Srpski/Crnogorski
Inhalt

Doseljenje iz država koje nisu članice EU-a

Standard Content Module
Od 1. jula 2011. u Austriji postoji mogućnost doseljenja zainteresovane kvalifikovane radne snage iz celog sveta kroz sistem „Rot-Weiß-Rot – Karte“ (crveno-belo-crvena dozvola). Ovaj sistem doseljenja zasniva se na određenim kriterijumima (sistem bodovanja) i omogućava kvalifikovanoj radnoj snazi iz trećih zemalja (za lica iz država EU, Islanda, Norveške i Švajcarske važi drugi sistem) i članovima njihovih porodica nastanjivanje u Austriji na duži vremenski period. Dozvola „Rot-Weiß-Rot – Karte“ namenjena je sledećim grupama:
listen

Pomoću dozvole “Rot-Weiß-Rot – Karte” zainteresovani kandidati iz država koje nisu članice EU na osnovu  objektivnih kriterijuma neposredno mogu da ustanove da li mogu da se dosele u Austriju i pod kojim uslovima. Sistem bodovanja zasniva se na sledećim kriterijumima: 

 • kvalifikacija
 • radno iskustvo 
 • poznavanje jezika
 • starost
 • studije u Austriji (kod posebno visokokvalifikovanih)

Dozvola „Rot-Weiß-Rot – Karte" važi 24 meseci i omogućava  zapošljavanje kod onog poslodavca za kojeg je dozvola zatražena. Posle toga može se podneti zahtev za dozvolu  Rot-Weiß-Rot – Karte plus (Crveno-belo-crvena karta plus) koja vlasniku omogućava slobodan pristup tržištu rada.

Lica koja se u Austriju doseljavaju na temelju dozvole „Rot-Weiß-Rot – Karte" pre dolaska u Austriju ne moraju da dokazuju poznavanje nemačkog jezika (ne podležu obavezi "Nemački jezik pre doseljenja"). Međutim, poznavanje nemačkog ili engleskog jezika može doneti bodove.

Članovi porodice radne snage koja se doseljava na temelju dozvole „Rot-Weiß-Rot – Karte" ne podležu kvoti i dobijaju dozvolu „Rot-Weiß-Rot – Karte plus“ koja odmah omogućava  pristup tržištu rada. Kod članova porodice treba obratiti pažnju na pravila „Nemački jezik pre doseljenja".

I na nivou  Evropske unije osmišljena su pravila za doseljenje za kvalifikovanu radnu snagu koja se implementuje u svakoj državi EU pojedinačno. U Austriji je u tu svrhu uvedena dozvola "Blaue Karte EU (Plava EU karta)" .

Za posebno visokokvalifikovane doseljenike važe sledeći privlačni uslovi: 

 • Nema obaveze dokazivanja da imaju ponudu za posao.
 • Ako postignu minimalan broj bodova (najmanje 70 od 100 bodova) dobijaju vizu u trajanju od šest meseci i mogu na licu mesta da traže posao u Austriji („job-seeker-Visum" - viza u svrhu traženja zaposlenja).
 • Ukoliko u roku od tih 6 meseci pronađu radno mesto koje odgovara njihovoj kvalifikaciji, izdaje im se dozvola „Rot-Weiß-Rot – Karte“ bez dodatne provere stanja na tržištu rada.


Sistem bodovanja za posebno visokokvalifikovanu radnu snagu (PDF, 0.1MB) sem opštih kriterijuma kao što su  radno iskustvo, poznavanje jezika i starost, zasniva se na posebnim kvalifikacijama i sposobnostima koje su veoma tražene na austrijskom tržištu rada.

Od 2019. godine biće moguće da se za određene profesije gde postoji potreba za radnom snagom putem uredbe smanji minimum potrebnih poena na 65.

Za 2019. godinu su to sledeće profesije:

 • Diplomirane inženjerke / inženjeri za tehniku visokog napona
 • Diplomirane inženjerke / inženjeri za mašinogradnju
 • Diplomirane inženjerke / inženjeri za obradu podatak
 • Diplomirane inženjerke / inženjeri za tehniku niskog napona i telekomunikacij
 • Diplomirane inženjerke / inženjeri, prethodno nepomenuti
 • Diplomirana/i poslovna/i adminstrator/ka
 • Poreski/a savetnik/ca - revizor/ka
 • Lekar/lekarka

Viza „Job-seeker-Visum" može se zatražiti kod nadležne austrijske ambasade ili konzulata.

Ako je ulazak u zemlju moguć  i bez vize,  zahtev  za izdavanje dozvole „Rot-Weiß-Rot – Karte" može se podneti direktno u Austriji tokom boravka za koji nije potrebna viza.

Informišite se o  postupku podnošenja zahteva i pomoću online izračunavanja bodova proverite da li ispunjavate kriterijume.

Određena zanimanja u Austriji su veoma tražena i u tim oblastima vlada manjak kvalifikovane radne snage. Stoga stručnjaci iz celog sveta u tim područjima imaju dobre šanse za posao. Na osnovu dozvole „Rot-Weiß-Rot –Karte“ postoji mogućnost jednostavnijeg doseljenja u Austriju i rada u skladu sa kvalifikacijama.

