Inhalt

Översikt

Standard Content Module
Österrikiska företag är involverade i anläggningsprojekt över hela världen, vare sig det gäller väg-, bro- eller tunnelprojekt. Smart planerade byggnader, kvalitet, säkerhet och användning av modern teknik - detta är vad internationella kunder kan förvänta sig av österrikiska företag inom anläggning och transportinfrastruktur. Från Österrike kommer teknik- och marknadsledare inom t. ex. rörplattor, skeppsplattformar och dräneringslösningar.  
listen

Ju högre transportkoefficient för vissa trafikflöden, desto starkare är det ekonomiska inflytandet i regionen. En tät transportinfrastruktur medför dessutom positiva effekter som regional sammanhållning och välstånd. Österrikes företag inom anläggning och transportinfrastruktur erbjuder ett brett utbud av tjänster - från rådgivning, planering och samordning till fackmässigt utförande och underhåll. 

  • Broar och förhöjda vägar
  • Tunnlar
  • Konstruktion av rörledningar och avloppsnät 
  • Vägarbete
  • Järnvägsöverbyggnad
  • Hydraulik
  • Specialkonstruktion och annan anläggningsteknik

Österrikiska företag har internationellt erkänd expertis främst inom specialbyggnadsprojekt (vägar och broar samt hålrum och tunnlar). Men även smarta eller högkvalitativa byggmaterial, produkter såsom rör, dränering och diken, och även specialmaskiner och -fordon efterfrågas internationellt.

Med tanke på att Österrikes landskap är präglat av berg och dalar förstår man att invånarna har lång erfarenhet av vägbyggande under knepiga förutsättningar. Denna långa tradition tar nu ett steg framåt med hjälp av digitalisering. Ett exempel: intelligenta transportsystem från Österrike med lösningar för att räkna fordon och optimera trafikflödet är internationellt efterfrågade.

Utbildning

Den österrikiska byggbranschen profiterar från ett antal olika utbildningar: Praktiskt orienterade yrken som murare och formarbetare lärs ut på yrkesutbildningar; dessutom finns yrkeshögskolan (HTL) och byggmästare; samt studier vid tekniska högskolor eller universitet. Med sin välutbildade personal är österrikiska aktörer internationellt konkurrenskraftiga.

Att bygga nära naturen

Österrikiska företag förstår en särskild utmaning som också svenska entreprenörer känner till: Vägar, broar och tunnlar måste ofta korsa grönområden eller naturreservat för att knyta ihop flera regioner. En bra planering tar hänsyn till möjliga negativa effekter och minimerar dem genom skyddsåtgärder. Med noggrann hantering kan miljön skyddas och bevaras även när det byggs nytt, till exempel genom ett medvetet urval av byggmaterial, återvinning, byggmaskiner med låga CO2-utsläpp och slutligen genom effektiv energiförbrukning av byggnadsverk. Internationella kunder drar nytta av de österrikiska företagens långa erfarenhet inom dessa områden.

Säkerhet och ansvar

Säkra byggarbetsplatser och hälsosamma arbetsplatser gynnar de anställda och minskar kostnader. Därför spelar arbetsmiljön en särskilt viktig roll i byggbranschen. Arbetssäkerhet samt Corporate Social Responsibility (CSR) ingår i företagens integrerade ledningssystem. Dessutom regleras säkerhets- och skyddsåtgärder i standarder, förordningar och riktlinjer. Många företag är även ISO-certifierade eller har andra kvalitetsmärken.

Framtiden

Framtidens stora utmaningar är en ökad trafik och rörlighet. Trafikflöden optimeras och autonom körning möjliggörs med hjälp av informations- och kommunikationsteknik (IKT). Intermodala transportlösningar och arbetet med den känsliga balansen mellan lönsamhet och miljöpåverkan står på byggföretagens agenda. 

listen

Senast uppdaterad: : 01. June 2021