Inhalt

LagSTIFTNING

Standard Content Module

Det österrikiska rättssystemet följer den s.k. maktdelningsprincipen där lagstiftning, jurisdiktion och administration är åtskilda. När Österrike gick med i Europeiska unionen antog landet EU: s regelverk. Här hittar du en översikt över de rättsområden som är viktiga för dig som exportör samt information om domstolssystemet.

listen

I denna artikel finner du basfakta om österrikisk avtalsrätt, äganderättsförbehåll och andra typer av säkerheter. I texten hittar du även information om växlar och checkar.

GRUNDEN FÖR ÖSTERRIKISK AVTALSRÄTT 

Bestämmelserna om avtalsrätt regleras i den österrikiska allmänna civillagen (ABGB) och i företagslagen (UGB) som trädde i kraft den 1 januari 2007. UGB innehåller relevanta bestämmelser för alla företagstransaktioner.

Avtalsfrihet

Österrikisk avtalsrätt bygger på principen om avtalsfrihet. Avtalsparterna kan därför fritt reglera sina avtalsförhållanden, förutsatt att avtalsbestämmelserna inte är omoraliska eller olagliga. Med ett avtal menas ett anbud och en accept. Dessa är i princip inte bundna till ett formellt format. Enligt österrikisk lag är muntliga överenskommelser och - under vissa förutsättningar - även avtal genom en tyst överenskommelse bindande.

Det finns dock några undantag från denna formfrihet, till exempel när det gäller avtal om säkerhetsdepositioner, försäkringsavtal och vissa avtal som faller under konsumentskyddet. Dessa kontrakt måste vara skriftliga för att träda i kraft. Ännu strängare formkrav gäller för notariella handlingar. En notariell handling krävs framför allt när man bildar företag samt vid överlåtelse av aktier i ett GmbH (bolagsform motsvarande svenska AB).

Allmänna villkor

Affärstransaktioner utförs vanligtvis enligt de allmänna villkoren för en av de avtalsslutande parterna. Enligt österrikisk lag får de allmänna villkoren inte vara till oproportionell nackdel för den andre avtalspartnern och gäller endast om avtalspartnern har godkänt de allmänna villkoren. 

ÄGANDERÄTTSFÖRBEHÅLL OCH ANDRA SÄKERHETER  
Enligt österrikisk lag måste säkerheter offentliggöras. Inteckningar i samband med lös eller fast egendom (fastigheter) måste uppfylla vissa publicitetskriterier. När det gäller lös egendom är det tillräckligt att säkerhetsobjektet övergår till borgenären. En registrering i fastighetsregistret krävs för att garantera säkerhetsrättigheterna för fastigheter. Säkerhetsrättigheterna kan inte träda i kraft om publicitetskraven inte uppfylls.


Äganderättsförbehåll  

Äganderättsförbehållet är ett undantag från regeln om att säkerheteten endast träder i kraft vid publicitet. Med äganderättsförbehåll menas ett avtal(uttryckligt eller tyst) med en överenskommelse om att ägandet av det sålda föremålet endast kommer att överföras från säljaren till köparen när hela köpeskillingen har betalats. Om köparen försummar betalningen kan säljaren kräva att köparen returnerar produkten. I händelse av köparens konkurs har säljaren rätt att ta tillbaka den sålda produkten.

Äganderättsförbehållet i affärstransaktioner föreskriver vanligtvis att köparen får sälja föremålet även om han inte står som ägare till varorna på grund av äganderättsförbehållet. För att skydda säljarens rättigheter, tilldelar köparen vanligtvis sina fordringar från återförsäljningen av produkten till säljaren. I det här fallet talar man om ett utökat äganderättsförbehåll. 

Andra säkerheter

Panträtt (inteckningar), säkerhetsöverlåtelser, säkerhetsuppdrag, borgen, bankgarantier och stödbrev är exempel på andra typer av säkringsinstrument.

