Inhalt

Vaatimukset ja standardit

Standard Content Module
Pääasialliset Itävallan markkinoille siirtyville tuotteille asetettavat vaatimukset on määritelty standardien ja testausmenetelmien avulla, joiden avulla varmistetaan uusien markkinoille tulevien tuotteiden vastaavuus asetettujen vaatimusten kanssa. Seuraavasta löytyvät kaikki tarvittava standardeja ja vaatimuksia koskevat tiedot, joita tarvitaan onnistuneen vientitoiminnan toteuttamiseen. 
listen

Yksinkertaisesti sanottuna standardeissa määritellään viimeisimmät vaatimukset ja yleisesti hyväksytyt tuotteiden ja palvelujen määritelmät.

Niissä määritellään mm. seuraavaa:

 • tuotevaatimukset käyttökelpoisuuden, yhteensopivuuden, turvallisuuden sekä terveyden- ja ympäristönsuojelun varmistamiseksi
 • prosessit ja menetelmät esim. asiantuntijoiden suorittamat tai sopimusten edellyttämät
 • testaus- ja mittausmenetelmät raja-arvojen tai muiden vaatimusten vastaavuuden varmistamiseksi
 • ehdot ja määritelmät liiketoimintakumppaneiden, testauslaitosten ja viranomaisten välisen viestinnän varmistamiseksi yhtenäistettyä terminologiaa hyödyntäenTämän tuloksena, standardit

 • mahdollistavat tuotteiden ja palvelujen vertailun
 • varmistamat suunnittelu- ja tuotantoprosessien järkevän toteuttamisen
 • vähentävät rutiininomaista työtä ja
 • poistavat kaupankäynnin esteitä – kansallisella, Euroopan kattavalla sekä kansainvälisellä tasolla – ja
 • helpottavat markkinoille siirtymistä


Periaatteessa standardit ovat eräänlaisia „päteviä suosituksia“ pikemminkin kuin ehdottomia määräyksiä. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että niiden soveltaminen on vapaaehtoista, mutta niiden noudattaminen on kuitenkin ehdottoman suositeltavaa.

Poikkeustapauksissa Itävallan lainsäädännössä (kansallisella tai alueellisella tasolla) voidaan määrätä standardien sitovuudesta joko kokonaisuudessaan tai osittain. Tällaisissa tapauksissa standardien noudattaminen on pakollista. Tästä huolimatta standardien noudattamisesta voidaan kuitenkin sopia myös liikekumppaneiden välillä solmittavissa sopimuksissa. 

Standardien määritelmät laaditaan vuoropuhelussa ja yhteisymmärryksessä alan asiantuntijoiden toimesta. Asiantuntijat hyödyntävät tietotaitoaan, huomioivat alan edun ja hyödyntävät myös kokemustaan standardien määrittelyssä. Ennen käyttöönottoa kaikki standardit tarkastetaan julkisesti niiden sopivuuden ja kohtuullisuuden varmistamiseksi käytännöntasolla. Lisätietoja standardien periaatteet.

Lakien noudattamisen varmistaminen

Useilla eri aloilla standardit täydentävät lakeja ja tukevat valmistajia ja vientiyrityksiä/maahantuojia lainsäädännön asettamien vaatimusten noudattamisessa. Tämä koskee erityisesti Eurooppalaisia standardeja (EN), jotka Itävallassa tunnetaan nimellä „ÖNORM EN”. Useat näistä on laadittu Euroopan komission alaisuudessa, jotta valmistajat ja maahantuojat täyttäisivät ja noudattaisivat tärkeimpiä direktiiveissä asetettuja vaatimuksia myös käytännössä ja voisivat olla varmoja siitä, että heidän tuotteensa hyväksytään markkinoille.

Kaikesta tästä huolimatta, EU-direktiivit on sisällytetty Itävallan kansalliseen lainsäädäntöön aivan kuten kaikissa muissakin EU-maissa. Tästä syystä harmonisoidut eurooppalaiset standardit tarjoavat oivan työkalun lainsäädännön asettamien vaatimusten noudattamiseen. Tämä on eräs perusedellytys Itävaltaan eli siten myös EU-markkinoille (CE-merkintä) suuntautuvan vientitoiminnan harjoittamisessa.

Turvallisuuden parantaminen

Standardit määrittelevät tuotteille ja palveluille asetettavat vaatimukset sekä myös testausmenetelmät näiden vaatimusten noudattamisen takaamiseksi. Näin varmistetaan myös erinomainen tuoteturvallisuus sekä loppukäyttäjälle että valmistajalle ja maahantuojalle esimerkiksi vahinkoihin tai tuotevastuuseen liittyvissä asioissa.

Mistä standardit löytyvät?

Itävallassa on yli 20 000 ÖNORM-standardia (kesäkuussa 2007). Yli 80 prosenttia näistä on peräisin EU:sta tai muulta kansainväliseltä tasolta. Tämä tarkoittaa sitä, että kyseiset standardit ovat samanlaisia kaikissa EU- ja Efta-maissa, joten useita kaupankäynnin teknisiä esteitä on poistettu standardien harmonisoinnilla ETA-maissa.

