Inhalt

Normen

Standard Content Module
Belangrijke eisen die worden gesteld aan producten, die in Oostenrijk op de markt komen, zijn via normen geregeld - evenals testmethodes die de naleving van deze eisen bewijzen. Hier kunt u informatie vinden over de, in Oostenrijk, geldende normen die voor het succes van uw export naar Oostenrijk belangrijk zijn.
listen

Normen zijn - simpel gezegd - "regels van de techniek", die algemeen erkende standaards voor producten en dienstverleningen vastleggen.

Ze regelen bijvoorbeeld:
 • Eisen aan producten
  om de bruikbaarheid, compatibilitiet, veiligheid en bescherming van gezondheid en milieu te garanderen.
 • Methode en handelswijze
  bijvoorbeeld over de deskundige uitvoering van werkzaamheden of de gunning van opdrachten
 • Test- en meetmethodes
  om de naleving van grenswaarden of eisen te kunnen aantonen
 • Begrippen
  om met behulp van uniforme terminologie de gesprekken tussen handelspartners en klanten of contrôlebureaus en overheidsinstanties gemakkelijker te maken

Normen
 • maken daarmee de vergelijking tussen producten en dienstverleningen gemakkelijker
 • zorgen voor doordachte plannings- en productieprocessen
 • verlichten routinewerkzaamheden
 • ruimen drempels uit de weg die de handel op nationaal, europees en internationaal vlak tegen kunnen houden en maken daarmee de toegang tot de markt gemakkelijker.

In principe zijn normen "gekwalificeerde aanbevelingen", geen wetten. Dat betekent dat hun gebruik op vrijwillige basis is;  maar wel voor de hand liggend.

In bijzondere gevallen kan de Oostenrijkse wetgever (federaal of deelstaat) normen of delen daarvan door een wet of verordening bindend verklaren. Dan is de naleving van deze normen verplicht. De naleving van normen kan echter ook tussen handelspartners in een contract worden vastgelegd.

De inhoud van de normen wordt door experts van het betreffende vakgebied in samenspraak en overeenstemming uitgewerkt. Hier brengen vakmensen hun kennis, hun interesses en hun ervaring mee en leggen daarmee vast wat "standaard" is. Elke norm wordt voor publicatie aan een openbaar proces onderworpen, waarbij een standpunt wordt ingenomen, om daarmee de bruikbaarheid in de praktijk en de acceptatie te garanderen. Details over de bases van het normalisatieproces kunt u vinden ophttp://www.on-norm.at/publish/index.php?id=home&L=1.

Hulp bij de naleving van wetten

Normen zijn op veel gebieden een belangrijke aanvulling op wettelijke voorschriften en ondersteunen producenten en exporteurs/importeurs bij de naleving van wettelijke randvoorwaarden. Dat geldt in het bijzonder voor Europese normen (EN) in Oostenrijk "ÖNORM EN". Deze worden in veel gevallen in opdracht van de Europese Commissie ontwikkeld, zodat producenten respectievelijk importeurs aan de fundamentele eisen van de Europese richtlijnen in de praktijk kunnen voldoen en er zeker van kunnen zijn dat hun product in omloop gebracht mag worden.
Want de Europese richtlijnenworden in Oostenrijk - net als in alle andere landen van de EU - in nationaal recht omgezet. Daarmee zijn (geharmoniseerde) Europese normen een instrument dat bij de naleving van wettelijke randvoorwaarden helpt. En dit is een basisvoorwaarde om goederen op de Oostenrijkse en daarmee op de Europese markt te kunnen introduceren. ("CE-kenmerk").

In normen zijn eisen aan producten en dienstverleningen vastgelegd, evenals testmethodes om de naleving van deze eisen aan te kunnen tonen. Daarmee is een grote mate aan (product-)veiligheid gegarandeerd - voor de consument evenals voor de producent of importeur; bijvoorbeeld bij schade of bij vragen over productaansprakelijkheid.

Welke normen zijn er

In Oostenrijk zijn op het ogenblik (stand juni 2007) meer dan 20.000 ÖNORMEN geldig. Meer dan 80% van deze normen zijn van Europese en internationale oorsprong. Dat betekend dat ze in alle EU en EFTA-landen gelijk zijn, waardoor veel technische handelsbarrières binnen de Europese Economische Ruimte (EER) uit de weg zijn geruimd.

Normen zijn er in bijna alle economische sectoren van de A van Akoestik tot de Z van Zwenkwiel. Een overzicht van de verschillende vakgebieden de de daarbij behorende normen vindt u op de website van het Oostenrijkse normalisatie-instituut (Österreichisches Normungsinstitut). Met deze link komt u op de 
Normalisatie-commissies en hun normen.

