Inhalt

Норми и стандарти

Standard Content Module
Важните изисквания за продуктите, идващи на австрийския пазар, са регламентирани в различни стандарти и норми – както и методите за изпитване, чрез които може да се докаже спазването на тези изисквания. Тук ще намерите информация за валидните в Австрия норми и стандарти, които са важни за успешната реализация на експортираните от Вас в Австрия стоки и услуги.
listen

Нормите са – казано просто – „правила на техниката“, определящи общопризнатите стандарти за продуктите и услугите. 

Те регламентират например
 • изискванията към продуктите
  за да се гарантира годността за употреба, съвместимостта, безопасността, защитата на здравето и опазването на околната среда
 • методите и процесите на работа
  например за компетентното изпълнение на работите или възлагането на поръчки
 • методите за изпитвания и измервателните методи
  за да може да се докаже спазването на граничните стойности или на изискванията
 • понятията
  за да може с една единна терминология да се улесни разбирането между търговските партньори, с клиентите, изпитвателните служби и институциите.

Нормите
 • улесняват възможността за сравнение на продуктите и услугите
 • се грижат за рационалните процеси на планиране и производствени процеси
 • облекчават рутинните работи
 • отстраняват търговските пречки – на национално, европейско и международно ниво
 • и с това облекчават достъпа до пазара.

По принцип нормите са „квалифицирани препоръки”, не закони. Това означава, че тяхното приложение е на доброволна основа, но е логично.

В особени случаи австрийският законодател (федералната държава или федералните провинции) може чрез закон или разпоредба да обяви някои норми или части от тях за задължителни. Тогава спазването на тези норми и стандарти е задължително. Спазването на нормите обаче може да бъде фиксирано чрез договори и между търговските партньори.

Съдържанието на нормите се изготвя от експерти от съответната специализирана област в диалог и с консенсус. Тук специалистите внасят своите знания, интереси и опита си и така дефинират, какво е „стандарт”. Преди своята публикация всяка норма подлежи на публично обсъждане, за да се гарантира пригодността й в практиката и приемането й. Подробности за основите на процеса на стандартизация ще откриете на адрес  www.on-norm.at/publish/norm_grundlagen.html.

Помощ при спазването на законите

В много области нормите са важно допълнение на законовите разпоредби и подпомагат производителите и износителите/ вносителите при спазване на правните рамкови условия. Това важи особено за Европейските норми (EN) – в Австрия "ÖNORM EN". В много случаи те се разработват по поръчение на Европейската комисия, за да могат производителите респ. вносителите да изпълняват основните изисквания на Европейските директиви в практиката и да гарантират, че техният продукт може да бъде пуснат в обращение.

Тъй като  Европейските директиви се превръщат в национално право в Австрия, както и във всички други страни-членки с ЕС. (Хармонизираните) европейски норми следователно са инструмент, който помага при спазването на правните рамкови условия. И това е една от основните предпоставки за това стоките да могат да се внасят на австрийския, а заедно с това и на европейския пазар („СЕ маркировка”).

Нормите дават сигурност

В нормите са определени изискванията към продуктите и услугите, както и методите за изпитване за доказването на спазването на тези изисквания. Така е в голяма степен се гарантира сигурността (на продукта) – за крайния потребител, както и за производителя или вносителя; евентуално в случаи на щети или при въпроси за отговорността на производителя за вреди, причинени на потребителите от недостатъци на продукцията.

Какви норми и стандарти има

Понастоящем (състояние юни 2007 г.) в Австрия са в сила повече от 20.000 ÖNORMEN . Повече от 80 % от тези норми са с европейски и международен произход. Това означава, че са идентични във всички държави от ЕС и ЕАСТ, с което в рамките на Европейското икономическо пространство ЕИО са отстранени много технически търговски бариери.

Има норми и стандарти за почти всички икономически области от А като „акустика” до Ц като „цимент”. Един общ преглед на всички специализирани области с принадлежащите към тях валидни норми и стандарти ще намерите на уеб страницата на Австрийския институт за стандартизация. С този линк ще достигнете до  Комисиите по стандартизация и техните стандарти и норми.

Къде можете да намерите нормите и стандартите

Денонощно можете са търсите норми и стандарти безплатно онлайн в webshop -а на Австрийския институт за стандартизация:  www.on-norm.at/shop.  В полето за търсене въведете търсеното понятие, номера на документа, заглавието на документа или част от него.

На разположение са около 200.000 документа и могат да бъдат получени като пълен текст срещу възстановяване на разходите. Сред тях са:

 • всички ÖNORMEN и правила на Австрийския институт за стандартизация (ONR)
 • всички Европейски норми и стандарти на немски и английски език (EN)
 • всички Международни норми и стандарти (ISO, IEC)
 • както и редица чуждестранни норми и стандарти (например DIN – също на немски и английски език).

