopkov ali tehnologij in njihova uvedba na tržišču
 • predložitev prepričljivega poslovnega načrta za ustanovitev in obratovanje
 • izvajanje aktivne vloge v vodenju poslov
 • dokazilo glede kapitala v višini 50.000 EUR (od tega vsaj polovica lastnega kapitala)

Po dveh letih obstaja za ustanovitelja start-up podjetja možnost prehoda na kartico rdeča-bela-rdeča plus (Rot-Weiß-Rot – Karte plus) – ob izpolnjevanju sledečih predpostavk:

 • zaposlitev vsaj dveh kadrov za polni delovni čas
 • dejansko osebno izvajanje bistvenega vpliva na vodenje poslov
 • doseganje letnega prometa v višini najmanj 200.000 EUR ali zagotovitev financiranja v višini vsaj 100.000 EUR
 • dejansko ponujanje ali razvoj inovativnega izdelka ali storitve.

Obstoj predpogojev bo preverjen s pomočjo pisnega mnenja Avstrijskega zavoda za zaposlovanje (AMS). S prestopom na kartico rdeča-bela-rdeča plus je ustanovitelj start-up podjetja deležen neomejenega dostopa do trga dela. V primeru, da predpogoji za pridobitev kartice rdeča-bela-rdeča niso izpolnjeni, lahko ustanovitelj start-up podjetja prestopi na dovoljenje za stalno prebivanje.  

Za kartico rdeča-bela-rdeča lahko zaprosite na pristojnem avstrijskem veleposlaništvu oz. konzulatu v tujini ali neposredno v Avstriji, še posebej takrat, če je možen vstop v državo brez vizuma.

Mladi z vsega sveta prihajajo v Avstrijo, da bi izkoristili ponudbo tukajšnjih univerz in visokih strokovnih šol. Med študijem pridobivajo strokovno znanje ter se seznanijo z jezikom, kulturo in delovnimi možnostmi. S pridobljenim znanjem in novimi spoznanji predstavljajo izjemen potencial za avstrijsko gospodarsko.

Za absolvente iz držav zunaj EU veljajo za pridobitev kartice Rot-Weiß-Rot - Karte in za delo v Avstriji nekoliko milejši pogoji.

 • Po zaključku študija lahko ostanejo še nadaljnjih 12 mesecev v Avstriji, da si poiščejo zaposlitev, v kolikor so zaključili vsaj drugi del diplomskega študija, bolonjski študij prve stopnje, druge stopnje ali doktorski študij v celoti na avstrijski univerzi, visoki strokovni šoli ali akreditirani zasebni univerzi.  
 • Lahko zaprosijo za kartico Rot-Weiß-Rot - Karte, če jim je ponujeno delovno mesto, ki ustreza njihovi izobrazbi in na katerem zaslužijo predpisano minimalno plačo. Minimalna plača v letu 2019 znaša 2.349 evrov bruto na mesec.
 • Ni jim treba uporabiti točkovnega sistema in tudi postopek za priznanje poklicne kvalifikacije s strani zavoda za zaposlovanje ni potreben.

Rdeče-belo-rdeča izkaznica se lahko zahteva neposredno v Avstriji med dvanajstmesečnim bivanjem.
Podrobnejše informacije lahko najdete na portalu za migrante.

Zaposlitvene možnosti med študijem

Študenti iz držav nečlanic EU lahko že med študijem pridobijo praktične izkušnje in delajo do 20 ur na teden.

V okviru izdaje zaposlitvenega dovoljenja (vlogo poda delodajalec) se ne izvede postopek za nadomestno delovno mesto. S tem odpade bistvena prepreka pri izdaji zaposlitvenega dovoljenja.

Kartica Rot-Weiß-Rot - Karte mednarodnim strokovnim delavcem in njihovim družinam omogoča, da si v Avstriji ustvarijo skupno življenje.

Družinski člani imetnikov kartice Rot-Weiß-Rot - Karte oz.  modre kartice EU lahko zaprosijo za kartico Rot-Weiß-Rot – Karte plus. Ta jim omogoča, da se tudi priselijo v Avstrijo. 

 • Priseljevanje družinskih članov ni omejeno (ni kvote). 
 • Priseljenim družinskim članom je omogočen takojšnji vstop na trg dela. 
 • Pred prihodom morajo dokazati znanje nemščine na ravni A1 skupnega evropskega referenčnega okvirja za jezike ("Nemščina pred prihodom").
 • Za družinske člane posebej visokokvalificiranih delavcev in za imetnike modre kartice EU načelo "Nemščina pred prihodom" ne velja. Le-tem pred prihodom ni treba dokazati zavezujočega znanja nemščine.

Vlogo za izdajo kartice Rot-Weiß-Rot - Karte lahko vložitepri pristojnem avstrijskem veleposlaništvu oz. konzulatu v tujini ali pa neposredno v Avstriji, posebej, če je možen prihod v državo brez vizuma.

Pozanimajte se o konkretnih korakih glede oddaje vloge.