Växlar och checkar 
Växlar är ett populärt säkerhetsmedel i Österrike och de har också en finansieringsfunktion i form av diskontering. Den rättsliga grunden utgörs av lagen om växling, som till stor del följer bestämmelserna i Genèvekonventionen om växling 1930. Lagen skiljer mellan den dragna växeln och den egna växeln. När en växel dras instruerar utställaren trassaten att göra betalningen till remittenten. Tomma växlar, som endast undertecknas av gäldenären, är också erkända enligt österrikisk lag. Växeln kan sedan kompletteras av mottagaren i enlighet med bestämmelserna i det underliggande säkerhetsavtalet.

En invändning att växeln har använts i strid med säkerhetsavtalet kan inte göras mot en tredje part i god tro. En ändring skapar ett betalningsanspråk som är fristående från den underliggande transaktionen. Vid en överlåtelse kan invändningar mot den underliggande transaktionen endast göras i mycket begränsad omfattning. Dessa rättsliga ramvillkor har lett till att växeln ofta används som finansieringsinstrument och säkerhetsmedel.

Bankchecker har dock aldrig fått samma betydelse som i de angloamerikanska länderna.


Läs mer om den liberala österrikiska valutakontrollen och den moms som ska betalas i Österrike i stycket nedan.

VALUTAKONTROLL 

Österrike har en mycket liberal valutakontroll. Den österrikiska valutakontrollen baseras på EU-regler och den österrikiska valutalagen från 2004. Den Österrikiska centralbanken (OeNB) ansvarar för valutakontrollen i Österrike. Principen om fri rörlighet för kapital gäller inom EU. Det finns inga rättsliga begränsningar för betalningar och kapitalrörelser mellan Österrike och de andra EU-länderna.

Även för valutatransaktioner med länder utanför EU finns det, med några få undantag, inga begränsningar för betalningar baserade på utrikeshandel, investeringar eller andra transaktioner, liksom på export av kapital, utdelning, vinst eller annan inkomst. Utländska företag har obegränsad tillgång till den österrikiska kapitalmarknaden. I vissa fall måste dock rapporteringsskyldigheter för valutatransaktioner vid OeNB följas, främst för statistiska ändamål.

För mer information vänligen kontakta:

Oesterreichische Nationalbank


(Österrikes Centralbank)


Otto Wagner Platz 3
1090 Wien
Österrike 

+43 1 40420 0
+43 1 40420 042399
https://www.oenb.at

MERVÄRDESSKATT

Momsen är en konsumtionsskatt och standardskattesatsen i Österrike är 20 %. En reducerad skattesats på 10 % används för att beskatta tjänster inom kultursektorn, persontransporter, lägenheter och jordbruksprodukter.

Moms tas ut på alla leveranser eller tjänster i normala affärsverksamheter. Det gäller också som en förvärvsskatt för leveranser från andra EU-länder. Hela skattebördan bärs i slutändan av slutkonsumenten. Skattskyldigheten gäller dock förtagaren, som i sin tur kan dra av ingående skatt. Återbetalning av förvärvsskatten (importomsättning) är också möjlig för leveranser från andra EU-länder. För inköp av fordon med färre än nio platser utgår dock ingen ersättning.

För att få förvärvsskatten (importskatt) återbetalad måste den utländske företagaren utfärda en faktura som uppfyller kriterierna i den österrikiska lagen om moms (UStG). Skatten tas ut på basis av den årliga försäljningen. Företagare är dock skyldiga att göra månatliga förskottsbetalningar. Regleringen av mervärdesskatten inom EU är preliminär. Vid företagstransaktioner baseras skatteskulden på principen om destinationsland. De är de lokala skattesatserna som gäller. Ingen moms måste då betalas i ursprungslandet. Export från Österrike är i allmänhet undantagen från moms.

Ytterligare information om österrikiska regler kring moms finns på  Österrikiska finansdepartementets webbplats.