Допълнителна информация ще откриете на адрес: www.on-norm.at/publish/export_recherche.html или бихте могли да се обърнете към:

Австрийски институт за стандартизация (ON Österreichisches Normungsinstitut)


Sales & Service

Heinestraße 38
1020 Wien
Österreich

+43 1 213 00-805
+43 1 213 00-818
sales@on-norm.at
http://www.on-norm.at/publish/on_sales_service.html


За работата по стандартизацията в Австрия отговаря   Австрийският институт за стандартизация .  Той има законова поръчка (Закон за нормите и стандартите от 1971 г.) да предостави инфраструктурата и организацията за извършване на работата по стандартизацията. 

Нормите и стандартите обаче не се изготвят от Австрийския институт за стандартизация (ON), а от около 5.500 експерти, сътрудничещи в около 200-те комитета на Австрийския институт за стандартизация. Те са специалисти в области като икономиката, администрацията, науката, от службите за изпитване, както и от организациите на потребителите и изработват съдържанията на нормите и стандартите в съответствие с международно признати принципи. Подробности за сътрудничеството към определен комитет към Австрийския институт за стандартизация ще откриете на адрес:
www.on-norm.at/publish/mitarbeit_in_komitee.html .

Ръководителите на комитетите към Австрийския институт за стандартизация
 • са отговорни за безпрепятственото протичане на процеса на работа на комитетите на Австрийския институт за стандартизация и на работните групи
 • координират сътрудничеството на австрийските експерти в Техническите комитети на Европейските респ. Международните организации за стандартизация
 • и се намират в постоянен контакт с кооперационните си партньори във всички страни по света.

Линкове към организациите за стандартизация ще намерите на адрес:  http://www.on-norm.at/publish/normung_links.html.  Ваше лице за контакти е

Австрийски институт за стандартизация - Стандарти (ON Österreichisches Normungsinstitut)


Дипл. инж. д-р Карл Грюн

Heinestraße 38
1020 Wien
Österreich

+43 1 213 00-714
+43 1 213 00-722
karl.gruen@on-norm.at
http://www.on-norm.at/publish/norm_ansprechpartner.html

Стандартизацията е динамичен процес. Новите норми и стандарти се разработват в съответствие с нуждите на икономиката, администрацията и обществото. Редовно се контролира актуалността на съществуващите норми и стандарти и при необходимост те се актуализират в съответствие със състоянието на техниката.

Ето защо е важно да се знае точно, кои норми и стандарти респ. кои издания са валидни в момента. За тази цел Австрийският институт за стандартизация предлага различни възможности за информация: Наред с онлайн магазина на Австрийския институт за стандартизация (ON Onlineshop) има на разположение и абонаменти в различните специализирани области, Update Services и онлайн системи за управление във връзка с нормите и стандартите (Online - Normenmanagementsysteme). Освен това Австрийският институт за стандартизация предлага подбрана специализирана литература и софтуер, улесняващи приложението на нормите и стандартите.

Ваш партньор за контакти е:

Австрийски институт за стандартизация (ON Österreichisches Normungsinstitut)


Sales & Service

Heinestraße 38
1020 Wien
Österreich

+43 1 213 00-805
+43 1 213 00-818
sales@on-norm.at
http://www.on-norm.at/publish/on_sales_service.html


Нормите и стандартите дефинират изискванията за качество на продуктите и услугите, регламентират процесите и определят методите за изпитване. За да може всеки производител или предложител да докаже убедително, че неговият продукт / неговата услуга изпълнява всички изисквания на дадена норма, е налице възможността за сертифициране на продуктите и услугите.

Австрийският институт за стандартизация предоставя  Възможността за сертификация на съответствието на продуктите с определена норма, например системата „изпитано съгласно ÖNORM“ („ÖNORM ... geprüft“). Други знаци за съответствие на Австрийския институт за стандартизация са : ON Certified Product, ON Certified Service, ON Certified Person, Keymark, CENCER.

Освен това Австрийският институт за стандартизация е компетентната служба, оправомощена да издава ЕС Сертификати за съответствие, както и сертификати за собствен заводски производствен контрол като предпоставка за СЕ маркировката на продуктите. Ако проявявате интерес, се обърнете моля към

Австрийски институт за стандартизация (Österreichisches Normungsinstitut) – Сертификация (ON CERT)


Дипл. инж. Волфганг Хьонл

Heinestraße 38
1020 Wien
Österreich

+43 1 213 00-524
+43 1 213 00-520
wolfgang.hoehnl@on-norm.at
http://www.on-norm.at/publish/kontakt_on_cert.html


listen

Автор: Dr. Johannes Stern
Източник: Austrian Standards Institute © Austrian Standards International