Srpski/Crnogorski
Inhalt

Doseljenje iz država Evropske unije

Standard Content Module
Veliko postignuće Evropske unije je sloboda kretanja radnika. Građani iz Evropskog ekonomskog prostora (EGP) kao i švajcarski državljani i članovi njihovih porodica mogu da se nastane u svakoj zemlji Evropske unije i tamo da se zaposle. Zato radna snaga iz tih zemalja u Austriji ima slobodan pristup tržištu rada i nisu im potrebne dodatne dozvole za zapošljavanje.
listen

Građani EU tj. EGP (zemlje EU i Island, Lihtenštajn, Norveška) kao i švajcarski državljani mogu iskoristiti brojne prednosti slobodnog osnivanja poslovnih subjekata i slobodnog kretanja radnika. Mogu, na primer, da se nastane u Austriji na duži vremenski period i da izgrade život bez izdavanja dodatnih dozvola. Da bi iskoristili tu olakšicu, moraju da ispune jedan od sledeća tri uslova:

  • da su zaposleni u Austriji u okviru nesamostalne ili samostalne delatnosti.
  • da za sebe i članove svojih porodica mogu da dokažu da raspolažu dovoljnim sredstvima za pokrivanje životnih troškova i sveobuhvatnim zdravstvenim osiguranjem.
  • da se školuju u Austriji i da za sebe i članove svojih porodica mogu da dokažu da raspolažu dovoljnim sredstvima za pokrivanje životnih troškova i sveobuhvatnim zdravstvenim osiguranjem.

Dovoljno je da se nakon najkasnije 3 meseca jave nadležnom upravnom telu za prijavu boravka, gde će pod gore navedenim pretpostavkama dobiti potvrdu o prijavi.

I za članove porodica građana iz zemalja EU i EGP kao i švajcarskih državljana važe jednostavnije mogućnosti doseljenja u Austriju.

Za državljane novih članica EU važe prelazna pravila (vidi dole). Pošto za njih postoje neka posebna pravila u vezi sa slobodom kretanja radnika, prema Zakonu o zapošljavanju stranaca još uvek im je potrebna dozvola. Glavni preduslovi za dobijanje dozvole za zapošljavanje su:

  • Podnosilac zahteva mora da ima ponudu za posao.
  • Budući poslodavac mora da podnese zahtev za izdavanje dozvole za zapošljavanje kod nadležne regionalne službe Zavoda za zapošljavanje.
  • Zavod za zapošljavanje mora na tržištu rada da proveri da za konkretno radno mesto nema drugog adekvatnog lica na austrijskom tržištu rada.

Za sledeće države EU još važe prelazne odredbe:

  • Hrvatska od 1.7.2013.