Inhalt

Přehled

Standard Content Module
Rakousko je křižovatkou a centrálním uzlem dopravních toků křižujících Evropu, přičemž má, díky své geografické poloze, obrovský význam jako logistická základna. Výhodné, multimodální napojení na mezinárodní síť dopravní infrastruktury - po silnici, železnici, lodí a letadlem - je důležitým faktorem úspěchu rakouských dopravních společností a poskytovatelů logistických služeb. Odvětví logistiky v Rakousku disponuje inovativními koncepcemi a technologiemi pro mobilitu budoucnosti, zejména v oblasti ekologických dopravních řešení v nákladní dopravě. Rovněž v oboru dopravní telemetrie, stavby lanovek a výroby železničních vozů patří Rakousko ke světové špičce.
listen

Výkonná, spolehlivá a dobře propojená dopravní infrastruktura je předpokladem pro mobilitu zboží i osob. Doprava a mobilita jsou rozhodujícími faktory pro rozvoj hospodářských sídel. Logistika zahrnuje obory, které regulují a optimalizují toky informací, osob a materiálů. Obor se v rámci národního hospodářství řadí hned za výrobní průmysl a sektor turistického ruchu. V 11 000 firem je přímo zaměstnáno 160 000 osob, obrat činí 34 mld. eur. 

Obor logistiky zahrnuje především speditéry, firmy v oblasti transportu, překládky, skladové logistiky, logistické technologie a dopravní firmy. K oboru patří devět rezortů: pozemní doprava v Evropě, letecká nákladní doprava, námořní nákladní, kurýrní, expresní a balíkové služby, management dodavatelského řetězce (Supply Chain Management), zelená logistika (Green Logistics), clo, nebezpečné zboží, právo & pojištění. 

Změny světového obchodu, nakupování on-line, dopravní omezení kvůli ochraně klimatu a životního prostředí a digitalizace vytváří nová měřítka. Význam Rakouska v této oblasti v souvislosti s globalizací  již léta stále roste.

Mezinárodní pohyb

Infrastruktura je v Rakousku z hlediska pozemní, vzdušné i vodní dopravy velmi dobře vybudována  a odpovídá vysokým mezinárodním standardům. Rakouští logistici nastavují měřítka u řešení zohledňujících hospodářská a ekologická hlediska. 32 % veškerého zboží je v Rakousku přepravováno po železnici. To představuje z hlediska srovnání v rámci EU o 14 % větší podíl na dělbě přepravní práce, než je průměr. Intenzivně jsou podporovány i koncepce pro využívání údajů dopravní telemetrie, optimalizace transportních tras a mobilních zařízení.

Rakouští přepravci jsou díky jejich dlouholetým zkušenostem a vysoké orientaci na zákazníka vždy kladně hodnoceni. K dobré pověsti rakouské logistiky přispívá i angažovanost Rakouska při plánování a realizaci dopravních koridorů, snaha o intenzivní mezinárodní spolupráci s cílem sjednocení technických a právních rámcových podmínek, politická stabilita, plánovitost a spolehlivost z hlediska uživatelů a zahraničních investorů.

Cesty do budoucna

Konkurence na mezinárodních trzích, tlak nákladů a stoupající požadavky zákazníků na cenu, kvalitu, čas a ekologické vlastnosti vyžadují nové inovativní logistické koncepce. Před hospodářskými subjekty stojí velká výzva v podobě nutnosti vytvořit transparentní, z hlediska produktů i času flexibilní a přizpůsobivé řetězce tvorby hodnot, do kterých je nutné zahrnout dodavatele, obchodníky i konečné zákazníky. Rakouští logistici musí tedy nabídnout vhodná řešení. 

  • Dělba přepravní práce: Rakouský průmysl nabízí stále častěji víceúčelová, globální a flexibilní logistická řešení.
  • Rakousko vytváří vlastní strategii pro trvale udržitelná a ekologická řešení pro logistiku a nositele dopravních služeb.
  • Ve víceúčelových logistických konceptech se trvale zvyšuje úloha železnice jako způsobu dopravy.
  • Lodě jako přepravní prostředek zejména v sektoru zboží: Rakousko je specialistou na logistická řešení v oblasti Dunaje.
  • Podpora výstavby logistických a cargo center, center cargo, logistických terminálů pro překládku a odlehčení silniční přepravy pro kratší dobu skladování a transferu.
  • Inovativní řešení s využitím digitalizace a IT pro optimalizaci procesů dopravních toků, využívání technologie Cloud.
  • Rakouský obor logistiky se věnuje logistice zaměřené na konečného spotřebitele a zohledňuje požadavky zákazníků na snížení nákladů a kratší dodací lhůty např. v online prodeji.