Svake se godine prema potrebi na tržištu rada sastavlja i objavljuje spisak  deficitarnih zanimanja. Od 2019. godine biće moguće da se u okviru propisa o zapošljavanju stručnih kadrova (Fachkräfteordnung) za pojedine pokrajine Austrije odrede i dodatne deficitarne profesije.

Stručnjaci iz država koje nisu članice EU mogu da zatraže izdavanje dozvole „Rot-Weiß-Rot – Karte“ pod sledećim uslovima: 

Dozvola „Rot-Weiß-Rot – Karte" može da se zatraži ili kod nadležne austrijske ambasade tj. konzulata u inostranstvu ili direktno u Austriji, posebno ako postoji mogućnost ulaska u zemlju bez vize.

Informišite se o postupku podnošenja zahteva pomoću online izračunavanja bodova proverite da li ispunjavate kriterijume.

Lica iz država koje nisu članice EU  mogu da se zaposle  na dinamičnom austrijskom tržištu rada i preko opcije za doseljenje pod nazivom „Ostala ključna radna snaga“. Doseljenje na osnovu dozvole „Rot-Weiß-Rot – Karte“ moguće je za ključnu radnu snagu iz inostranstva pod sledećim uslovima: 

 • ako možete da dokažete da imate ponudu za radno mesto sa potrebnom minimalnom platom. Redovni dodaci, paušalni iznosi (npr. paušalni iznosi za prekovremene sate) i primanja u naturi mogu se uračunati u bruto platu.  Minimalna plata za 2019.:
  • za lica mlađa od 30 godina 2.610 evra bruto mesečno
  • za lica starija od 30 godina 3.132 evra bruto mesečno
 • ako imate potreban minimalan broj bodova (najmanje 55 od 90 bodova) u sistemu bodovanja za ostalu ključnu radnu snagu (PDF, 0.1MB) .
 • ako je Zavod za zapošljavanje u okviru provere tržišta rada ustanovio da na austrijskom tržištu rada nema adekvatne radne snage za traženi posao.

Dozvola „Rot-Weiß-Rot – Karte" može da se zatraži ili kod nadležne austrijske ambasade tj. konzulata u inostranstvu ili direktno u Austriji, posebno ako postoji mogućnost ulaska u Austriju bez vize.

Informišite se o postupku podnošenja zahteva i pomoću online izračunavanja bodova proverite da li ispunjavate kriterijume.

Samostalna ključna radna snaga

Austrijsku ekonomiju obeležava snažno preduzetništvo sa visokom stopom izvoza i inovativnom snagom. Položaj u srcu Evrope čini Austriju središtem između industrijskih zemalja zapadne Evrope i rastućih tržišta srednje i istočne Evrope. Budući preduzetnici iz celog sveta mogu da iskoriste sve prednosti tih dobrih tržišnih uslova i internacionalnog geografskog položaja Austrije.

Preko dozvole „Rot-Weiß-Rot – Karte“ samostalna ključna radna snaga iz država koje nisu članice EU-a ima mogućnost doseljenja i osnivanja preduzeća u Austriji. 

 • Planirana poslovna delatnost samostalne ključne radne snage mora naročito u obliku sledećih tačaka da bude od opšte privredne koristii ili – alternativno – da bude od značaja za region:
   
  da se u vezi sa tom delatnošću transferiše investicioni kapital u visini od minimum 100.000 evra ili
 • da se stvore nova ili osiguraju već postojeća radna mesta
   

Ovi preduslovi moraju da budu detaljno i jasno prikazani u bisznis planu, a da austrijski Zavod za zapošljavanje (AMS) pismeno izda pozitivnu procenu o tome.

Dozvola „Rot-Weiß-Rot – Karte" može da se zatraži ili kod nadležne austrijske ambasade tj. konzulata u inostranstvu ili direktno u Austriji, posebno ako postoji mogućnost ulaska u Austriju bez vize.

Ovde možete da pronađete pojedinosti o iskaznici „Rot-Weiß-Rot – Karte“ za samostalnu ključnu radnu snagu .

Osnivači start-up preduzeća

Od oktobra 2017. se osnivači start-up preduzeća – u svojstvu profesionalno kvalifikovanih doseljenika - uključuju u sistem Crveno-belo-crvene karte (Rot-Weiß-Rot – Karte) i za njih se uvodi zasebni sistem bodovanja (PDF, 0.1MB) .

