Inhalt

Преглед

Standard Content Module
Световен шампион по производство на водна енергия, европейски шампион по възобновяема енергия, основна страна за транзитен пренос на енергия за Запада и Изтока: Австрийският енергиен сектор извлича най-доброто от специалното географско местоположение на страната, като разработва ноу-хау, което е международно признато.
listen

Австрийските компании от енергийната индустрия се занимават с производство и доставка на електроенергия, експлоатират електроцентрали и системи за съхранение на енергия. Отрасълът включва също базирано на информационните технологии снабдяване с електроенергия, интелигентно отчитане, производството на контролни инструменти и техника за регулиране, и строителството на тръбопроводи. Освен това австрийски компании разполагат с ноу-хау в добива и разпределението на нефт и газ, във възобновяемите енергийни източници, особено водна енергия, в изграждането на турбини и съоръжения. Страната не произвежда атомна енергия. 

На Австрия е отредена важна роля като транзитна страна в международната търговия с енергия в Европа. Голяма част от вноса в Западна Европа от Близкия изток, залежите в района на Кавказ и находището в Русия пресичат Австрия, особено чрез Трансалпийския нефтопровод.

Сила от географията и традицията

Австрийската енергетика използва силните географски дадености на страната, ползва по най-добрия начин наличните ресурси и доразвива това ноу-хау за международни приложения.

Австрия има собствени залежи от нефт и природен газ, чиито добив има дълга традиция. Австрийските фирми са силно специализирани и са търсени като партньор на международния енергиен отрасъл. 

Възобновяема енергия

Възобновяемите енергийни източници стават все по-важни по отношение на снабдяването. Политическата воля, строгите закони и голямото приложение на изследователска и развойна дейност отговарят на тази тенденция. Това води до голямо ноу-хау и отлични познания и опит относно възобновяемата енергия в Австрия. В рамките на ЕС Австрия заема първо място в дела на възобновяемите енергии в производството на електроенергия както и спрямо територията на страната. Намаляването на емисиите на парникови газове е успех за усилията в тази област.

Нефтохимия с отговорност

Една от най-големите индустриални компании в Австрия, регистрирана на фондовата борса, добива и продава петрол и газ и отговорно предлага иновативни енергийни решения и висококачествени нефтохимически продукти. С годишен капацитет на рафинерията от 17,8 милиона тона и около 3800 бензиностанции в 10 страни компанията дава ясен знак за международната компетентност на австрийската нефтена и газова промишленост.

Иновация в областта на природния газ

Специално австрийско нововъведение е разработването на технология, която позволява изкуствено генериране на газ от вятъра и слънцето. С “Underground Sun Conversion” за първи път трябва да се осъществи естественото “генериране” на природен газ директно в находището му чрез целенасочено иницииран микробиологичен процес и веднага да се складира там. С този единствен по рода си световен метод се възпроизвежда естественият процес на образуване на природния газ.

Компетентност във водната енергия

Австрия е страна образец по отношение на водната енергия. Турбини и генератори австрийско производство поставят непрекъснато рекорди по отношение на размера и производителността. Австрийска компания с повече от 70 години опит е една от най-големите световни фирми за хидравлично производство на електроенергия. Доставяните от тази фирма турбини за електроцентрали в Швейцария, Южна Корея или Пакистан са най-големите и най-мощни в света.

Специално познание

Специалист в технологията за газови двигатели с повече от 1700 служители по целия свят и производител на немагнитни компоненти за тръби за техника за сондажно пробиване и други прецизни компоненти за добива на нефт и газ са само два примера за специализираните познания на австрийските фирми в енергетиката, които се използват в целия свят.

Перспективи

В енергийната индустрия се наблюдава тенденция към Big Data, Smart Meter и виртуални електроцентрали, обединяването на децентрализираните доставчици на енергия, които продават енергията си заедно. 

Важен въпрос на бъдещето е сигурността на мрежата, съхранението на електрическа енергия и компенсирането на колебанията в производството на възобновяеми енергии. И в тези области австрийските компании оперират успешно и предлагат решения, които привличат вниманието на международно ниво.

Последна актуализация : 18. декември 2020