Inhalt

Norme

Standard Content Module
Pomembne zahteve za proizvode, ki v Avstriji prihajajo na trg, so predpisane v normah – prav tako kot tudi metode preskušanja, s katerimi je mogoče dokazati upoštevanje teh zahtev. Tu najdete informacije o normah, ki veljajo v Avstriji in ki so pomembne za vaš izvozni uspeh v Avstrijo.
listen

Norme so – poenostavljeno povedano – „pravila tehnike “, ki predpisujejo splošno priznane standarde za proizvode in storitve.

Ti recimo urejajo
 • normative za proizvode,
  um ki zagotavljajo uporabnost, kompatibilnost, varnost, varovanje zdravja in okolja,
 • postopke in poteke,
  npr. o strokovnem izvajanju dela ali dodelitvi naročil,
 • načine preizkušanja in postopke meritev
  za upoštevanje mejnih vrednosti ali za možnost ugotavljanja zahtev,
 • pojme,
  da se s pomočjo enotne terminologije olajša razumevanje med poslovnimi partnerji, strankami, preskusnimi mesti in upravnimi organi.

Norme
 • olajšajo primerljivost proizvodov in storitev,
 • skrbijo za racionalen potek načrtovanja in proizvodnje,
 • razbremenijo od rutinskih del,
 • odstranijo komercialne ovire – na nacionalni, evropski in mednarodni ravni -
 • in s tem olajšajo dostop do trga.


V osnovi so norme „kvalificirana priporočila “, ne pa zakoni. To pomeni, da je njihova uporaba prostovoljna, a očitna.

V posebnih primerih lahko avstrijski zakonodajalec (država ali dežela) norme ali dele norm s pomočjo zakona ali uredbe razglasi za obvezujoče. Potem je upoštevanje teh norm obvezno. Upoštevanje norm pa se lahko fiksno določi tudi pogodbeno med poslovnimi partnerji.

Vsebine norm izdelajo strokovnjaki iz posameznih strokovnih področij z dialogom in soglasjem. Strokovnjaki tako vložijo svoje znanje, zanimanje in izkušnje in tako definirajo, kaj je „standard“. Vsaka norma je pred objavo podvržena javnemu postopku presoje, da se zagotovi praktična primernost in sprejemljivost. Podatke o osnovah za postopke standardizacije najdete na www.on-norm.at/publish/norm_grundlagen.html.

Pomoč pri upoštevanju zakonov

Norme so na številnih področjih pomembno dopolnilo zakonskim določbam in pomagajo proizvajalcem in izvoznikom/uvoznikom pri upoštevanju pravnih okvirnih pogojev. To še posebej velja za Evropske norme (EN) – v Avstriji "ÖNORM EN". Te so bile v številnih primerih razvite po naročilu Evropske komisije, da bi proizvajalci oz. uvozniki izpolnjevali zahteve Evropskih smernic v praksi in bili prepričani, da se bodo njihovi proizvodi lahko dali v promet.

Evropske smernicese namreč v Avstriji – prav tako kot v drugih državah EU – uvajajo v nacionalno pravo. (Usklajene) Evropske norme so tako inštrument, ki pomaga pri upoštevanju pravnih okvirnih pogojev. In to je temeljni pogoj, da se blago lahko uvede na avstrijski ali evropski trg („oznaka CE“).

Norme dajejo varnost

V normah so določene zahteve za proizvode in storitve, prav tako tudi metode preizkušanja, s katerimi je mogoče dokazati upoštevanje teh zahtev. S tem je zagotovljeno visoko merilo za varnost (proizvoda) – tako za končnega potrošnika kot tudi proizvajalca in uvoznika; še posebej pri škodnih primerih ali pri vprašanjih jamstva za proizvode.

Katere norme obstajajo

V Avstriji trenutno obstaja (stanje junij 2007) več kot 20.000 veljavnih ÖNORMEN. Več kot 80 % teh norm je evropskega in mednarodnega izvora. To pomeni, da so v vseh državah EU in EFTA identične, s čimer so odstranjene številne tehnične komercialne ovire znotraj Evropskega gospodarskega prostora EGP.

Norme obstajajo za vsa gospodarska področja od A kot akustika do Ž kot žaga. Pregled vseh strokovnih področij z ustreznimi veljavnimi normami najdete na spletni strani Avstrijskega standardizacijskega inštituta. S to povezavo pridete do Odborov za standardizacijo in njihovih norm..