Mladi preduzetnici sa namerom pokretanja samostalne delatnosti mogu  na zahtev da dobiju Crveno-belo-crvenu kartu (Rot-Weiß-Rot - Karte), ako ispunjavaju sledeće uslove:

 • postizanje minimalnog broja bodova (50 do 85 bodova)
 • razvoj inovativnih proizvoda, usluga, postupaka ili tehnologija i uvođenje istih na tržište
 • podnošenje dobro koncipiranog biznis plana za osnivanje i rad
 • aktivna uloga u vođenju poslova od strane podnosioca zahteva
 • dokaz o kapitalu u visini od 50.000 EUR (od toga najmanje polovina sopstvenog kapitala)

Nakon dve godine postoji mogućnost da osnivači pređu na Crveno-belo-crvenu kartu plus (Rot-Weiß-Rot – Karte plus) uz ispunjenje sledećih preduslova:

 • zapošljavanje najmanje dvoje radnika sa punim radnim vremenom
 • ukoliko zaista vrši lični uticaj na bitne odluke u vezi sa vođenjem poslova
 • postizanje godišnjeg prometa u visini od najmanje 200.000 EUR ili obezbeđivanje finansiranja od najmanje 100.000 EUR
 • dokaz o postojanju ponude ili razvoja inovativnog proizvoda ili usluge.

Ispunjenost preduslova se proverava putem procene sačinjene od strane Službe za zapošljavanje Republike Austrije (Arbeitsmarktservice - AMS). Prelaskom na Rot-Weiß-Rot-Karte plus (Crveno-belo-crvenu kartu plus) osnivačima start-up preduzeća obezbeđen je neograničen pristup tržištu rada. Ako nisu ispunjeni uslovi za dobijanje Crveno-belo-crvene karte plus, osnivači start-up preduzeća mogu nakon dve godine da pređu na dozvolu za privremeni boravak i samozaposlenje.

Zahtev za dobijanje Crveno-belo-crvene karte moguće je podneti u nadležnoj austrijskoj ambasadi, odn. konzulatu u inostranstvu ili direktno u Austriji, pogotovo ako za lice ne postoji obaveza posedovanja vize za ulazak.

Mladi ljudi iz celog sveta dolaze u Austriju kako bi  iskoristili ponudu studija na univerzitetima i visokim stručnim školama. Tokom svojih  studija stiču stručna znanja iz odabranog studijskog  smera  i upoznaju jezik, kulturu i radni svet. Sa tim stečenim sposobnostima i znanjima predstavljaju veliki potencijal za austrijsku privredu.

Za studente - apsolvente  iz država koje nisu članice EU, važe pojednostavljeni uslovi za dobijanje dozvole „Rot-Weiß-Rot – Karte" i za rad u Austriji. 

 • Po završetku svojih studija mogu da ostanu dodatnih 12 meseci u Austriji kako bi pronašli posao, ako su bar drugu polovinu diplomskih, bachelor, master ili doktorskih studija u potpunosti završili na nekom austrijskom univerzitetu, visokoj stručnoj školi ili akreditovanom privatnom univerzitetu. 
 • Mogu da podnesu zahtev za izdavanje dozvole „Rot-Weiß-Rot – Karte“, ako imaju ponudu za posao koji odgovara njihovom stepenu obrazovanja i gde bi zarađivali propisanu minimalnu platu.
  Minimalna plata za 2019. iznosi 2.349 evra bruto mesečno. 
 • Ne podležu sistemu bodovanja, a otpada i postupak utvrđivanja mogućnosti za dodelu jednogodišnje dozvole za zapošljavanje koji sprovodi Zavod za zapošljavanje.

Dozvola „Rot-Weiß-Rot – Karte" može da se zatraži direktno u Austriji tokom boravka u trajanju od 12 meseci. Detaljnije informacije možete da pronađete na  portalu za imigrante.

Mogućnosti zaposlenja tokom studija:

Studenti iz zemalja koje nisu članice EU već tokom studija mogu da stiču praktična iskustva,  radeći do 20 časova nedeljno.

U okviru dodele dozvole za zapošljavanje (zahtev podnosi poslodavac) ne sprovodi se postupak za utvrđivanje mogućnosti dodele jednogodišnje dozvole za zapošljavanje. Time otpada ključna prepreka kod dodele dozvole za zapošljavanje. 

Dozvola „Rot-Weiß-Rot – Karte“ omogućava  internacionalnim stručnjacima i članovima njihovih porodica zajednički život u Austriji.

Članovi porodice vlasnika dozvole „Rot-Weiß-Rot – Karte“ tj. „EU Blue Card" mogu da zatraže  tzv. dozvolu „Rot-Weiß-Rot – Karte plus“ koja im takođe omogućuje da se nastane u Austriji:

 • Doseljenje članova porodice nije ograničeno (nema kvote). 
 • Odmah imaju slobodan pristup tržištu rada. 
 • Međutim, još pre dolaska u Austriju treba dokazati poznavanje nemačkog na nivou A1 Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike („Nemački jezik pre doseljenja“).
 • Za članove porodice posebno visokokvalifikovanih osoba i vlasnika dozvole „Blaue Karte EU“ pravilo „Nemački jezik pre doseljenja“ ne važi. Članovi porodice prethodno ne moraju da dokazuju obavezno znanje nemačkog jezika.

Dozvola „Rot-Weiß-Rot – Karte“ može da se zatraži ili kod nadležne austrijske ambasade tj. konzulata u inostranstvu ili direktno u Austriji, posebno ako postoji mogućnost ulaska u Austriju bez vize.

Informišite se ovde o konkretnim koracima za podnošenje zahteva.

Content Navigation