Inhalt

Översikt

Standard Content Module

Österrike fungerar som knutpunkt för hela Europas trafikflöde och är p.g.a. sitt geografiska läge en mycket viktig logistikhub. Den fördelaktiga multimodala förbindelsen till det internationella transportnätet bestående av vägar, järnvägar, fartyg och flyg är en betydande framgångsfaktor för österrikiska transport- och logistikföretag.

listen

Den österrikiska logistikbranschen har utvecklat en rad innovativa koncept och tekniker för framtidens rörlighet, särskilt inom området miljövänliga godstransporter. Österrike är också ett av världens ledande länder inom områden som trafikelemetri, linbanekonstruktion och konstruktion av järnvägsfordon.

En effektiv, tillförlitlig och väl sammanlänkad transportinfrastruktur är en förutsättning för varors och människors rörlighet. Transportmöjligheter och rörlighet är avgörande faktorer för den ekonomiska utvecklingen. Begreppet logistik omfattar de områden som reglerar och optimerar flöden av information, personal och material. Med en omsättning på cirka 34 miljarder euro och 11 000 företag som sysselsätter 160 000 personer innehar branschen en viktig ekonomisk ställning, inte långt efter tillverkningsindustrin och turistsektorn.

Logistikbranschen består främst av speditörer, leverantörer av transporter, handling och lagerlogistik samt transport- och logistikteknikföretag. Till sektorn räknas följande nio områden: landtransporter inom Europa, flygfrakt, sjöfrakt, kurir, express- och pakettjänster, materialflöden, grön logistik, tullar, farligt gods, juridik & försäkringar.

Förändringar i världshandeln, näthandeln, trafikbegränsningar för klimatets skull och digitalisering sätter nya standarder. Globaliseringen har gjort att Österrikes internationella betydelse inom sektorn har ökat stadigt i flera år.

Internationell rörelse
Infrastrukturen för land, luft och vatten är mycket väl utvecklad i Österrike och uppfyller stränga internationella normer. Österrikes logistikföretag tjänar ofta som förebilder för lösningar där man tar hänsyn till både ekonomiska och miljömässiga aspekter. 32 % av alla varor transporteras på järnväg i Österrike. Sett till fördelningen av transportsätt är den delen 14 % högre än i andra EU-länder. Man är också drivande i fråga om användningen av trafiktelemetridata och förbättringar av transportvägar och mobila enheter.

De österrikiska transporttjänstföretagen har på grund av sin långa erfarenhet och goda service ett gott rykte internationellt. Österrikes engagemang vid planeringen och genomförandet av transportkorridorer, ansträngningarna för att upprätta ett starkt internationellt samarbete i syfte att standardisera tekniska och rättsliga krav i kombination med landets politiska stabilitet och tillförlitligheten för användare och utländska investerare, har också bidragit till den österrikiska logistiksektorns goda rykte.

Vägar till framtiden
Konkurrensen på den internationella marknaden, kostnadstrycket och ökande krav från kunderna gällande pris, kvalitet, tid och miljövänlighet, kräver nya och innovativa logistikkoncept. Att få till en genomgående värdekedja som kan anpassas efter produkt- och tidskrav och som inkluderar leverantörer i alla led, återförsäljare och slutkunder, utgör en stor utmaning. Österrikes logistikföretag erbjuder redan nu olika lösningar:

Modal uppdelning: Österrikes industri levererar i allt högre grad multimodala, globala och flexibla logistiklösningar.

  • Österrike expanderar sin strategi för hållbara och miljövänliga logistik- och transportlösningar.
  • Järnvägen som transportsätt inom multimodala logistikkoncept blir allt viktigare.
  • Fartyg som transportmedel, särskilt inom godssektorn: Österrike är på väg att bli en specialist på logistiklösningar i Donauregionen.
  • Utbyggnader av logistikcenter, fraktcentraler, knutpunkter, logistikterminaler för handling och omlastning samt kortare lager- och transporttider för att avlasta vägnätet, prioriteras.
  • Innovativa lösningar genom digitalisering och it för processoptimering av trafikflöden och användning av molnteknik.
  • Den österrikiska logistikbranschen är inriktad på logistik för slutkonsumenter och tar hänsyn till kundernas krav i fråga om kostnader och korta leveranstider, t.ex. vid näthandeln.

Senast uppdaterad: : 02. June 2021