bosanski/srpski
Inhalt

 Uslovi

Standard Content Module
Uslovi za nesmetano odvijanje poslova:  Informiramo Vas o izradi ugovora, formiranju cijena i uslovima plaćanja u Austriji. 
listen

U ponudi za austrijskog kupca trebate se držati sljedećih informacija:

 • precizan opis robe
 • cijena uključujući rabat u EUR ili USD
 • uslovi isporuke u skladu sa međunarodnim propisima o trgovini Incoterms
 • ilustrirane reklamne brošure
 • uzorci proizvoda su uobičajeni kod potrošne robe
 • rok isporuke robe
 • maksimalna količina robe koja se može isporučiti
 • rok važenja ponude

Ponuda bi trebala biti na njemačkom ili engleskom jeziku.

Cijena može biti izrađena kako u EUR tako i u USD. Roba se često nudi DDP (Delivery Duty Paid) ili DDU (Delivery Duty Unpaid) i CIF (Cost Insurance Freight). Savjetujemo Vam da koristite INCOTERMS.

Potvrda

Nakon izvršene narudžbe, austrijske firme očekuju i potvrdu svoje narudžbe od isporučioca robe. Ukoliko dođe do izmjene uslova ponude, isporučioc to mora jasno potvrditi.

Ugovor

Ugovori sa austrijskim kupcima mogu biti zaključeni u jako slobodnom obliku u sadržaju. Ograničenja u sadržaju ugovora postoje prije svega da bi se zaštitio potrošač.

Oblik

Ugovori se mogu sklapati pismeno ali i usmeno, pri čemu je važna izjava o volji. Kod sklapanja ugovora preporučuje se pismeni oblik.

Prenos vlasništva i uslovi isporuke

Prenos vlasništva kod kupovine odnosno prodaje robe ne vrši se sa potpisivanjem ugovora, nego sa primopredajom robe kupcu ili prevozniku. Za regulisanje uslova isporuke također se preporučuje primjena Incoterms.

Platni promet vrši se bez problema u okvirima liberalnih deviznih propisa u bankarskom ili poštanskom saobraćaju. Ograničenja ne postoje. Rokovi plaćanja se u pravilu dogovaraju individualno i različiti su po branšama.

Za smjernice možete koristiti sljedeće rokove:

 • u roku od 10 dana od dana izdavanja računa sa skontom
 • u roku od 30 dana od izdavanja računa neto

Često se od isporučioca očekuje potvrda dodjeljenog naloga.Obično se ugovara i zadržavanje prava vlasništva do isplate. To znači da roba ostaje u vlasništvu prodavca do potpune isplate.

Za osiguranje potraživanja na raspolaganju Vam stoje mnogi instrumenti osiguranja potraživanja. Zadržavanje prava vlasništva je široko rasprostranjeno i u prvoj liniji služi za osiguranje potraživanja kupovne cijene prodavca prema kupcu.  

Zadržavanje prava vlasništva

Sve do potpunog plaćanja, pri klauzuli o zadržavanju prava vlasništva, prodavac ostaje vlasnik robe. Pravo na vlasništvo se može i neformalno dogovoriti, ali isključivo se preporučuje pismeni oblik. U slučaju stečaja kupca, prodavac ima pravo povrata robe koja je predhodno bila osigurana zadržavanjem prava svojine.  

Daljnje mogućnosti za osiguravanje naplate potraživanja

Daljnji pravni oblici za osiguravanje naplate potraživanja koji se često koriste su: 

 • kapara
 • objava o patronatu
 • bankovne garancije
 • cesija
 • hipoteka.

Incoterms su standardizirane klauzule o isporuci koje služe kao potpora nesmetanom i širom svijeta jedinstvenom odvijanju procesa kupovine i transporta. One se izrađuju, izdaju i dalje razvijaju od strane Međunarodne trgovinske komore International Chamber of Commerce (ICC) sa sjedištem u Parizu.

U odnosu prodavac-kupac Incoterms reguliraju ko vrši organizaciju transporta, ko plaća te troškove i ko snosi rizik ukoliko pri transportu dođe do problema. Dogovorom Vi postajete sastavni dio Vašeg kompleksnog ugovora o izvozu tj. uvozu  i stoga morate harmonizirati sa svim ostalim pravnim klauzulama Vašeg ugovora. Incoterms olakšavaju međunarodnu trgovinu i daju podršku poslovnim ljudima iz različitih zemalja da govore "jedinstvenim jezikom". U najpoznatije Incoterms spadaju EXW (Ex Works), CIF (Cost Insurance and Freight) ili npr. DDU (Delivered Duty Unpaid). Zadnja verzija Incotermsai je iz 2020. godine.

Više iinformacija o Incoterms možete pronaći na web-stranici ICC Austria ili na engleskom jeziku na  www.iccwbo.org

listen

Osveženo: : 20. June 2022