Inhalt

Преглед

Standard Content Module
Австрия е пресечна точка и главен възел за трансевропейските транспортни потоци и благодарение на географското си местоположение заема важно място като логистичен център. Благоприятната мултимодална връзка с международната транспортна инфраструктурна мрежа по шосе, релси, вода и въздух е важен фактор за успеха на австрийските транспортни компании и доставчиците на логистични услуги. Австрийският логистичен бранш разполага с иновативни концепции и технологии за мобилност на бъдещето, по-специално за екологични решения в областта на товарния транспорт. Австрия също така заема челни позиции в областта на транспортната телеметрия, изграждането на въжени линии и релсови транспортни средства.
listen

Високопроизводителни, надеждни и добре свързани в мрежа транспортни инфраструктури са предпоставка за мобилността на икономически стоки и хора. Транспортът и мобилността са ключови фактори за развитието на стопански центрове. Логистиката включва онези области, които регулират и оптимизират информацията, човешките и материалните потоци. Браншът достига водеща позиция в националната икономика и се нарежда след промишлеността и туристическия сектор. В 11000 компании от бранша работят 160 000 души и имат оборот от около 34 млрд. евро. 

Логистичната индустрия се състои основно от спедитори, фирми за транспорт, претоварване, складова логистика, доставчици на логистични технологии и транспортни компании. Отрасълът има девет ресора: сухопътен транспорт в Европа, въздушни товари, морски товари, куриерски услуги, експресни и колетни услуги, управление на веригата за доставки, зелена логистика, митници, опасни стоки, право и застраховане. 

Промените в световната търговия, онлайн пазаруването, ограниченията на трафика с цел опазване на климата и околната среда и цифровизацията определят нови стандарти. Поради глобализацията международното значение на Австрия в този бранш от години расте непрекъснато.

 Международни ходове

Транспортната инфраструктура по суша, въздух и вода в Австрия е изградена много добре и отговаря на високите международни стандарти. Австрийските логистици определят мащабите за решения, отчитайки икономическите и екологичните становища. В Австрия 32% от всички стоки се транспортират с железниците. В разделянето на видовете транспорт това е с 14% по-голям дял в сравнение със страните от ЕС. В действие влизат концепции за използването на данни за телеметрия за транспорт, засилва се оптимизирането на транспортните маршрути и мобилните устройства.

Австрийските доставчици на транспортни услуги са международно признати, защото имат дългогодишен опит и отговарят на нуждите на клиентите. Участието на Австрия в проектирането и реализацията на транспортни коридори, усилията за силно международно сътрудничество с цел стандартизация на техническите и правни рамкови условия, политическата сигурност, възможността за планиране и надеждност за потребителите и чуждестранните инвеститори също допринасят за добрата репутация на австрийския логистичен отрасъл.

Пътища към бъдещето

Конкуренцията на международните пазари, натискът на разходите и нарастващите изисквания от страна на клиентите по отношение на цена, качество, време и екологосъобразност изискват нови, иновативни логистични концепции. Създаването на универсални, гъвкави по отношение на продуктите и времето, и адаптивни вериги на стойността, включително доставчици нагоре по веригата, дистрибутори и крайни потребители надолу по веригата, поставят икономиката пред големи предизвикателства. Австрийските специалисти по логистика предлагат решения. 

  • Разпределяне на видовете транспорт: австрийската индустрия все повече се превръща в доставчик на мултимодални, глобални и гъвкави логистични решения.
  • Австрия разширява своята стратегия за устойчиви и екологосъобразни логистични решения и видове транспорт.
  • Железопътният транспорт става все по-важен при концепциите за мултимодална логистика.
  • Корабите като средство за транспорт - предимно в сектора на товарните превози: Австрия става специалист по логистични решения в региона на река Дунав
  • Ускорява се разширяването на логистичните центрове, товарните центрове, хъбовете, логистичните терминали за претоварване и облекчаване на пътя за кратковременно съхранение и времената за трансфер.
  • Иновативни решения чрез използване на цифровизацията и информационните технологии за оптимизиране на транспортните потоци и използване на облачна технология.
  • Австрийския бранш логистика е посветен на логистиката за крайните потребители и взема предвид изискванията на клиентите за разходи и кратки срокове на доставка, напр. в онлайн търговията.