Standardeja on miltei kaikilla talouden eri sektoreilla aina A:sta (akustiikka) Ö:hön (öljy) saakka. Lisätietoa erilaisista standardeista ja niihin liittyvistä asioista löytyy Itävallan standardi-instituutin verkkosivuilta

Komiteat ja standardit

Mistä standardeja voi tilata?

Standardeja voi hakea maksutta internetissä Itävallan standardi-instituutin verkkosivuilta:

www.on-norm.at/shop

Kirjoita hakukenttään hakusana, asiakirjan numero, otsikko joko kokonaisuudessaan tai osittain.

Saatavissa on noin 200 000 asiakirjaa, jotka voidaan tarvittaessa ostaa:

 • Kaikki ÖNORM- standardit ja and ON –säännöt (ONR)
 • kaikki Eu-standardit (EN) saksaksi ja englanniksi
 • kaikki kansainväliset standardit (ISO, IEC), ja lisäksi myös
 • lukuisa määrä ulkomaisia standardeja (esim. saksalaiset DIN –standardit – myös saksaksi ja englanniksi).Vieraile verkkosivulla osoitteessa tutkimus- ja toimituspalvelut. Täältä löydät standardeja ja ohjeita yli 160 maasta tai ota yhteyttä


Itävallassa standardoinnista vastaa Austrian Standards Institute (ON). Laissa säädetään (Normengesetz tai kansallinen määräys standardoinnista 1971) standardoinnin edellyttämän infrastruktuurin ja organisaation järjestämisestä ja takaamisesta.

Standardit itsessään eivät kuitenkaan ole ON:n valmistelemia, vaan noin 5 500 asiantuntijan laatimia, jotka työskentelevät noin 200:ssa ON:n erilaisessa komiteassa ja lautakunnassa. Nämä asiantuntijat edustavat erilaisia teollisuudenaloja, hallintoa, tutkimus- ja testauslaitoksia sekä kuluttajayhdistyksiä, sekä kehittävät standardeja vastaamaan sisällöltään kansainvälisten periaatteiden mukaisesti.

ON:n komitean vastuuhenkilöt

 • vastaavat ON:n komiteoiden sekä työryhmien ripeästä toiminnasta
 • koordinoivat itävaltalaisten asiantuntijoiden osallistumista teknisten komiteoiden työhön (Tk) eurooppalaisissa ja kansainvälisissä standardointityöryhmissä
 • ylläpitävät tiiviitä siteitä yhteistyökumppaneihin eri maissa ympäri maailmaa.linkkejä standardointilaitoksiin

- Lisätietoja

Standardointi on dynaaminen prosessi. Uusia standardeja kehitetään talouden, hallinnon ja yhteiskunnan erilaisiin tarpeisiin jatkuvasti. Olemassa olevia standardeja arvioidaan säännöllisesti ja tarpeen vaatiessa päivitetään vastaamaan uusia vaatimuksia.

Tästä syystä on erinomaisen tärkeää pysyä ajan tasalla kulloinkin voimassaolevien normatiiviasiakirjojen muutoksissa. Tätä tarkoitusta varten Itävallan standardointi-instituutti tarjoaa useita eri vaihtoehtoja: verkkopalvelujen lisäksi myös tilauksia vastaanotetaan useilla eri aloilla, lisäksi käytössä on päivityspalvelu sekä erilaisia verkkopohjaisia ylläpitojärjestelmiä. Lisäksi ON tarjoaa valikoidusti teknistä kirjallisuutta ja ohjelmistoja standardeihin tutustumisen helpottamiseksi.
Yhteydentotot:


Standardit määrittelevät tuotteiden ja palveluiden laatuvaatimukset, menetelmien ja prosessien määritelmät sekä testausmenetelmät. Valmistajat ja palveluntarjoajat voivat pätevästi todistaa tuotteidensa ja palveluidensa vastaavan kaikkia standardien asettamia vaatimuksia sertifikaattien avulla.

Itävallan standardointi-instituutti tarjoaa useita eri mahdollisuuksia sertifiointiin jotka todistavat tuotteiden vastaavan standardeja, kuten esimerkiksi “ÖNORM ... geprüft”. Myös muita yhdenmukaisuustodistuksia voi hankkia ON:sta, esimerkiksi ON Certified Product, ON Certified Service, ON Certified Person, Keymark, CENCER -merkintöjä.

Lisäksi ON:lla on myös oikeus myöntää EU:n yhdenmukaisuustodistuksia ja tehdastuotannon tarkastuksia koskevia todistuksia, joita vaaditaan rakennustarvikkeiden CE-merkintöjä varten. Lisätietoja antaa:


listen

Kirjoittaja: Dr. Johannes Stern
Lähde: Austrian Standards Institute © Austrian Standards International