Inhalt

Условия 

Standard Content Module
Гарантиране на условия за безпроблемното протичане на търговските сделки: Информираме Ви за общоприетото в Австрия изготвяне на договори, ценообразуването и условията на плащане. 
listen

В една оферта до австрийски купувач би следвало да посочите следните сведения: 

 • Точно описание на стоката
 • Цена вкл. отстъпка в евро или щатски долари
 • Условия на доставката съгласно Incoterms
 • Илюстрирани рекламни брошури
 • Мострите на продуктите са общоприети при стоките за широко потребление
 • Срок за доставка
 • Максимални количества за доставка
 • Срок на валидност на офертата

 
Офертата трябва да е изготвена на немски или английски език.

Изготвянето на цените може да се осъществи както в евро, така и в щатски долари. Често се предлагат стоки DDP (Delivery Duty Paid) или DDU (Delivery Duty Unpaid) или CIF (Cost Insurance Freight). Съветваме Ви да използвате INCOTERMS. 

Потвърждение

След извършването на поръчката австрийските фирми очакват потвърждение на поръчката от страна на доставчика. В случай че в поръчката бъдат променени някои условия на офертата, доставчикът трябва да ги потвърди изрично. 

Договор

Договорите с австрийския купувач могат да бъдат сключвани много свободно по форма и съдържание. Ограничения по отношение на съдържанието при договорите има преди всичко за защита на потребителите.

Форма

Договорите могат да бъдат сключвани писмено и устно, съществено е волеизявлението. При сключването на договори обаче се препоръчва писмената форма.

Преминаване на собствеността и условия за доставка

При закупуването респ. продажбата на стоки преминаването на собствеността не се осъществява с подписването на договора, а с предаването на стоката на купувача или например на превозвача. За уреждането на условията за доставка се препоръчва използването на  Incoterms.

Плащанията се извършват в рамките на либералните валутни разпоредби по банков път или по пощата. Не съществуват ограничения. Сроковете за плащане по правило се договарят индивидуално и са различни в зависимост от съответния бранш.

 Като ориентировъчна стойност могат да бъдат разгледани следните срокове за плащанията:  

 • В рамките на десет дни от деня на издаване на фактурата с отстъпка от цената при плащане в брой
 • В рамките на 30 дни от деня на подписване на фактурата нето

Често от доставчика се очаква потвърждение на възложената поръчка. Често се договаря правото на запазване на собствеността. Това означава, че до цялостното й заплащане стоката остава собственост на продавача.

За обезпечаването на Вашите вземания на Ваше разположение има множество инструменти за обезпечаване на вземанията. Запазването на собствеността е широко разпространено и на първо място служи за обезпечаване на вземането на покупната цена на продавача по отношение на купувача. 

Запазване на собствеността

При запазването на собствеността продавачът остава собственик на стоката до цялостното й заплащане. Запазването на собствеността може да бъде договорено формално, настойчиво се препоръчва обаче писмената форма. В случай на несъстоятелност продавачът има правото да получи обратно стоката, обезпечена с уговорката за запазване на собствеността.

Други възможности за обезпечаване на вземанията

Други често използвани правни форми на обезпечаване на вземанията са:

 • Обезпечения (залог)
 • Изявления за поемане на гаранция
 • Банкови гаранции
 • Прехвърляния на правни претенции (цесия)
 • Ипотеки.

Incoterms са стандартизирани клаузи за доставка, които трябва да подпомагат лесното и единното  извършване на покупко-продажбите и транспортиранията на стоките навсякъде по света. Те са изготвени, издадени и усъвършенствани от International Chamber of Commerce (ICC) с главно седалище в Париж.

В отношението продавач - купувач  Incoterms уреждат най-вече въпросите, свързани с това, кой да организира транспорта, кой да заплаща разноските за това и кой да поема риска, ако по време на транспорта нещо се обърка. Чрез споразумението те стават съставна част от Вашия цялостен договор за износ респ. внос и поради тази причина следва да хармонират с всички други юридически клаузи на Вашия договор.

Incoterms улесняват извънредно международната търговия и помагат на бизнесмените от различни страни да говорят "на единен език". Към най-известните Incoterms принадлежат EXW (Ex Works), CIF (Cost Insurance and Freight) или например DDU (Delivered Duty Unpaid). Най-актуалната версия е от 2010 г. Най-актуал на версия на Incoterms .

Повече информации за Incoterms можете да откриете на интернет страницата на ICC Austriaили на английски език на страница www.iccwbo.org/

listen