Inhalt

Имиграция от държави, които не са членки на ЕС

Standard Content Module
От 1-ви юли 2011 г. чрез системата на „Rot-Weiß-Rot – Karte” (червено-бяло-червената карта, по цветовете на националното знаме на Австрия) се дава възможност за имиграция в Австрия на квалифицирана заинтересована работна сила от цял свят. Тази ръководена от определени критерии имиграционна система (точкова система) дава възможност на квалифицирани работници от трети страни (за лицата от държави-членки на ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария е валидна друга система) и на членовете на техните семейства за ориентирана за постоянно имиграция в Австрия. „Rot-Weiß-Rot – Karte” е ориентирана към следните групи лица:
listen

Със системата Rot-Weiß-Rot – Karte заинтересованите от страни, които не са членки на ЕС, могат въз основа на обективни критерии да установят дали и при какви условия могат да имигрират. Точковата система се базира на следните критерии: 

 • квалификация
 • професионален опит
 • езикови познания
 • възраст
 • следване в Австрия (при лица с особено висока квалификация)

„Rot-Weiß-Rot – Karte” е ограничена със срок 24 месеца и дава възможност за работа при работодателя, за когото е заявена. След това за ”Rot-Weiß-Rot – Karte plus”  ("Червено-бялата-червена карта плюс") може да се кандидатства; тя дава на нейния притежател възможността за свободен достъп до трудовия пазар.

Лицата, които имигрират в Австрия чрез „Rot-Weiß-Rot – Karte”, не трябва да доказват преди влизането в страната познания на немски език (те не са задължени да покрият системата за познания по немски преди пристигането „Deutsch vor Zuzug"). Но езиковите познания по немски и английски могат да помогнат в събирането на точки.

За членовете на семействатана работещи, които имигрират с „Rot-Weiß-Rot – Karte”, няма задължителна квота и те получават „Rot-Weiß-Rot – Karte plus” с незабавен свободен достъп до пазара на труда. За членовете на семействата трябва да се съблюдават разпоредбите за немски език преди пристигане ( „Deutsch vor Zuzug").

И на ниво Европейски съюз са създадени имиграционни правила за квалифицирани работни кадри, които се прилагат във всяка отделна държава-членка на ЕС. Това в Австрия става чрез "„Blaue Karte EU" (синя ЕС-карта)".

За имигриращите лица с особено висока квалификация са валидни следните атрактивни рамкови условия: 

 • Те не трябва да представят предварително предложение за конкретно работно място
 • Ако достигнат минималния брой точки (минимум 70 от 100 точки) те получават 6-месечна виза, за да си потърсят работа на място в Австрия („job-seeker-Visum").
 • Ако през тези 6 месеца те намерят съответстващо на квалификацията им работно място, им се издава без допълнителна проверка на пазара на труда „Rot-Weiß-Rot – Karte”.

Точковата система за лица с особено висока квалификация (PDF, 0.1MB) се ориентира освен по общите критерии професионален опит, езикови познания и възраст и по особена квалификация и умения, за които на австрийския пазар на труда има усилено търсене.

От 2019 г. чрез наредба за определени професии, при които има недостиг на работна ръка, минималният брой точки може да бъде намален на 65 точки.За 2019 това са следните професии:

 • дипломирани инженери по силно токова техника
 • дипломирани инженери по машиностроене
 • дипломирани инженери по информатика
 • дипломирани инженери по слабо токова и cъобщителна техника
 • дипломирани инженери (специални професии)
 • дипломирани по бизнес администрация
 • икономически попечители
 • лекари

Визата за търсене на работа „job-seeker-Visum" може да се заяви при съответно компетентното австрийско посолство или в консулската служба.

Ако е възможно безвизово влизане в страната, заявлението за „Rot-Weiß-Rot – Karte” може да се подаде в периода на безвизово пребиваване и директно в Австрия.

Информирайте се за процедурата за подаване на заявление и с помощта на приложението за онлайн-изчисление на точките направете първоначална проверка дали изпълнявате критериите.

За определени професии в Австрия има засилено търсене и в тази сфера има недостиг на квалифицирана работна сила. Затова специалистите от цял свят имат в тези сфери добри шансове за работа. Чрез „Rot-Weiß-Rot –Karte” съществува възможност да се имигрира в Австрия по опростена процедура и тук да се упражнява съответстваща на квалификацията професия.