Enligt den österrikiska utlänningslagen måste en utländsk arbetsgivare från ett land utanför EU ansöka om utstationeringstillstånd om han skickar sina medarbetare till Österrike för montagearbeten. Den österrikiska lönenivån måste beaktas liksom arbetsförhållandena. Monteringsprojektet får inte överstiga sex månader. Utstationeringen får inte vara längre än fyra månader. Varje ny typ av arbete kräver ett separat arbetstillstånd. Vissa begränsningar finns inom byggbranschen. Här krävs t.ex. alltid ett arbetstillstånd. Utstationeringstillstånd och arbetstillstånd utfärdas av  Arbetsförmedlingens (AMS) regionala kontor.

De nämnda begränsningarna gäller inte EU-medborgare, med undantag för kroatiska medborgare. De behöver ett EU-utstationeringstillstånd i enlighet med avsnitt 18 (12) AuslBG fram till den 30 juni 2020.

Utstationering av en anställd, oavsett nationalitet, måste rapporteras till finansdepartementets samordningskontor senast en vecka innan arbetet påbörjas. Denna myndighet kontrollerar att det inte förekommer några olagliga anställningar. 

I det här stycket får du en inblick i e-handelslagens huvudfunktioner och information om den rättsliga grunden för österrikiska handelsagenter.

E-HANDEL

Den österrikiska e-handelslagen, med vilken Europeiska unionens (EU) e-handelsdirektiv infördes, reglerar den rättsliga ramen för elektroniska affärstransaktioner. Rösttelefoni, fax och dataöverföring via telex omfattas inte av lagen. Dessa kommunikationsmedel omfattas av bestämmelserna om distansavtal i den österrikiska konsumentskyddslagen (KSchG).

Principen om ursprungslandet

I enlighet med bestämmelserna i e-handelsdirektivet och den österrikiska e-handelslagen tillämpas principen om ursprungsland: Leverantören omfattas av de regler som gäller där huvudkontoret finns. Följaktligen måste till exempel en leverantör med huvudkontoret i Österrike följa de österrikiska handelsreglerna och andra bestämmelser som påverkar försäljningen av varor och tjänster. Om de österrikiska bestämmelserna följs är leverantören fri att erbjuda sina varor och tjänster i andra EU-länder. De är då inte föremål för ytterligare begränsningar. Leverantörer med huvudkontor i ett annat EU-land kan erbjuda sina tjänster i Österrike, förutsatt att de följer reglerna i sitt hemland.

Avtal som ingås på internet

 princip kan kontrakt också ingås på internet och omfattas då av samma rättsliga bestämmelser som andra avtal. En väsentlig skillnad är dock att erbjudandet av varor på internet inte är samma som ett erbjudande om avtal, utan bara en uppmaning till konsumenterna att lägga ett anbud om att få köpa varan. Avtalet ingås först när konsumenten har fått en bekräftelse eller så snart varan har levererats.

HANDELSAGENT

Den österrikiska lagen om handelsagenter har anpassats till EU-direktiven. De nya bestämmelserna finns i Handelsvertretergesetz 1993.

Om inget annat har avtalats har handelsagenten rätt till en provision på varje affär som han eller hon har fått igenom. När agentförhållandet har avslutats har handelsagenten rätt till ersättning. Detta tjänar som en kompensation för de fördelar som kvarstår hos huvudmannen även efter att avtalet har avslutats. Ersättningskravet beräknas på genomsnittet från de senaste fem åren och kan motsvara en årlig provision. Handelsagentkontrakt ingås vanligtvis för en period mellan ett och fem år. Kontraktet får inte innehålla några klausuler om icke-konkurrens efter att kontraktet har löpt ut.

Detaljerad information och Register över österrikiska handelsagenter finns på webbplatsen expertgruppen för handelsagenter.

Andra vanliga distributionsformer är:

 • Auktoriserade återförsäljare
 • Franchise-system
 • Licensavtal

PATENTRÄTT  

Den österrikiska patentlagen innehåller detaljerade bestämmelser som ska skydda nya uppfinningar. Patentlagen som ger patentägaren ensamrätt att kommersialisera och nyttja uppfinningen träder i kraft när uppfinningen registreras hos patentverket. Skyddet följer principen om prioritet och patentets skyddstid är på 20 år. I händelse av patentintrång kan patentinnehavaren lägga in ett föreläggande och ett krav på skadestånd. Den som bryter mot patentlagen kan också dömas till att betala tillbaka vinster som uppkommit genom intrånget.


