Inhalt

Разпоредби за внос

Standard Content Module
В Австрия важат разпоредбите за опаковането и  вноса, както и митническата система на Европейския съюз. Тези разпоредби на ЕС са принципно либерални. Ще Ви покажем в прегледен обзор, какво трябва да вземете под внимание при това.  
listen

Опаковките на хранителните продукти, виното, текстилните изделия и химикалите и за други продукти трябва да отговарят на разпоредбите за маркировката и опаковането.

Знакът CE

Знакът CE удостоверява съответствието с основните стандарти за безопасност на ЕС за следните стоки:

 • Машини
 • Строителни материали
 • Телекомуникационни съоръжения
 • Медицински уреди
 • Спортни стоки
 • Играчки
 • Експлозивни вещества

Маркировката със знака CE може да се получи от производителя или неговия вносител в ЕС. С обозначените със знака CE продукти може да се търгува свободно и те могат да бъдат продавани свободно във всички държави от Европейското икономическо пространство, без в страната по местоназначението да е необходима по-нататъшна проверка на продукта.

Австрийски митнически разпоредби

С присъединяването си към ЕС Австрия приема разпоредбите за внос и митническата система на Европейската общност. В рамките на европейския вътрешен пазар няма мита. Като митнически съюз ЕС има общо външно мито.

Митнически тарифи

Средното вносно мито на ЕС възлиза на около 4 %. Приблизително 60 % от всички стоки обаче могат да бъдат внасяни в ЕС без заплащането на мита. Австрийската митническа тарифа е базирана на TARIC, интегрираната тарифа на ЕС. Митата могат да бъдат определени от ЕС, ако внасяните продукти не са произведени в ЕС.

Преференциални мита

Общата система за преференции (Generalized System of Preferences - GSP) определя условията за преференциалните мита за вноса от развиващите се страни. Допълнително съществуват редица специални международни споразумения между страните-членки на ЕС и развиващите се страни. За да могат да бъдат използвани тези преференциални мита, следва да бъде представен сертификат за произхода на стоката.

Информации

Обща информация за митническите разпоредби можете да получите тук:

Bundesministerium für Finanzen


(Федерално министерство на финансите)

Johannesgasse 5
1010 Vienna
Austria

+43 1 51433-0
https://www.bmf.gv.at/en/

Zentrale Auskunftstelle der österreichischen Zollverwaltung / Zollamt Klagenfurt Villach


(Централна информационна служба на австрийските митници/митница Клагенфурт Вилах)

Ackerweg 19
9500 Villach
Austria

+43 50 233 740
+43 50 233-5964053
zollinfo@bmf.gv.at
https://www.bmf.gv.at/en/topics/customs.html

Специални сведения за митническите режими дава: Competence Center Zoll

Информации за митническите разпоредби и разпоредбите за внос на ЕС:

Мостри

Възможен е безмитният внос на мостри без комерсиална стойност. При това може да е необходимо съответно обозначение или обезценка. За временен внос в Австрия може да се използва Carnet ATA.

Разпоредбите за внос на ЕС са принципно либерални. Съществуват разбира се и някои изключения и ограничения:

 • Импортни квоти
 • Антидъмпингови мита
 • Ембарго на ОН

При определени продукти има специални разпоредби като например

 • Текстилни изделия
 • Желязо и стомана
 • Селскостопански продукти
 • Военни материали
 • Така наречените стоки втора употреба
   

както и в търговията с Китай.

Информации за импортните квоти и разрешенията за внос можете да получите при:

Федерално министерство за дигитализация и икономически отношенияStubenring 1
1011 Vienna
Austria

+43 1 71100 0
+43 1 71100 8386
service@bmdw.gv.at
https://www.bmdw.gv.at/en.html

Разрешения за внос за селскостопански стоки

За някои селскостопански продукти са необходими разрешения за внос. Тези стоки са определени в каталог на стоките. Освен това при опаковането и етикетирането следва да бъдат съблюдавани специални разпоредби.

Разрешенията се издават от:

Agrarmarkt Austria - AMADresdner Straße 70
1200 Vienna
Austria

+43 1 33151 0
office@ama.gv.at
https://www.ama.at/

Митническа декларация

За да могат стоките от страни извън ЕС да циркулират свободно в Австрия, а заедно с това и на пазара на ЕС, следва да бъде издадена митническа декларация. Декларантът трябва да има постоянно местожителство в общността. Митническата декларация следва да бъде представена в митническата служба, в която стоките ще бъдат представени или са били представени. 

Изключения:

 • Транзитни стоки или стоки, представляващи временен внос
 • Доставки, чиято обща стойност не надвишава статистическия праг от 1.000 евро

Други документи

За прекарването на стоки от страни извън ЕС към Австрия следва да бъдат представени и други документи.

Търговска фактура

Търговската фактура по правило се състои от цялостно описание на импортираните стоки:

 • Тегло
 • Размери
 • Количество

и от данни:

 • за страната по произхода
 • за спедитора
 • за получателя и
 • за страната-износител.

Две копия от търговската фактура трябва да бъдат представени на митническата служба заедно с въздушната или стандартната товарителница. 

Сертификат за произход на стоката

При стоки, за които се предоставят преференциални мита, е необходим сертификат за произход на стоката. За текстилните изделия съществуват допълнителни информационни разпоредби. За някои стоки може да е необходимо удостоверение за неналичието на преференциалност.

Специални разпоредби

При вноса на определени продукти трябва да бъдат представяни разрешителни и различни удостоверения като фитосанитарни сертификати за растенията и ветеринарните сертификати за животните. Не могат да бъдат импортирани застрашени животински видове. Транспортът на живи животни подлежи на специални разпоредби.

listen

Последна актуализация : 11. февруари 2021