Inhalt

Přehled

Standard Content Module
Rakouské know-how najdete v každé kostičce systému Lego. Společnost Lego totiž pro své malé plastové komponenty používá vstřikovací lisy rakouského výrobce. Každého cestujícího Airbusu A380, největšího dopravního letadla na světě, zase čeká pohled na části trupu a křídel vyrobené v Rakousku. To jsou jen dva případy silného postavení rakouských podniků v oblasti chemického průmyslu a průmyslu zpracování plastů na mezinárodních trzích, s podílem vývozu ve výši cca 70%. Řadu těchto firem představují tradiční podniky, které si své místo mezi světovou elitou vydobyly svým pionýrským úsilím a inovacemi. A pozitivní vývoj rakouského chemického průmyslu a průmyslu zpracování plastů pokračuje. Jeho zárukou je vynikající úroveň kvalifikace zaměstnankyň a zaměstnanců a vysoká míra investic do výzkumu – v oboru farmacie činí dvanáct procent!
listen

Rakouský průmysl plastů zahrnuje kompletní řetězec tvorby hodnot od suroviny až po hotový produkt. Patří sem:

  • výroba surovin
  • plasty ve strojírenství
  • výroba nástrojů a forem
  • zpracování plastů
  • specifické služby související s plasty
  • výzkumná zařízení a zařízení pro vzdělávání v oboru plastických hmot

Regionální plastikářský klastr umožňuje v Rakousku úzkou spolupráci různých oborů v oblasti techniky, vývoje a vzdělávání. K účastníkům patří jak velcí hráči, tak i přední představitelé úzkoprofilových oborů, kteří zákazníkům dodávají ekologické produkty nejvyšší kvality.

Chemie umožňuje inovace i v oblasti následné výroby. Obor plastů funguje jakožto průřezové spojení pro mnoho dalších sektorů, jako je mechatronika, informační technologie, lékařská technika i automobilový průmysl. Dobře fungující komunikace se zákazníky je základním receptem na dosažení úspěchu v oboru, jehož spolehlivost je v Rakousku pověstná.

Celosvětová působnost

Rakouský obor chemie a plastů je známý po celém světě. Již několik let se v Chemiepark v Linci v Horních Rakousích nachází celosvětově známé výzkumné centrum původně dánské firmy. 350 pracovnic a pracovníků zde zkoumá materiály vhodné pro budoucnost. Rakousko má i firmu, která na světovém žebříčku v oboru chemie a metalurgie zaujímá nejvyšší postavení a její pobočky se nacházejí v Kanadě, Slovinsku, Japonsku i Číně, přičemž firma byla založena již v roce 1898. A jeden z největších světových výrobců spotřebního zboží odebírá obaly od rakouského výrobce plastů a obalů.

Kooperace pro optimální řešení

Rakouské firmy v oboru plastů se vyznačují mimořádnou schopností kooperace. Působí v různých platformách, spolupracují s univerzitními a mimouniverzitními výzkumnými partnery na aktuálních tématech. Například iniciativa „Smart Plastics“ představuje profesionální síť servisu a know-how pro projekty na rozhraní mechatroniky, plastů a designu. Výhod členství v kooperační a inovační platformě využívá 17 partnerů. Další kooperace jsou zaměřeny na témata, jako je lehká stavba, zlepšení pružnosti a optimalizace výroby. Plastikářský klastr, síť firem v oboru plastů v Horních Rakousích a sousedních zemích, se intenzivně zabývá tématem bioplastů.

Vynikající vzdělání

Pro obor chemie a plastů je v Rakousku charakteristická vysoká kvalifikace pracovníků a také z tohoto důvodu je obor mimořádně konkurenceschopný. Duální systém vzdělávání mládeže může sloužit jako vzorový příklad pro mnohé jiné země. Kromě toho jsou k dispozici odborné školy a vyšší technická učiliště se zaměřením na obor plastů, technika a technologie plastů jsou jedním ze studijních oborů na vysoké odborné škole i na Montanuniversität Leoben (hornická universita) a Johannes-Kepler-Universität v Linci.

Pohled na životní prostředí

„Responsible Care“ je celosvětová dobrovolná iniciativa chemického průmyslu pro zlepšení zdraví, bezpečnosti a životního prostředí. Rakousko bylo první zemí, ve které došlo k externímu prověření dodržování požadavků RC. Zúčastněné rakouské firmy se musí povinně podrobovat externím auditům. Tím zaujímá Rakousko v Evropě jedinečnou pozici.

Plasty dokáží v mnoha případech uspořit výrazně větší množství energie a zdrojů, než je zapotřebí k jejich výrobě. Průběžný další rozvoj a trendy směřující k mimořádně lehkým plastovým výrobkům přispívají k tomu, že se stále více používá pouze takové množství materiálů, které je bezpodmínečně nutné pro zabezpečení funkce produktů.

Rakouský chemický průmysl má velmi vyhraněnou biogenní surovinovou základnu. Tímto tématem se intenzivně zabývá zejména plastikářský klastr. V případě rakouské výroby bionafty pochází kolem 40 % použitých surovin z odpadového hospodářství. To je v mezinárodním měřítku špičková hodnota. A další bod zřetelně ukazuje, že tento obor přijímá odpovědnost za budoucnost: v Rakousku se upouští od používání palmového oleje.
listen