I Österrike är det Österrikiska patentverket som ansvarar för patent. Tack vare den europeiska patentkonventionen från 1973 kan man ansöka om ett europeiskt patent som är verksamt i alla medlemsländer. En europeisk patentansökning kan antingen lämnas in till det österrikiska patentverket eller till detÖsterrikiska patentverket. Personer utan permanent uppehållstillstånd i Österrike måste företrädas av en österrikisk advokat. Här finner du en lista över österrikiska patentadvokater.

MÖNSTERSKYDD
Lite enklare uppfinningar kan skyddas enligt lagen om mönsterskydd. Att ansöka och erhålla ett mönsterskydd är mindre komplicerat än patentprocessen, men skyddstiden är bara tio år. Skyddets omfattning är dock lika stort som för patentet.

Annan typ av design som former, ytor, material skyddas i enlighet med den österrikiska designskyddslagen. Designskyddet ger också exklusiva exploateringsrättigheter med en skyddstid på fem år. Det är även tillåtet att förlänga skyddstiden.

Ansvarig österrikisk myndighet för registrering av dessa designrättigheter är  Österrikiska patentverket.

VARUMÄRKESLAGEN
Varumärken har skydd enligt Österrikiska varumärkesskyddslagen. Varumärkesrättigheterna träder i kraft när ett varumärke har registrerats. Ett registrerat varumärke ger varumärkesägaren ensamrätt att använda och överlåta varumärket. I händelse av varumärkesintrång kan föreläggande, krav på skadestånd och anspråk på obehörig vinst göras gällande. Den första registreringen ger en skyddstid på tio år. Det är dock tillåtet att förlänga skyddstiden. Ansvarig myndighet för registrering av varumärkesrättigheter är  Österrikiska patentverket

.


Enligt EU:s föreskrifter ska gemenskapsvarumärken registreras vid  Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) i Alicante, Spanien. Gemenskapsvarumärken ger skydd i alla EU-länder. För ett internationellt varumärkesskydd krävs en varumärkesansökan i enlighet med Madrids varumärkeskonvention.  

UPPHOVSRÄTT
Litteratur, musik och bildkonst samt datorprogram skyddas enligt upphovsrättslagen. För att upphovsrättsskyddet ska gälla krävs inte någon registrering. Upphovsrätten uppstår när arbetet skapas. I händelse av upphovsrättsintrång kan upphovsmannen lägga in ett föreläggande, kräva att plagiatet tas bort och ansöka om skadestånd. Skyddet varar i:

 • 70 år för litteratur, musik, konst och ljudinspelningar
 • 50 år för fotografier

ÖVERSIKT  

Enligt de österrikiska insolvenslagarna finns det flera typer av förfaranden för företag som befinner sig i ekonomisk kris. Med undantag för det faktiska konkursförfarandet syftar alla insolvensförfaranden till att företaget ska bli skuldfritt och kunna fortsätta verksamheten.INSOLVENSFÖRFARANDEN

Vid denna typ av förfarande fördelas gäldenärens tillgångar mellan fordringsägarna enligt principen om likabehandling. 

Vissa fordringsägare har dock rätt till företräde

 • Speciell förmånsrätt
 • Separationsrätt
 • Fodringar med förmånsrätt 

Insolvensanspråk från anställda uppfylls till stor del av en offentlig insolvensfond som finansieras genom arbetsgivaravgifter. Så snart en gäldenär inte kan betala förfallna betalningar eller skulderna överstiger företagets tillgångar (överskuldsättning) måste en konkursansökan lämnas in inom 60 dagar. Även borgenärer kan lämna in en ansökan om att inleda insolvensförfaranden på dessa villkor. Underlåtenhet att ansöka om insolvensförfarande i god tid är ett brott och innebär också ett personligt ansvar för förtagets ledare. När insolvensförfarandet inletts tar en konkursförvaltare över förvaltningen av konkursboet och fördelar tillgångarna bland konkursborgenärerna. När konkursboets tillgångar har fördelats är konkursförfarandet över. De borgenärer som inte har fått betalt har rätt att driva in sina fordringar mot gäldenären i 30 år efter förfarandet.

