Inhalt

Tuontimääräykset

Standard Content Module
Itävallassa sovelletaan EU:n pakkausmääräyksiä, vientimääräyksiä sekä tullijärjestelmää. Kyseiset EU:n määräykset ovat luonteeltaan liberaaleja. Seuraavassa esittelemme muutamia tärkeimpiä tekijöitä:
listen

Elintarvikkeiden, viinin, tekstiilituotteiden ja kemikaalien sekä muiden tuotteiden pakkauksien täytyy vastata merkintä- ja pakkausmääräyksiä.

CE -merkintä

CE –merkintä vahvistaa seuraavien tavaroiden

 • koneet
 • rakennusmateriaalit
 • televiestintälaitteet
 • lääketieteessä käytettävät laitteet
 • urheilu- ja vapaa-ajanvälineet
 • lelut
 • räjähdysaineet

vastaavuuden EU:n turvallisuusvaatimusten kanssa. CE –merkinnän voi hankkia valmistaja tai tuotteiden EU:n maahantuoja. CE –merkityillä tuotteilla voidaan vapaasti käydä kauppaa ja niitä voidaan myydä kaikissa Euroopan talousalueen maissa ilman täydentäviä tarkastuksia kohdemaassa.

Itävallan tullimääräykset

EU:hun liittyessään Itävalta ryhtyi soveltamaan ETY:n tuontimääräyksiä ja tullijärjestelmää. Euroopan sisämarkkinoilla ei ole tulleja. Tulliliittona EU:lla on yhteiset ulkomaantullijärjestelmät.

Tullit

EU:n keskimääräinen tuontitulli on noin 4 %. Noin 60 % kaikista tavaroista voidaan tuoda EU:hun tullitta. Itävallan tullausjärjestelmä perustuu TARIC:iin, EU:hun integroituihin tulleihin. EU voi myös keskeyttää tullien perinnän, mikäli tuotavia tavaroita ei valmisteta EU:ssa.

GSP-järjestelmä

EU:n yleisessä tullietuusjärjestelmässä (GSP) säädettiin tullietuuksista kehitysmaista tuotaville tuotteille. EU:n jäsenmaiden ja kehitysmaiden välillä on lisäksi solmittu myös useita muita sopimuksia. Tullietuusjärjestelmän soveltaminen edellyttää tavaran alkuperän todistavat asiakirjat.

Lisätietoa

Lisätietoa tullimääräyksistä:

Federal Ministry of Finance


Bundesministerium für Finanzen

Johannesgasse 5
1010 Vienna
Austria

+43 1 51433-0
https://www.bmf.gv.at/en/

Zentrale Auskunftstelle der österreichischen Zollverwaltung


Zollamt Klagenfurt Villach

Ackerweg 19
9500 Villach
Austria

+43 50 233 740
+43 50 233-5964053
zollinfo@bmf.gv.at
https://www.bmf.gv.at/en/topics/customs.html

Yksityiskohtaisempia tietoja tullimääräyksistä ja niiden soveltamisesta: Competence Center Zoll

Tietoa EU:n tullaus- ja tuontimääräyksistä:


Näytteet

Huomattavaa rahallista arvoa omaamattomia näytteitä voidaan tuoda tullivapaasti. Tässä yhteydessä vastaavat merkinnät ja käyttökelvottomaksi muuttaminen voivat osoittautua tarpeellisiksi. Väliaikaiseen Itävaltaan tuontiin voidaan myös käyttää ATA Carnet tulliasiakirjaa.

EU:n tuontiluvat ovat luonteeltaan liberaaleja. Muutamia poikkeuksia ja rajoituksia kuitenkin on:

 • tuontikiintiöt
 • polkumyyntiä ehkäisevät tullit
 • YK:n embargot

Erityisvaatimuksia sovelletaan tiettyihin tuotteisiin, esimerkiksi 

 • tekstiilit
 • rauta ja teräs
 • maataloustuotteet
 • maanpuolustuksessa käytettävät materiaalit
 • ns. kaksikäyttötuotteet

sekä Kiinan kanssa käytävä kauppa.

Tietoa tuontikiintiöistä ja luvista antaa 

Liittovaltion digitalisaatio- ja talousministeriöStubenring 1
1011 Vienna
Austria

+43 1 71100-0
+43 1 71100 8386
service@bmdw.gv.at
https://www.bmdw.gv.at/en.html

Maataloustuotteiden luvat

Useiden maataloustuotteiden tuonti edellyttää lupaa. Nämä tuotteet on lueteltu vastaavissa tuoteluetteloissa. Lisäksi täytyy noudattaa pakkaamista ja merkitsemistä koskevia erikoisvaatimuksia.

Luvat myöntää:

Agrarmarkt Austria - AMADresdner Straße 70
1200 Vienna
Austria

+43 1 33151 0
+43 1 33151 199
office@ama.gv.at
https://www.ama.at/

Tulli-ilmoitukset

EU:n ulkopuolelta peräisin olevien tavaroiden tuonti Itävaltaan ja siten myös EU:n markkinoille edellyttää tulli-ilmoituksen esittämistä. Tullaajan kotipaikan täyty sijaita EU:n alueella. Tullausilmoitus esitetään tullivirastolle, jolle esitetään tai on edeltävästi esitetty myös vastaavat tuotteet.

Poikkeukset:

 • transit-tuotteet tai väliaikaisesti maahantuodut tuotteet
 • toimitukset, joiden yhteenlaskettu arvo ei yletä tilastollista 1000 euron rajaa

Täydentävät asiakirjat

Tavaroiden tuonti Itävaltaan EU:n ulkopuolelta edellyttää seuraavien täydentävien asiakirjojen esittämistä

Tavaralasku

Tavaralaskuun sisältyy yleensä tuotavien tavaroiden yksityiskohtainen kuvaus seuraavine tietoineen:

 • paino
 • mitat
 • kappalemäärä

ja 

 • alkuperämaa
 • huolitsija
 • vastaanottaja ja
 • vientima.

Tullivirastolle täytyy esittää kaksi kopiota tavaralaskusta ilmakuljetustodistuksen tai rahtikirjan kanssa. 

Alkuperätodistus

Niiden tavaroiden osalta, joihin sovelletaan yleisiä tullietuuksia, täytyy esittää alkuperätodistus. Tekstiilituotteisiin sovelletaan myös täydentäviä tietoja koskevia määräyksiä. Joidenkin tavaroiden osalta voidaan esittää tullietuuksien puuttumisen vahvistava todistus.

Erityisvaatimukset

Joidenkin tiettyjen tuotteiden tuonti edellyttää lisenssejä ja erilaisia todistuksia. Tällaisia ovat esimerkiksi kasvien terveystodistukset ja eläinlääkärien myöntämät todistukset. Uhanalaisia eläinlajeja ei saa tuoda. Eläinten tuontiin sovelletaan myös erityisvaatimuksia.

listen
Content Navigation