Ежегодно въз основа на потребностите на пазара на труда се изготвя и публикува списък с професии с недостиг на специалисти. От 2019 г. в трудовата наредба за специалисти могат също така да бъдат добавяни професии, при които има недостиг на работна ръка в дадени федерални провинции.

Специалисти от страни, които не са членки на ЕС, могат да подадат заявление за „Rot-Weiß-Rot – Karte” при следните условия: 

Заявление за „Rot-Weiß-Rot – Karte” може да се подаде или при съответно компетентното австрийски посолство респ. консулската служба в чужбина ] или директно в Австрия, особено когато е възможно безвизово влизане в страната.

Информирайте се за процедурата за подаване на заявление и с помощта на приложението за онлайн-изчисление на точките направете първоначална проверка дали изпълнявате критериите.

Лицата от страни, които не са членки на ЕС, могат да намерят своето място на многостранния австрийски пазар на труда и в рамките на варианта за имиграция „други ключови работни позиции”. За международни ключови служители е възможно чрез „Rot-Weiß-Rot – Karte” при следните условия:

 • Да можете да представите предложение за работно място с необходимото минимално заплащане. Полагащите се редовни добавки, фиксирано договорени заплащания (напр. фиксирано заплащане на свръхчасове работа) и възнаграждения в натура могат да се включат при това при изчисляването на брутното възнаграждение.
  Минимална заплата 2019:
  • за под 30-годишни 2.610 евро на месец бруто
  • за над 30-годишни 3.132 евро на месец бруто
 • Да достигнете необходимия минимален брой точки (минимум 55 от 90 точки) по точковата система за други ключови служители (PDF, 0.1MB) .
 • Публичната служба за пазара на труда labour market service да установи в рамките на изследване на пазара на труда (метод на резервната работна сила), че на австрийския пазар на труда не се разполага с подходящ работник или служител за работата, към която се стремите.

„Rot-Weiß-Rot – Karte” може да се заяви или или при съответно компетентното австрийско посолство респ. консулската служба в чужбина или директно в Австрия, особено когато има възможност за безвизово влизане в страната.

Информирайте се за процедурата за подаване на заявление] и с помощта на онлайн-приложението за изчисляване на точките направете първоначална проверка дали изпълнявате критериите.

Самостоятелно заети ключови професии

Икономиката на Австрия се характеризира със силно предприемачество с високи квоти на експорт и новаторство. Разположението в сърцето на Европа превръща Австрия в ядро и притегателна точка между индустриално развитите страни на Западна Европа и растящите пазари в Средна и Източна Европа. Потенциалните предприемачи от цял свят могат да реализират големи предимства и печалби от тези добри конкурентни условия и международния характер на местоположението в Австрия.

Чрез „Rot-Weiß-Rot – Karte” за самостоятелно заети ключови професии от страни, които не са членки на ЕС, е възможно да имигрирате и основете фирма в Австрия.

Ключови позиции могат да бъдат заемани от самостоятелно заети лица от страни не-членки на ЕС, когато тази бизнес дейност е от обща икономическа полза особено що се отнася до

• свързания с тази дейност трансфер на инвестиционен капитал в размер на най-малко 100.000 евро, или
• създаването на нови или гарантирането на съществуващи работни места 

или - алтернативно – най-малкото от значение за региона. Тези предпоставки следва да бъдат подробно разработени в бизнес план и да бъдат оценени положително в рецензия издадена от Службата по заетостта (Arbeitsmarktservice, AMS).

„Rot-Weiß-Rot – Karte” можете да заявите при компетентното австрийско посолство респ. консулската служба в чужбина или директно в Австрия, особено когато е възможно безвизово влизане в страната.

Тук ще намерите детайли за „Rot-Weiß-Rot – Karte” за самостоятелно заети ключови специалисти.

Start-Up учредители

От октомври 2017 г. в системата Rot-Weiß-Rot – Karte (червено-бяло-червена карта) се включват като квалифицирани имигранти Start-Up учредители и за тях се утвърждава отделна точкова система (PDF, 0.1MB) .