Waar kunt u normen krijgen

U kunt 24 uur per dag gratis op de online webshop van het Oostenrijkse normalisatie-instituut zoeken naar normen: http://www.on-norm.at/publish/index.php?id=home&L=1Vul in: zoekterm, nummer van het document, titel van het document of een deel er van (Search-Term, Documentnumber, Document Title or part of it).

U heeft de beschikking over zo'n 200.00 documenten en u kunt deze, tegen een vergoeding, in de volledige text krijgen.
Daarbij

 • diverse ÖNORMEN en ON-voorschriften (ONR)
 • alle Europese normen in duits en engels (EN)
 • alle internationale normen (ISO, IEC)
 • evenals een reeks buitenlandse normen(bijvoorbeeld DIN - eveneens in duits en engels)

Meer informatie vindt u ophttp://www.on-norm.at/publish/index.php?id=home&L=1 of richt u zich tot:

Het Oostenrijkse normalisatie-instituut (Österreichisches Normungsinstitut) (ON) is verantwoordelijk voor normalisatie in Oostenrijk. Het heeft de wettelijke opdracht (Normengesetz 1971) om de infrastructuur en de organisatie die bedoeld zijn voor de uitvoering van de normalisatie-werkzaamheden op te zetten.

Nomen worden echter niet gemaakt door het ON, maar door de ca. 5.500 experts die in de ca. 200 ON-commissies meewerken. Zij komen uit de sectoren economie, bestuur en wetenschap, uit contrôlebureaus evenals consumentenorganisaties en werken de inhoud van de normen uit naar internationaal erkende principes. Details over de medewerking in een ON-commissie kunt u vinden op http://www.on-norm.at/publish/index.php?id=home&L=1.

De commissie-managers van het ON
 • zijn verantwoordelijk voor de soepele verloop van de werkzaamheden van ON-commissies (ON-Ks) en werkgroepen (AGs)
 • coördineren de medewerking van Oostenrijkse experts in de technische commissies (TCs) van de Europese respectievelijk internationale normalisatie-organisaties
 • staan in permanent contact met de coöperatie-partners in alle landen van de wereld

De links naar normalisatie-organisaties kunt u vinden op http://www.on-norm.at/publish/index.php?id=home&L=1. Uw contactpersoon is

ON Standards


Dipl.-Ing. Dr. Karl Grün

Heinestraße 38
1020 Wien
Österreich

+43 1 213 00-714
+43 1 213 00-722
karl.gruen@on-norm.at
http://www.on-norm.at/publish/norm_ansprechpartner.html

Normalisatie is een dynamisch proces. Nieuwe normen worden in overeenstemming met de behoefte van de economie, de bestuursorganen of de maatschappij ontwikkeld. Normen die reeds bestaan worden regelmatig op hun actualiteit gecontroleerd en bij behoefte aan de stand van de techniek aangepast.

Daarom is het belangrijk om precies te weten welke normen respectievelijk welke edities er op het ogenblik geldig zijn. Het ON biedt daarvoor verschillende informatiemogelijkheden; naast de ON online-shop staan er abonnementen voor verschillende vakgebieden, update-services en online-systemen voor normalisatie-management ter beschikking. Bovendien biedt het ON speciaal geselecteerde vakliteratuur en software aan, die het gebruik van de normen gemakkelijker maken.

Uw contactpersoon is:

Normen leggen kwaliteitseisen vast voor producten en dienstverleningen, zij regelen ontwikkelingen en processen en leggen testmethodes vast. Om het voor de producent en de aanbieder mogelijk te maken geloofwaardig te bewijzen dat zijn product/dienstverlening aan alle eisen van een norm voldoet, bestaat de mogelijkheid tot certificering.

Het Oostenrijks normalisatie-instituut (ON) biedt de mogelijkheid tot certificering van de normconformiteit van producten, bijvoorbeeld het systeem „ÖNORM ... geprüft“ (volgens "ÖNORM .... getest). Verdere conformiteitssymbolen zijn: ON Certified Product, ON Certified Service, ON Certified Person, Keymark, CENCER. Verder is het ON als deskundig orgaan benoemd met de bevoegdheid om de EU-conformiteitsscertificaten evenals de certificaten van de interne productcontrole als voorwaarde voor de CE-aanduiding van bouwproducten uit te geven. Indien u interesse heeft, kunt u zich wenden tot:

ON CERT


Dipl.-Ing. Wolfgang Höhnl

Heinestraße 38
1020 Wien
Österreich

+43 1 213 00-524
+43 1 213 00-520
wolfgang.hoehnl@on-norm.at
http://www.on-norm.at/publish/kontakt_on_cert.html


listen

Auteur: Dr. Johannes Stern
Bron: Austrian Standards Institute © Austrian Standards International