Inhalt

Общ преглед

Standard Content Module
Австрийските компании разработват високоефективни методи за производство на биодизел от различни суровини като растителни масла, отпадно олио за готвене и животински мазнини. Те проектират, изграждат и експлоатират големи соларни инсталации за загряване на вода, отопление на помещения, технологична топлина и слънчево охлаждане. Те произвеждат плаващи фотоволтаични системи. Австрийската изобретателност има дълги традиции по отношение на енергията: Термопомпата, един от най-ефективните и усъвършенствани методи за отопление и охлаждане, е изобретена преди 150 години в Австрия.  Съвременният технологичен лидер в тази област също идва от Австрия и произвежда повече от 8 000 термопомпи годишно.
listen

Австрия има голям опит с възобновяеми енергийни източници, т.е. с налични устойчиви енергийни ресурси. От лабораториите за научноизследователска дейност и центровете за развитие на австрийските фирми води началото си международно призната технология, която се доказва в световен мащаб с ефективност и качество. Изобретяването и оптимизирането на машини и съоръжения за преобразуване на водната енергия се смята от край време за специална област на австрийските компании и е търсено в световен мащаб. Друг източник на възобновяема енергия е енергийният потенциал на биомасата от възобновяеми суровини. 

  • Австрия играе съществена роля в развитието на технологията за възобновяеми енергийни източници, а международните клиенти откриват в страната много области на бранша, в които тя се прилага:
  • Водна енергия: изграждане на съоръжения, турбини, консултинг и инженеринг
  • Биомаса: биогаз, дървесина, дървесен чипс, изграждане на съоръжения, производители на котли, транспортна техника
  • Слънчева топлинна енергия и фотоволтаика: модули, консултинг и планиране
  • Вятърна енергия: производители на турбини, изграждане на съоръжения, консултинг, експлоатация на вятърни паркове
  • термопомпи

Повече от една трета от австрийските фотоволтаични модули се изнасят в чужбина. При котлите на биомаса и термичните слънчеви колектори експортният дял категорично е над 70%.

Корпоративен пейзаж

Австрийските компании в сектора на възобновяемите енергийни източници често са световни шампиони по откриването на ниши на пазара. Много МСП също се занимават с проектантски услуги и консултинг. Производителите в отрасъла предлагат съобразени с клиента индивидуални решения с по-силен от средната норма сервизен компонент. Ето само няколко примера:

Австрийска фирма се развива и от първоначалното производство на стъкло преминава към фотоволтаика, която се използва в сградния сектор. 

Австрийски производител доставя две турбини Francis и генератори за разширяването на водноелектрическата централа на Mica в Канада. 

В Австрия се намира пионер в разработването на енергоспестяваща и икономична технология за зареждане на акумулатори/батерии. 

Водещата фирма в областта на отоплението с биомаса в Европа има австрийски корени.

От Австрия е първата в света, лесна за обслужване фотоволтаична система “всичко в едно” с изключителен дизайн.

Хора с отговорност

Обучението на служителите в сектора на възобновяемите енергийни източници е много важно. Австрийският специалитет “дуална образователна система” (обучение в предприятие и посещение на професионално училище) гарантира, че и в бъдеще ще има специалисти, които могат да съчетават теорията с практиката. Интердисциплинарното обучение в университетите и техническите колежи също допринася за това, клиентите да могат да разчитат и в бъдеще на експертните знания и опит на Австрия по въпросите на възобновяемите енергийни източници.

Австрийските компании в бранша искат активно да допринесат за постигането на целите относно климата. Те приемат сериозно отговорността си към околната среда и управляват дейността си устойчиво и съзнателно. Под внимание се взима също така въпросът за безопасността. Производството на енергия от възобновяеми източници обикновено е малко по мащаб и децентрализирано и това го прави по-стабилно в случай на отделни повреди. Недостатъкът на природните ресурси е променливата наличност. Ето защо австрийските компании се занимават с темите за съхранение на електрическа енергия и сигурност при снабдяването с възобновяема енергия. Така те допринасят за положителното развитие на енергийния сектор.