Inhalt

Преглед

Standard Content Module
Една от най-големите офис сгради в света (височина 21 метра, широчина 16 метра и обща дължина 120 метра), построена по хибридния метод с дървесина, се намира в Австрия. Австрийските компании задават стандартите в дървообработващата промишленост, при пасивните и енергийноефективните къщи.
listen

Като се вземат предвид всички стопански сектори нагоре и надолу по веригата, които зависят пряко от строителната промишленост, може да се каже, че тя е един от най-важните работодатели в националната икономика като цяло. Строителната промишленост също има значително участие в натрупването на капитал. Около 70% от общите дълготрайни активи на Австрия са сграден фонд.

Браншът строителство на сгради представлява около 4250 фирми в цяла Австрия с общо около 110000 служители. Структурата на предприятията е много различна. До големите компании с насоченост към строителството до ключ, се нареждат класически занаятчийски предприятия, състоящи се от двама до десетина служители. Австрийската компания номер има около 10300 души персонал и реализира строителна продукция за около 14 милиарда евро годишно. 

Приоритет за Австрия: устойчиво развитие

Австрийските компании от отрасъла строителство на сгради и строителни материали са особено успешни в областта на екологията в строителството: те строят с естествени, екологични, възобновяеми, рециклируеми материали като дърво, глина, вар, камък и изолират с естествени материали.

При строителството с дърво и използването на дървени изделия като прозорци, подове, мебели, австрийските компании са сред международните лидери. Това се отнася и до енергийната ефективност, екологичните и енергийно ефективни конструкции (нискоенергийна, пасивна къща, плюс енергийни сгради) и цифровизацията в строителството. 

Австрийските фирми реагират на предизвикателствата на бъдещето не само в областта на енергията и опазването на околната среда, но и в използването на сгради. В бранша има специалисти по интегрално и модулно строителство, многостранно използване и благоприятно за поколенията строителство (гъвкавост и безпрепятствена достъпност).

Иновации 

Австрийските фирми имат специално ноу-хау по отношение на строителните материали. Дългогодишната традиция се комбинира с иновативни решения. Австрийски фирми са разработили система за вътрешна топлоизолация с висока енергийна ефективност, сух бетон, който може да се обработва без смесителна машина, уникални строителни тухли и арматурни кошове, произведени напълно автоматично, за стоманобетонови конструкции. 

Голямо бъдеще

Бързата урбанизация в страните в преход и развиващите се страни разкрива бъдещ пазар за строителната индустрия. До 2025 г. например размерът на пазара в сектора сградно строителство в азиатско-тихоокеанския регион ще нарасне със седем процента годишно. 

Повечето възможности в сградното строителство произтичат от необходимостта да се създадат социално-икономически съвместими структури в градските райони и изгодно да се предоставят жилища на достъпни цени в агломерациите, което трябва да се осигури чрез нови материали, съвременни методи на строителство (серийно модулно изпълнение) и прогресивни инструменти за планиране (дигиталната строителна индустрия и интегрално планиране).

В областта на цифровизацията се полагат големи усилия за утвърждаване на “Building Information Modeling (BIM)” във веригата на стойността на строителството.

Бъдещи материали: наред с екологосъобразните и нискоемисионни строителни материали от голямо значение са преди всичко решения, които повишават енергийната ефективност (термоизолация, шумоизолация и др.).

Бъдещите тенденции в строителството на сгради са: зелено строителство, строителство с дървесина, енергийна ефективност, интелигентно строителство (ултра лек бетон, интелигентни строителни материали), строителна роботика и здравословна среда на живот чрез използването на органични строителни материали.