Kje dobite norme

Norme lahko 24 ur na dan brezplačno pregledujete v spletni trgovini Avstrijskega standardizacijskega inštituta: www.on-norm.at/shop V iskalno polje vnesete iskalni pojem, številko dokumenta, naslov dokumenta ali del naslova.

Na voljo je okoli 200.000 dokumentov, celotno besedilo pa lahko pridobite proti plačilu. To vključuje

 • vse ÖNORMEN in pravila Avst. stand. inštituta (ONR)
 • vse Evropske norme v nemščini in angleščini (EN)
 • vse Mednarodne norme (ISO, IEC)
 • ter vrsto tujih norm (npr. DIN – prav tako v nemščini in angleščini).Več  informacij najdete na www.on-norm.at/publish/export_recherche.htmlali pa se obrnite na:

V Avstriji je za norme odgovoren Avstrijski standardizacijski inštitut (ON). Njegova zakonska naloga je (Zakon o normah 1971), da zagotavlja infrastrukturo in organizacijo za izvajanje standardizacijskega dela.

Norm ne piše ON, temveč okoli 5.500 strokovnjakov, ki delajo v okoli 200 odborih Avstrijskega stand. inštituta ON. Prihajajo iz gospodarstva, uprave, znanosti, iz preskusnih mest ter potrošniških organizacij ter po mednarodno priznanih načelih pripravljajo vsebine norm. Podrobnosti o sodelavcih v odborih ON najdete na www.on-norm.at/publish/mitarbeit_in_komitee.html .

Direktorji odborov ON
 • so odgovorni za tekoč potek dela v odborih ON (ON-Ks) in delovnih skupinah (AGs),
 • koordinirajo sodelovanje avstrijskih strokovnjakov v tehničnih odborih Evropskih in Mednarodnih organizacij za standardiziranje
 • in so v neprestanem stiku s partnerji sodelovanja v vseh deželah sveta.Povezave do standardizacijskih organizacij najdete na http://www.on-norm.at/publish/normung_links.html. Vaš kontakt je

ON Standards


Dipl.-Ing. Dr. Karl Grün

Heinestraße 38
1020 Wien
Österreich

+43 1 213 00-714
+43 1 213 00-722
karl.gruen@on-norm.at
http://www.on-norm.at/publish/norm_ansprechpartner.html

Standardiziranje je dinamičen postopek. Nove norme se razvijajo v skladu s potrebami gospodarstva, uprave in družbe.   Redno se preverja aktualnost obstoječih norm in po potrebi prilagaja stanju tehnike.
Zato je pomembno povsem natančno vedeti, katere norme oz. katere izdaje so trenutno veljavne. V ta namen Avstrijski standardizacjski inštitut nudi  različne informacijske možnosti: poleg spletne trgovine ON so naročnikom na voljo še številna strokovna področja, posodobitve in spletni sistem upravljanja norm. Poleg tega ON nudi izbrano strokovno literaturo in programsko opremo, ki olajša uporabo norm.
Vaš kontakt:

Norme določajo kakovostne zahteve za proizvode in storitve, urejajo poteke in postopke ter določajo metode preverjanja in preizkušanja. Z namenom, da proizvajalec ali ponudnik lahko prepričljivo dokažeta, da njegov proizvod/njegove storitve izpolnjujejo vse zahteve norme, obstaja možnost certificiranja.

Avstrijski standardizacijski inštitut nudi možnost certificiranja skladnosti proizvoda z normami, npr. sistem »preverjen z ÖNORM ... “. Nadaljnje oznake skladnosti ON so: ON Certified Product, ON Certified Service, ON Certified Person, Keymark, CENCER.

Nadalje je ON priznan tudi kot strokovno mesto, ki je upravičeno do izdaje EU certifikatov o skladnosti ter certifikatov o interni proizvodni kontroli kot pogoju za oznako CE za gradbeni material.Če vas zanima, se prosimo obrnite na

ON CERT


Dipl.-Ing. Wolfgang Höhnl

Heinestraße 38
1020 Wien
Österreich

+43 1 213 00-524
+43 1 213 00-520
wolfgang.hoehnl@on-norm.at
http://www.on-norm.at/publish/kontakt_on_cert.html


listen

Avtor: Dr. Johannes Stern
Vir: Austrian Standards © Austrian Standards International