Inhalt

NYA version av Arbitration and Mediation Rules 2021 från viac

Den 1 juli 2021 trädde en ny version av VIAC:s regler för skiljeförfarande och medling ("Vienna Rules 2021") samt helt ny uppsättning av  VIAC-regler för skiljedomsförfarande och medling vid investeringsprocesser  i kraft.

© VIAC 2021
© VIAC 2021
listen

I och med antagandet av Vienna Investment Arbitration Rules kan VIAC nu erbjuda särskilda förlikningsregler som tar hänsyn till investeringsförlikningsprocessens särdrag. En arbetsgrupp bestående av av medlemmmar i VIAC:s  styrelse och sekretariat sattes ihop enkom i syfte att utveckla dessa regler som ligger till grund för ett modernt och kostnadseffektivt sätt att lösa investeringskonflikter.

Även Vienna Rules of Arbitration and Mediation har aktualiserats. Omarbetningen tar hänsyn till den senaste marknadsutvecklingen och tar med den nya bilagan 6, sig an ett nytt affärsområde - arvstvister. Arbetsgruppen som ansvarade för utarbetningen av dessa tillägg bestod av representanter från VIAC:s styrelse  samt en nationell och internationell expertgrupp.

De nya VIAC-reglerna är tillämpliga på alla förfaranden fr.o.m. den 30 juni 2021.