Inhalt

Преглед

Standard Content Module
Секторът на авиацията и безопасността в Австрия има с какво да се похвали. Например при проучването на кометата Чури е била използвана австрийска технология и опит на стойност 43 милиона евро. Техниката на безопасност от Австрия е сред водещите в световен мащаб. Авиационният сектор в Австрия наброява повече от 200 специализирани компании.
listen

Браншът аеронавтика / сигурност обхваща секторите авиация и космонавтика, отбрана и сигурност. Повечето фирми, които се числят към космическата индустрия, са поддоставчици и съществуват много малко големи производители на оригинално оборудване. Експортният дял на тези фирми е много голям.

В световен мащаб авиацията е бранш от стратегическо значение. Тя свързва градове и континенти, двигател е на световната икономика и се отличава с интензивна изследователска дейност. Авиацията до голяма степен е независима от конюнктурата и затова е стабилна основа за създаване на услуги и продукти и за заетостта.

В сектора космически технологии в Австрия се покрива целия спектър: от компоненти за сателити и космически кораби през наземно оборудване до специализирани измервателни инструменти. Така например Институтът за космически изследвания в Грац (IWF) към Австрийската академия на науките участва в пет инструмента на космическата сонда „Розета“.

Браншът посреща честите природни бедствия по света с нови технологии и подходи и доставя продукти за прогноза, преодоляване и обработване на природните катастрофи.

С оглед на геополитическите конфликти, международния тероризъм, престъпността и рисковете от кибернетични атаки браншът сигурност е пазар, който бележи голям растеж. Най-важните двигатели на развитието са вътрешната сигурност, услугите за сигурност, защита на обекти и лица както и защита на мрежата и личните данни.

Четирите сектора на бранша авиация, космонавтика, сигурност и отбрана имат припокриващи се общи сегменти, тясната специализация на фирмите е много различна. Срещат се производители и доставчици на услуги

  • за самолети и други въздухоплавателни средства, напр. за материали, двигатели и двигателна техника, вътрешно оборудване или апарати за контрол на въздушния трафик
  • за сателити, напр. комуникационни и контролни съоръжения
  • в областта защита на лица и обекти както и наблюдение, напр. защитно облекло, специални превозни средства, пожарникарско и полицейско оборудване, сградна техника и електронни системи за наблюдение и за гражданска защита при бедствия


Ноу-хау в авиацията с традиция

Австрийската авиационна индустрия има зад себе си повече от 100 годишна история. През 1909 г. австрийският изобретател Иго Етрих разработва така наречения “Етрих Таубе” - моноплан, който става първият масово произвеждан военен самолет в Австрия и Германия. Днес австрийските фирми във въздухоплаването дават работа на около 9200 служители и реализират годишно около 2,2 милиарда евро оборот. Голяма част (75%) от формите са малки и средни предприятия, но съществуват и 20 компании с годишен оборот повече от 10 милиона евро.

Високи технологии за отбраната

Австрийската отбранителна промишленост е високо технологичен бранш с голям бъдещ потенциал. Голяма част от компаниите произвеждат така наречените изделия за двойна употреба, които се използват в гражданския и във военния сектор. Австрийската икономика на отбраната и сигурността реализира годишен оборот от около 2,5 милиарда евро.

Сигурност за световните пазари

Изделия на австрийски компании от бранша на сигурността намират приложение по целия свят. Доставят се висококачествено защитно облекло, специални превозни средства, пожарникарско и полицейско оборудване, сградна техника, пожароизвестителни системи както и алармени системи и електронни системи за сигурност. И в областта на ИТ сигурността австрийските фирми имат огромно ноу-хау.

Изследователска дейност

Авиационният сектор с интензивна изследователска дейност инвестира средно около 11% от оборота си в изследвания, технологии и иновации. С тази изследователска квота гражданската авиация по света се нарежда сред отраслите с интензивна изследователска дейност, малко след фармацевтичната индустрия.

Тези инвестиции за изследователска дейност се отличават с висока ефективност. Оборотът с продукти, които са разработени през последните пет години, достига дял от около 45% от общия оборот на дадена фирма. Диктувано от максимата: “още по-тихи, по-икономични, по-леки, по-комфортни” съществува много голямо търсене на нови, иновативни продукти. Това прави авиацията един от "мощните иноватори" сред индустриалните сектори.
listen