OMSTRUKTURERING

Syftet med omstruktureringsprocessen är att underlätta för gäldenären genom en partiell skuldlättnad. Gäldenären måste kunna betala minst 30% av de utestående skulderna inom två år från det att omstruktureringsplanen antogs. Ett sådant förslag måste godkännas av en domstol och det måste finnas en enkel majoritet bland borgenärerna innan det kan träda i kraft. Detta innebär att majoriteten av borgenärerna som är närvarande vid förhandlingarna, som representerar minst 50% av de totala fordringarna, måste godkänna planen för omstrukturering. Domstolsbeslutet gäller även de fordringsägare som röstade nej till omstruktureringsplanen. Så snart gäldenären har betalat den del av skulden som man kommit överens om, inleds restskuldssaneringen.

FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER 
Lagen om omstrukturering av företag (URG) har tillkommit för att man ska kunna avvärja framtida konkurser. Processen inleds med att företaget lämnar in en plan för omorganisering till domstolen. Av planen måste skälen till företagets kris framgå samt förslag på åtgärder och företagets framtidsutsikter. Omorganisationsplanen och dess genomförande övervakas av en revisor.

PERSONLIG KONKURS 

Ett insolvensförfarande är inte begränsat till företag. Även privatpersoner som har blivit insolventa kan ansöka om personlig konkurs och ansöka om en betalningsplan i domstol. Om planen godkänns inleds en skuldsanering. En förutsättning för detta är dock att den privata gäldenären kan betala minst 10% av sina skulder.

I det här stycket kan du läsa mer om tvister och skiljeförfaranden i Österrike. Du hittar även information om olika expertisområden samt kontaktuppgifter till österrikiska advokater, notarier, skatterådgivare, revisorer och auktoriserade tolkar och översättare.

DOMSTOLSYSTEMET OCH JURISDIKTION I ÖSTERRIKE

Frågor som rör privaträtt (avtalsrätt, skadestånd, familjerätt, arbetsrätt etc.) avgörs i allmänna domstolar. För ett tvistemål i en skiljedomstol krävs ett skriftligt skiljeavtal. Det österrikiska domstolsväsendet bygger på ett federalt system.

Det finns tre instanser: I första instansen är antingen distriktsdomstolen (Bezirksgerichte) eller den regionala domstolen (Landesgericht) ansvarig. I distriktsdomstolen avgörs tvister som handlar om belopp som inte överstiger 10 000 euro. Distriktsdomstolarna ansvarar också för familjerättsliga och hyresrättsliga frågor. Alla andra rättsliga tvister ska avgöras vid de regionala domstolarna. Bostadsorten eller svarandens företagsadress avgör var förhandlingarna äger rum . Domstolarna i första instansen (distrikts- och regionaldomstolen) är i allmänhet ansvariga för alla slags tvister (undantag finns i förvaltnings- och konstitutions rätt samt inom kartellrätt).

Förfarandet genomförs och beslutas vanligtvis av en enda domare; med undantag för domarsenaten (Richtersenat). Civilrättsliga mål avgörs utan en jury i Österrike. Domarna i Österrike utnämns på livstid.

Vid tvistemål om summor som överstiger 5 000 euro är det obligatoriskt att en  advokat närvarar. Det finns möjlighet till rättshjälp om finansiering saknas.


Enligt nyare EU-regler om jurisdiktion och verkställighet erkänns och verkställs nu österrikiska domstolsbeslut i andra EU-länder. För erkännande och verkställighet av utländska domar måste emellertid separata verkställighetsavtal också finnas, såvida inte beslutet utfärdades i ett EU-land.

Du hittar mer detaljerad information om det österrikiska domstolssystemet och dess institutioner på webbplatsen för Österrikiska justitiedepartementet.

