Inhalt

Uvozne določbe

Standard Content Module
V Avstriji veljajo predpisi za pakiranje, uvozne določbe in carinski sistem Evropske Unije. Ta določila EU so načeloma liberalna. V nadaljevanju navajamo, na kaj morate pri tem paziti.
listen

Pakiranje živil, vina, tekstila in kemikalij ter drugih proizvodov mora izpolnjevati predpise za označevanje in pakiranje.

Znak CE

Znak CE pomeni, da je blago usklajeno z osnovnimi varnostnimi standardi EU in zadeva naslednje blago

 • stroje
 • gradbeni material
 • telekomunikacijsko opremo
 • medicinske naprave
 • športne artikle
 • igrače
 • eksploziva

CE-označevanje lahko pridobite od proizvajalca ali njegovega uvoznika za EU. Proizvodi, označeni z znakom CE, so lahko v prosti prodaji v vseh državah EGP, ne da bi bila v namembni državi potrebna dodatna testiranja proizvoda.

Avstrijske carinske določbe

Z vstopom v EU je Avstrija prevzela uvozne določbe in carinski sistem Evropske skupnosti. Notranji evropski trg je brezcarinski. Kot carinska unija pa ima EU tudi skupno zunanjo carino.

Carinske tarife

Povprečna uvozna carina EU znaša približno 4%. Približno 60% vsega blaga se lahko v EU uvozi brez carine. Avstrijska carinska tarifa temelji na TARIC, integrirani EU tarifi. V kolikor izdelkov ni možno proizvesti v EU, lahko EU carine tudi odpravi.

Preferencialna carina

Splošni sistem preferencialov (GSP) določa pogoje za preferencialne uvozne carine iz dežel v razvoju. Poleg tega obstaja med članicami EU in deželami v razvoju vrsta posebnih sporazumov. Za uveljavljanje teh preferenčnih carin je potrebno predložiti potrdilo o izvoru.

Informacije

Splošne informacije o carinskih določbah najdete na naslovu:

Zvezno ministrstvo za finance / Bundesministerium für FinanzenJohannesgasse 5
1010 Vienna
Austria

+43 1 51433-0
https://english.bmf.gv.at

Centralne informacije avstrijske carinske uprave / Zentrale Auskunftstelle der österreichischen Zollverwaltung


Carinarnica Celovec Beljak

Ackerweg 19
9500 Villach
Austria

+43 50 233 740
+43 50 233-5964053
zollinfo@bmf.gv.at
https://english.bmf.gv.at/customs/Customs.html

Posebne informacije o carinskem postopku dobite pri: Competence Center Zoll

Informacije o carinskih in uvoznih določbah EU:

Vzorec

Obstaja možnost brezcarinskega uvoza vzorcev brez komercialne vrednosti. Pri tem je lahko potrebna ustrezna oznaka ali devalvacija. Pri začasnem uvozu v Republiko Avstrijo lahko uporabite zvezek ATA.

Uvozna EU določila so načeloma liberalna. Kljub temu pa obstajajo izjeme in omejitve, kot na primer:

 • uvozne kvote
 • protidampinška carina
 • embargo ZN

Posebna določila veljajo pri določenih proizvodih, kot so na primer:

 • tekstil
 • železo in jeklo 
 • kmetijski izdelki
 • vojaški material
 • tako imenovano blago z dvojno rabo

ter pri trgovini s Kitajsko.

Informacije o uvoznih kvotah in licencah dobite na naslovu:

Zvezno ministrstvo za delo in gospodarstvo


Center 2 / Abteilung 9

Stubenring 1
1011 Vienna
Austria

+43 1 71100-0
+43 1 71100 8386
service.wirtschaft@bmaw.gv.at
https://www.en.bmaw.gv.at/Seiten/default.aspx

Uvozne licence za kmetijske proizvode

Uvozne licence so obvezne za nekatere kmetijske proizvode. Tovrstni proizvodi so določeni v blagovnem katalogu. Poleg tega je treba upoštevati posebne predpise glede pakiranja in etiketiranja.

Licence izdaja:

Agrarmarkt Austria - AMADresdner Straße 70
1200 Vienna
Austria

+43 1 33151 0
office@ama.gv.at
https://www.ama.at/

Carinska deklaracija

Da lahko blago iz držav zunaj Evropske unije prosto kroži v Avstriji in posledično na tržišču EU, mora biti izpolnjena carinska deklaracija. Izdajatelj deklaracije mora imeti sedež v Skupnosti. Carinsko deklaracijo je potrebno predložiti carinarnici, pri kateri se bo ali se je blago predložilo.

Izjeme:

 • Tranzitni ali začasno uvoženi tovor
 • Pošiljke, katerih celotna vrednost ne preseže statističnega praga 1.000 EUR

Dodatni dokumenti

Pri uvozu blaga v Avstrijo iz držav izven EU je potrebno predložiti dodatne dokumente.

Trgovinski račun

Trgovinski račun je praviloma sestavljen iz celotnega opisa uvoženega blaga:

 • teža
 • mera
 • količina

ter podatkov:

 • o državi izvora
 • o špediterju
 • o naslovniku in
 • o državi izvoznici

Carinski upravi je treba predložiti dva izvoda trgovinskega računa skupaj z letalskim tovornim listom ali s tovornim listom.

Potrdilo o poreklu

Za blago, za katerega veljajo preferencialne carine, je potrebno predložiti tudi potrdilo o poreklu, za tekstil pa obstajajo še dodatni informacijski predpisi. Za določeno blago je potrebno potrdilo o nepreferencialnosti.

Posebne določbe

Pri uvozu določenih proizvodov je potrebno predložiti licence in različna potrdila, kot so fitosanitarna spričevala in veterinarska potrdila. Živalske vrste, ki jim grozi izumrtje, se ne smejo uvažati. Za prevoz živih živali pa veljajo posebna pravila.

listen
Content Navigation

Zadnja sprememba: : 22. August 2022