Млади предприемачи с учредителни цели могат да си издействат Rot-Weiß-Rot - Karte, ако изпълняват следните условия:

 • постигане на минималния брой точки (50 до 85 точки)
 • разработка на иновативни продукти, услуги, методи или технологии и въвеждането им на пазара
 • представяне на ключов бизнес план за учредяването и дейността
 • упражняване на активна роля в управлението от страна на кандидата
 • доказване на капитал в размер на 50.000 евро (минимум половината от сумата собствен капитал)

След две години Start-up учредителите могат да получат Rot-Weiß-Rot - Karte plus - при изпълнение на следните условия:

 • наемане на работа на минимум две лица на пълно работно време
 • действително лично упражняване на значително влияние върху управлението
 • постигане на годишен оборот в размер на минимум 200.000 евро или осигуряване на финансиране от минимум 100.000 евро
 • действително предлагане или разработка на иновативен продукт или услуга

Наличието на предпоставките се контролира от Службата по заетостта (AMS) чрез писмена рецензия. Преминаването към Rot-Weiß-Rot-Karte plus се свързва за Start-up учредителя със свободен достъп до пазара на труда. Ако не са изпълнени условията за Rot-Weiß-Rot-Karte plus, Start-up учредителите могат да получат след две години разрешение за заселване.

Rot-Weiß-Rot – Karte може да се заяви или в съответното австрийско посолство, респ консулство в чужбина, или директно в Австрия, особено ако е възможно влизане в страната без виза.

Млади хора от цял свят идват в Австрия, за да се възползват от предлаганото следване в университетите и специализираните висши учебни заведения. По време на следването си те придобиват специализирани познания в съответната специалност и се запознават добре с езика, културата и начина на работа. С тези придобити умения и познания те представляват огромен потенциал за австрийската икономика.

За завършващи висше образование от страни, които не са членки на ЕС, са валидни улеснени условия, за да получат „Rot-Weiß-Rot – Karte” и да работят тук.

 • След завършване на Вашето следване можете да останете още 12 месеца в Австрия, за да търсите работа, ако поне сте завършили втората част на следването, а именно бечелър, мастер или докторат в австрийски университет, висше учебно заведение или акредитиран частен университет.
 • Могат да подадат заявление за „Rot-Weiß-Rot – Karte”, ако имат предложение за работа, което съответства на нивото на образованието им и при което те ще печелят регламентираната минимална заплата.
  Минимална заплата 2019: 2.349 евро бруто на месец.
 • Те не трябва да се класират по точкова система, отпада и процедурата за установяване на резерв на работна сила от страна на Публичните служби за пазара на труда (Аrbeitsmarktservicе).

Заявление за „Rot-Weiß-Rot – Karte” може да се подаде директно в Австрия по време на 12-месечния престой. Повече информация ще намерите в миграционния портал.

Възможности за работа по време на следването:

Студенти от страни не-членки на ЕС могат още по време на следването си да се сдобият с практически опит и да работят до 20 часа седмично.

В рамките на процедурата по издаване на разрешително за работа (заявлението се подава от работодателя) не се провежда процедура за установяване на наличната резервна работна сила. Така това съществено препятствие при издаването на разрешително за работа отпада.

„Rot-Weiß-Rot – Karte” дава възможност на международни специалисти и техните семейства да си изградят общ живот в Австрия.

Членове на семействата ] на собственици на „Rot-Weiß-Rot – Karte” респ. на синя карта на ЕС „EU Blue Card" могат да подадат заявление за така наречената „Rot-Weiß-Rot – Karte plus”. Това им дава възможност, също да се заселят в Австрия:

 • Имиграцията на членове на семействата не е лимитирана (няма квота).
 • Те имат незабавно свободен достъп до пазара на труда.
 • Трябва обаче още преди пристигането в страната да се докажат познания по немски на ниво А1 от Общата Европейска рамка за езикови познания (немски преди пристигането - „Deutsch vor Zuzug").
 • За членовете на семействата на специалисти с особено висока квалификация и на собственици на Синя карта на ЕС (Blaue Karte EU) изискването за немски преди пристигане („Deutsch vor Zuzug") не е валидно. Те не трябва да доказват предварително задължителни познания по немски.

Заявление за „Rot-Weiß-Rot – Karte” може да се подаде или при компетентното австрийско посолство респ. консулската служба в чужбина ] или директно в Австрия, особено когато има възможност за безвизово влизане в страната.

Информирайте се за конкретните стъпки за подаване на заявление.