SKILJEFÖRFARANDE I ÖSTERRIKE

När det gäller internationella avtal erbjuder tvistlösning genom skiljedom i Österrike en avgörande fördel: Österrikiska skiljedomar som baseras på internationella fördrag är verkställbara i nästan alla rättssystem. Österrike har undertecknat alla viktiga bilaterala och multilaterala fördrag, däribland New York-konventionen från 1958 om erkännande och verkställighet av utländska skiljedomar.

Enligt österrikisk lag måste en överenskommelse om tvistlösning i form av skiljeförfarande finnas på skrift för att vara bindande. Vid internationella affärer rekommenderas att ha en skiljedomsklausul med i avtalet från början, men även ett ömsesidigt fax- eller e-postmeddelande uppfyller kravet.  

Tvistlösning genom skiljeförfarande möjliggör en relativt snabb process som – utan medverkan av en allmän domstol – resulterar i en giltig skiljedom, som sedan också verkställs av statliga österrikiska domstolar.

 

Den internationella skiljedomsinstitutionen hos Österrikes handelskammare (Wirtschaftskammer Österreich) i Wien VIAC är en renommerad skiljenämnd som bidrar stort till Österrikes goda rykte som internationell skiljeort.

ADOVKATER, NOTARIER, SKATTERÅDGIVARE OCH TOLKAR 

 

Advokater

I Österrike ges juridisk rådgivning vanligtvis av advokater. Först efter flera års utbildning får man arbeta som advokat:

 • Universitetsexamen i juridik
 • Flera år som juridisk praktikant vid en domstol och advokatbyrå
 • En flera dagar lång examen.


Medlemskap i Österrikiska advokatsamfundet är obligatoriskt. Advokatsamfundet är också en disciplinär myndighet.

Advokater från andra EU-länder har, med vissa begränsningar, rätt att tillfälligt utöva sitt yrke i enlighet med riktlinjerna i det egna landet. Efter minst tre års praktik i Österrike är det ofta möjligt att arbeta som österrikisk advokat.

Med några få undantag har österrikiska advokater privilegiet att företräda sina klienter inför domstolar och administrativa myndigheter. Arvodet regleras i advokatavgiftslagen, men avtal som baseras på timpriser blir allt vanligare. Arvoden som baseras på framgång är under inga omständigheter tillåtna. Österrikiska advokater har enligt lag stora sekretesskyldigheter.

I förteckningen över österrikiska advokater som ges ut av Österrikiska advokatsamfundet finns mer information och kontaktuppgifter.

Offentliga notarier

Utbildningen för notarier är tuff och tidskrävande. Offentliga notarier utses av justitieministern och antalet notarier begränsas av lagen.

Notarier har en viktig funktion, särskilt i samband med bolagsrättsliga transaktioner. Många juridiska transaktioner som rör etablering, omstrukturering och försäljning av österrikiska företag kräver någon form av notariell handling. Notarier kan vara behjälpliga vid arvsförfaranden men har i allmänhet inte behörighet att driva processer i domstol. Notariernas arvoden regleras i Notariatstarfgesetz.

Österrikiska kammaren för revisorer webbplats kan du läsa om de österrikiska notariernas ansvarsområden och på Notarsuche finns det kontaktuppgifter till österrikiska notarier.

Skatterådgivare och revisor

Skatterådgivning i Österrike tillhandahålls vanligtvis av skatterådgivare. De har ofta ett nära samarbete med advokater, särskilt när det gäller företagsomstruktureringar. Skatterådgivare utför vanligtvis också skatterevisioner. Vissa revisionsrapporter, såsom revisioner av aktiebolagens årsredovisningar får dock endast upprättas av revisorer.

En online-katalog över österrikiska skattekonsulter och revisorer och finns på webbplatsen för Österrikiska kammaren för revisorer och www.steuerberater.at.

Ackrediterade översättare och tolkar

I det internationella affärslivet händer det ofta att olika handlingar måste översättas av auktoriserade översättare. Du hittar kontaktadresser till tolkar och översättare i Österrike på:

listen

Författare: RA Jakob Widner
Källa: Graf & Pitkowitz Rechtsanwälte GmbH