Inhalt

Продажби и транспорт

Standard Content Module
За реализацията на Вашите продажби в Австрия се предлагат множество пътища за пласмент от традиционната вносна търговия до вносната индустрия. За транспорта има на разположение отлична инфраструктура.
listen

За вноса на стоки в Австрия има много отворени пътища:

 • Традиционна вносна търговия
 • Търговия на едро
 • Директна вносна търговия на дребно
 • Търговски обединения за закупуване на стоки на кооперациите
 • Директна вносна индустрия
 • Собствени клонове на фирмите
 • Пласмент чрез търговски представители

Продажби чрез вносители, търгуващи на едро

Продажбите чрез вносители, търгуващи на едро, е най-разпространеният метод за внос на стоки в Австрия. Много от тези търговци работят и в областта на експорта. Някои вносители импортират стоки от целия свят. Други се специализират в различни региони или страни.

Внос на стоки чрез търговци на дребно, промишлени предприятия и производители

Съгласно австрийския бизнес кодекс вносът на стоки е позволен и за търговците на дребно. Големи вериги, фирми за каталожна търговия и универсални магазини са същевременно важни вносители, особено от страните отвъд океана. Някои промишлени предприятия и дребни производители също работят както като търговци, така и като вносители.

Внос на стоки от презокеанските държави

Заради относително малкия пазар и сравнително минималните нужни количества вносът на стоки от презокеанските държави често не се осъществява директно, а чрез вносител в друга европейска държава, най-често в Германия.

Търсене на представител

Търсите търговски представител в Австрия? На уеб страницата на Федерален гремиум на търговските агентина Ваше разположение има онлайн база данни. Можете да търсите по браншове или да публикувате онлайн обява. Възможности за реклама има в излизащото всяко тримесечие списание „Контакт“ (CONTACT) , което се разпространява сред всички търговски агенти в Австрия (на немски език).

Моля обърнете се към: 

Bundesgremium der Handelsagenten


(Федерален гремиум на търговските агенти)

Wiedner Hauptstraße 63
1045 Wien
Austria

+43 5 90900 3200
+43 5 90900 287
handel5@wko.at
http://www.commercial-agent.at/

Право на представителство

Искате да работите със самостоятелен представител? Предпоставките за това са добри, тъй като съвместната работа с търговски представители е широко разпространена в Австрия. Австрийският Закон за търговското представителство е приел разпоредбите на ЕС в тази област.

Правни основания - Договор за представителство

За съвместната си работа с представител би трябвало да сключите договор за представителство. В него би следвало да бъдат уредени точно правата и задълженията на фирмата и на представителя. В австрийския Закон за търговското представителство са уредени минималните изисквания за един представител като например прекратяване на договора и претенции за обезщетение.

След прекратяването на деловото отношение принципно търговският представител е свободен да поема представителството на конкурентна фирма. Това право не може да бъде ограничено.

Договорите за представителство по правило са със срок между една и пет години. Прекратяването на договора е свързано със срока на договора. В извънредни случаи като например злоупотреба с доверието, измама или нарушение на договора е възможно и предсрочно прекратяване на договора.

На уеб страницата на Федералната комисия за търговски агенти ще откриете образец на договор за представителство Договор за представителство (образец / Mustervertrag)и информация за ЕС и австрийското право на представителство.

Поради централното си положение Австрия е важна транзитна страна. В транзитния и националния транспорт водещата роля заема транспортът с товарни автомобили . Приблизително 30 % от всички стоки се транспортират по релсов път. Това е видимо над средната стойност за ЕС.

Шосеен транспорт на стоките

Австрия разполага с добре развита пътна мрежа с дължина над 125.000 км. Магистралите и скоростните магистрали са с обща дължина 2.200 км.

Моля вземете под внимание:

 • За товарните автомобили, с изключение на бързо развалящите се стоки, важи забраната за пътуване през нощта и през уикенда.
 • За всички превозни средства с тегло над 3,5 тона се събира пътна такса в зависимост от изминатите километри улична такса на база километри.
 • Ограничението на скоростта за товарни автомобили с тегло над 3,5 тона в затворените селища възлиза на 50 km/h, по шосетата извън населените места - 70 km/h и по магистралите - 80 km/h.
 • Австрия е член на Конвенция ТИР (Carnet TIR) и на международната конвенция за временен внос на стоки посредством Carnet ATA.

Железопътен транспорт

Австрия разполага с железопътна мрежа с обща дължина над 5.600 км. Най-големите предложители на железопътен транспорт на стоките са Österreichische Bundesbahnen AG (Aвстрийски федерални железници), както и Rail Cargo Austria AG.

Транспорт на стоките с кораб

Австрия е вътрешна държава и транспортът по вода се концентрира върху най-важното водно шосе - река Дунав. Каналът Рейн-Майн-Дунав позволява транспортирането на стоки с кораб от Северно море чак до Черно море.

Адреси с координатите на предложители за транспорт на стоките можете да откриете на уеб страницата на Стопанска камара Австрия/Професионален съюз за корабоплаване.

Въздушен транспорт

По въздушен път се транспортират само около 0,3 % (състояние: 2012 г.) от целия обем на транспортираните стоки в Австрия. Летищата предлагат всички възможности за извършването на въздушен транспорт.

listen

Последна актуализация : 10. февруари 2021